Reklama

Dziś odebrałem 28 stron pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi, w sprawie, którą Jerzy Owsiak wytoczył Piotrowi Wielguckiemu (Matce Kurce), czyli mnie. Treść uzasadnienia dla Jerzego Owsiaka, fundacji WOŚP, ale także księgowej Doroty Pilarskiej i rzecznika WOŚP Krzysztofa Dobiesa jest miażdżąca i naprawdę trafniejszego słowa znaleźć się nie da. Z 28 stron wybrałem najważniejsze fragmenty, które były najczęstszym przedmiotem sporu i licznych dyskusji, jednocześnie wklejam w formacie PDF pełną wersję uzasadnienia, żeby ukrócić wszelkie zarzuty manipulacji tekstem. Prywatny akt oskarżenia Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP był motywowany strachem przed ujawnieniem mechanizmu finansowania prywatnej kieszeni małżeństwa Owsiak z publicznej kasy i ofiar donatorów. Postępowanie trwało prawie rok, ale okazało się, że pierwsze powiadomienie do prokuratury pełnomocnik Jacek Zagajewski wysłał już w 2012 roku.

Jeszcze nie udało mi się dotrzeć do odpowiedniej dokumentacji, wiem tylko tyle, że prokuratura umorzyła dochodzenie, na co mecenas Zagajewski złożył zażalenie. Piszę o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę na jeden fakt, otóż zaraz po pierwszej publikacji dotyczącej finansów pana prezesa „Jurka”, WOŚP i Owsiak wpadli w panikę, usiłując zastraszyć Matkę Kurkę procesami karnymi. Jak się skończyła dla nich ta desperacka zabawa, każdy może ocenić sam.
 
Ułożyłem fragmenty uzasadnienia wyroku w logiczny sposób, dodając pytania, które padały przez ostatni rok wielokrotnie. Dotąd przedstawiałem setki dowodów, które pion propagandowy i fanatycy z WOŚP usiłowali ośmieszyć i zakrzyczeć „hejterstwem” Matki Kurki. Nie udało się, sami się ośmieszyli i utrwalili swój fanatyzm, nie czuły na fakty i zwykły zdrowy rozsądek. Wysiłkiem wielu ludzi został odkryty kawał prawdy o WOŚP, ale to jeszcze nie koniec, bo cała prawda wygląda dla Owsiaka znacznie gorzej. Niezwykle cenię sobie odwagę i rzetelność Sędziego Michała Misiaka, mówiłem o tym w trakcie procesu i potwierdzam po wyroku I instancji. Gdyby nie wyjątkowa postawa Sędziego Owsiak prawdopodobnie osiągnąłby swój cel. Mimo wszystko zamierzam złożyć apelację od części wyroku, która dotyczy wzajemnego znieważenia. Jednocześnie liczę, że WOŚP z Owsiakiem będą apelować w całości, ale póki co nie zdradzę dlaczego bardzo mi na tym zależy. Przed lekturą uzasadnienia proponuję zapoznać się z trzema dokumentami, które w skrócie pokazują czyim kosztem bawi się Jerzy Owsiak i jakie to są sumy, tylko w jednej sprawie niepokalanej fundacji ścigającej „ludzi chorych na niekochanie”.
 
fak.jpg koszt.jpg oplata.jpg

Reklama

Czy fundacja WOŚP jako Organizacja Pożytku Publicznego udziela odpowiedzi (również w trybie ustawy) na pytania dotyczące działalności fundacji?
 
W dniu 9 marca 2012 r. i 16 marca 2012 r. Piotr Wielgucki zwracał się,
wysyłając emaile do fundacji WOŚP z prośbą o podanie informacji co do
nieruchomości fundacji, wykazu osób, które otrzymały W 2011 r. pomoc od WOŚP
i wartości tej pomocy, wysokości kwoty z odsetek bankowych, która została
przekazana na Przystanek Woodstock. Piotr Wielgucki nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytania.
 
Na jakiej podstawie Piotr Wielgucki (Matka Kurka) sformułował zarzuty i czy jego twierdzenia były prawdziwe?
 
Zawarte w tych artykułach twierdzenia, dotyczące wpływów: fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, źródeł i wysokości tych wpływów, wysokości wydatków i ich przeznaczenia, posiadanych przez fundację nieruchomości i kosztów ich zakupu, zacytowanych czy przytoczonych słów Jerzego Owsiaka bądź innych osób publicznych, pomp insulinowych Paradigm Veo, struktury własnościowej i personalnej takich podmiotów, jak „Złoty Melon” spółka z o.o. czy „Mrówka Cała”(jednoosobową działalność gospodarcza prowadzona przez Lidię Niedźwiedzką-Owsiak), charakterystyki fundacji WOŚP, zatrudnienia Jerzego Owsiaka i Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak w „Złotym Melonie” lub fundacji WOŚP, przepływy finansowe pomiędzy fundacją WOŚP, „Złotym Melonem”, „Mrówka Całą”, Piotr Wielgucki oparł o: brzmienie statutu fundacji WOŚP, rzeczywiste wypowiedzi Jerzego Owsiaka i innych osób publicznych, opublikowane w mediach, sprawozdania finansowe fundacji WOŚP, informacje uzyskane od przedstawiciela handlowego Paradigm w korespondencji email. Niektóre zawarte w artykułach twierdzenia, dotyczące: kosztów organizacji tzw. finałów WOŚP, sposobu przeprowadzania zbiórki publicznej, Piotr Wielgucki oparł o fakty powszechnie znane, które w szczegółach wykazywał w toku procesu. Wszystkie twierdzenia Piotra Wielguckiego, zawarte w wymienionych publikacjach i objęte skargą oskarżycieli prywatnych, były prawdziwe.
 
Jak Sąd ocenia postawę stron w trakcie procesu?
 
Zarówno Piotr Wielgucki, jak i Jerzy Owsiak komentowali publicznie przebieg
procesu. Jerzy Owsiak W dniu 17 listopada 2013 r. na konferencji, dotyczącej blogów,
zwrócił się do Piotra Wielguckiego słowami: ,,pierdol się”. Umieścił także na swoim
Videoblogu wypowiedź, W czasie której działania krytyków jego osoby, umieszczając
to w kontekście Wypowiedzi o Piotrze Wielguckim, przyrównał do zbrodni katyńskiej
i niemieckiego obozu koncentracyjnego „Auschwitz”.
 
Jaka jest ocena Sądu w zakresie zachowania i wyjaśnień składanych przez oskarżonego Piotra Wielguckiego (Matki Kurki)?
 
W ocenie sądu, co do zasady, zachowania oskarżonego, zarzucane mu aktem
oskarżenia, nie wypełniły znamion ustawowych czynu zabronionego (za wyjątkiem
określenia ,,hiena cmentarna”). Sąd generalnie dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego.(…) Oskarżony każdorazowo na poparcie swoich twierdzeń oraz ocen przedstawiał ich podstawy i sposób swojego rozumowania. Sąd nie dopatrzył się w wyjaśnieniach oskarżonego, w tych punktach gdzie mówił o faktach, przekłamań. Gdy Piotr Wielgucki powoływał się na konkretne kwoty bazował przede wszystkim na sprawozdaniach finansowych i rozliczeniach przedstawionych przez WOŚP. (…) Pewne, ale drobne nieścisłości w wyjaśnieniach oskarżonego, dotyczyły statusu Jerzego Owsiaka, którego określił jako funkcjonariusza publicznego czy przedstawiania prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej właściciela ( o czym szczegółowo będzie W dalszej części uzasadnienia). Pewne zjawiska w działalności Jerzego Owsiaka i fundacji WOŚP, które oskarżony poddał krytyce w swoich publikacjach, na etapie ich sporządzania, nie były wykazane dokumentami. Sąd dopuścił jednak możliwość przedstawienia odpowiedniej dokumentacji w toku procesu, gdyż twierdzenia, na których potwierdzenie oskarżony nie zabezpieczył dokumentacji wcześniej, dotyczyły okoliczności, które można uznać za bliskie tzw. sądowej notorii, czyli faktom powszechnie znanym. Chodzi przede wszystkim o sposób dokonywania zbiórki publicznej przy okazji corocznych finałów WOŚP, organizacje imprez towarzyszących w poszczególnych miejscowościach oraz o istotną czasowo obecność tego wydarzenia w mediach, w tym telewizji publicznej. Są to fakty, co do których można założyć, iż znane są każdemu obywatelowi. Nie sposób zresztą realnie wymagać, aby jakakolwiek osoba, pisząca artykuł była zobowiązana do gromadzenia dokumentacji, poświadczającej każde sformułowanie, w tym wynikające z posiadanej wiedzy ogólnej. Podkreślić trzeba, iż Piotr Wielgucki, składając wyjaśnienia, na uzasadnienie swoich twierdzeń, tez i ocen praktycznie zawsze przedstawiał dowody, przeważnie w formie wydruków z Internetu.
 
Czy Sąd uznaje zeznania oskarżyciela prywatnego i świadka oskarżenia Jerzego Owsiaka za wiarygodne?

(…)sąd dostrzegł w tych zeznaniach szereg nieścisłości. Część tych nieścisłości nie miała charakteru pierwszorzędnego, dotyczyło to takich kwestii, jak wskazywanie, iż od początku
istnienia spółki ,,Złoty Melon” pełnił on w niej funkcję prezesa zarządu, a następnie
wskazywanie, iż nie wie kto jest prezesem tego podmiotu, czy też wskazywanie, że
czternaście godzin dziennie poświęca pracy w fundacji, a następnie, iż całą swoją siłę
wkłada w pracę dyrektora graficznego w spółce ,,Złoty Melon”. Pewne nieścisłości dotyczyły jednak zagadnień istotnych z punktu przedmiotu procesu. Świadek Jerzy Owsiak z jednej strony przedstawiał, iż doskonale wie co i do kogo mówi, a następnie podawał, że nie pamięta słów wypowiadanych pod adresem Piotra Wielguckiego (przy czym w pytaniach oskarżonego treść tych słów była przytaczana) w sytuacji, gdy słowa te oskarżony w sposób bezsprzeczny wykazał. Jerzy Owsiak w jednym zdaniu zaprzeczał, aby fundacja organizowała szkolenia dla ratowników medycznych, po czym w kolejnym zdaniu to potwierdzał.
 
Jak Sąd ocenia jakość i wiarygodność zeznań świadka oskarżenia, głównej księgowej WOŚP i Złotego Melona, Doroty Pilarskiej?
 
Świadek Dorota Pilarska, pełniąca funkcję głównej księgowej w fundacji WOŚP od 15 lat, potwierdziła, iż środki, uzyskane z lokat kapitału, zebranego w czasie zbiórki publicznej, były przeznaczane na zakup nieruchomości. Do zeznań tego świadka sąd podszedł jednak ostrożnie, gdyż świadek był osobą, która sporządzała wykazy operacji finansowych, o które zwracał się sąd, a które wzbudziły szereg wątpliwości. Ponadto, co jest dla sądu zadziwiające, świadek nie potrafiła wytłumaczyć wielu kwestii związanych z działaniem programu księgowego, na którym na co dzień pracuje. (…) Z zeznań samej Doroty Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie była w stanie się jednoznacznie odnieść).

Czy w ocenie Sądu Jerzy Owsiak podaje prawdziwe informacje do tyczące kosztów poniesionych przez jednostki samorządowe na organizację koncertów WOŚP?
 
Jerzy Owsiak wyraźnie wskazał, iż w czasie organizacji tzw. finału WOŚP W 2014 r. Warszawa jako miasto nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu, podczas gdy Piotr Wielgucki wykazał, iż takie koszty poniesione zostały.
 
Czy kwoty z tzw. puszek są przekazywane na Przystanek Woodstock?
 
Zastrzeżenia budziły również interpretacje Jerzego Owsiaka, związane z przekazywania jakichkolwiek kwot uzyskanych ze zbiórki publicznej (tzw. ,,puszki”) na organizację przystanku Woodstock, podczas gdy oskarżony wykazał, iż odsetki z kapitału, pochodzącego właśnie ze zbiórki, na taki cel były przeznaczane. Nawet świadek Dorota Pilarska wskazała natomiast, iż na delegacje pracowników fundacji, wysyłanych na Przystanek Woodstock, środki pochodziły z takiego źródła.

Czy Sąd uznaje za wiarygodne zeznania świadka oskarżenia, rzecznika WOŚP, Krzysztofa Dobiesa?

Świadek Krzysztof Dobies wskazał w swoich zeznaniach, iż korespondencja kierowana do fundacji ze strony oskarżonego pojawiła się dopiero po rozpoczęciu procesu, co jest nieprawdą i w tym zakresie niewątpliwie zeznania tego świadka nie są wiarygodne.
Jak Sąd ocenia jakość zeznań i fakt, że audyt w WOŚP przeprowadzała firma świadka Jana Mroczkowskiego, który jest członkiem rady nadzorczej „Złotego Melona”?
(…) generalnie sąd nie miał zastrzeżeń co do wiarygodności zeznań świadka Jana Mroczkowskiego. Podkreślić trzeba jednak, iż również ten świadek przede wszystkim przedstawiał swoje oceny w zakresie racjonalności, ogólnie pisząc, finansowej i gospodarczej strony działalności fundacji. Zauważyć jednak również należy, mimo, iż przeprowadzanie audytu nie jest obowiązkiem fundacji, że świadek ten jest jednym z udziałowców firmy, która przeprowadza kilkukrotnie audyty w fundacji. Zdaniem sądu, z tego względu, do oceny świadka podchodzić należy ostrożnie.

Jak Sąd ocenia deklaracje fundacji WOŚP i Jerzego Owsiaka, co do pełnej jawności i transparentności prowadzonej dokumentacji?

Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono.

Jakie znaczenie dla Sądu miała dokumentacja księgowa, której Jerzy Owsiak wbrew deklaracjom i zarządzeniom Sądu nie dostarczył?

Dokumentacja ta miała ogromne znaczenie dla oceny zasadniczego, w ocenie sądu, zarzutu Piotra Wielguckiego, sprowadzającego się do, pisząc w uproszeniu, twierdzenia, iż przy .wykorzystaniu firmy ,,Mrówka Cała” i ,,Złoty Melon”, przez transakcje tych podmiotów z fundacją, środki pieniężne pozyskiwane ze zbiórek publicznych trafiają w pewnej części do Jerzego Owsiaka.

Jak Sąd ocenia jakość dokumentacji przesłanej przez księgową Dorotę Pilarską?

W ocenie sądu, nadesłana a sporządzona przez Dorotę Pilarską w różnych
formatach dokumentacja księgowa, budziła wątpliwości. Sam oskarżony dobitnie
wykazał, że operacja finansowana, oznaczona tym samym numerem (vide k. 851
i 852), w nadesłanej dokumentacji wskazuje różne kwoty. Z zeznań samej Doroty
Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych
w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie
była w stanie się jednoznacznie odnieść).
 
Jak Sąd ocenia ekspertyzę księgową dostarczoną przez oskarżonego?

Sąd wprawdzie nie uznał tego za dowód (chodzi o dokument wystawiony przez
XXXXX od k. 592), ale tym sposobem Piotr Wielgucki również wykazał istnienie licznych i uzasadnionych zastrzeżeń co do formy nadesłanej dokumentacji księgowej. Tę, niedopuszczalną na gruncie postępowania karnego, opinię prywatną można uznać i tak sąd uczynił za tzw. początek dowodu, wskazujący na konieczność dogłębnego zbadania danej kwestii, do czego nie doszło wskutek odmowy nadesłania żądanej przez sąd dokumentacji księgowej.

Czy Piotr Wielgucki udowodnił, że istnieje mechanizm przepływu pieniędzy w trójkącie fundacja WOŚP, spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”?
 
(…) Piotr Wielgucki udowodnił samo istnienie mechanizmu transakcji i umów w trójkącie podmiotów (fundacja WOŚP spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”), a nawet ta wątpliwa dokumentacja księgowa mechanizm ten potwierdzała, konieczne było ustalenie zakresu tego mechanizmu, a tym samym zasadności użytych przez oskarżonego w tym zakresie sformułowań, przez zażądanie dokumentacji księgowej w formie, która jednoznacznie udzieliłaby odpowiedzi co do kwot tych transakcji, a której sądowi odmówiono.
 
Pełne uzasadnienie wyroku, format PDF!

Reklama

146 KOMENTARZE

  • Mimo wszystko składam
   Mimo wszystko składam apelację od części wyroku, chociaż chyba rozumiem intencję Sądu, w zaskarżanym fragmencie. Z tego co ustaliłem:

   1) Mam 14 dni
   2) Mogę sporządzić sam apelację
   3) Muszę wskazać w jakiej części zaskarżam i tu chodzi chyba po porostu o wskazanie punktów wyroku.
   4) Powinien zarzucić błąd w ustaleniach faktycznych Sądu, bo Owsiak nie zapłacił ani grosza kosztów sądowych, znieważył wzajemnie, a Sąd przyznał mu zwrot 300 PLN. Jesli chodzi o “hienę cmentarną”, to nie użyłem tego sformułowania w słownikowej definicji, ponad to w debacie publicznej było ono wielokrotnie używane: Kopacz, Kora, nagroda “:hiena roku” itd. W związku z tym zastanawiam się, czy ten punkt nie wymaga też odwołania się do “obrazy prawa materialnego”

   Prawników zapraszam do rzeczowej dyskusji.

   • Masz rację
    Masz rację. Masz 14 dni na apelację, możesz ją sporządzić i wnieść samodzielnie (bo nie jest to apelacja od wyroku sądu okręgowego do sądu apelacyjnego). Zaskarżyć możesz nawet tę część, w której zostałeś uniewinniony, jeśli np. nie zgadzasz się z argumentacją sądu w zakresie stanu faktycznego i/lub prawnego. Wykazanie naruszenie przepisów prawa materialnego to trudniejsza sprawa, ale możesz i powinieneś ją podnieść.

    Moim zdaniem Zagajewski pójdzie w to, że cały ciężar dowodu spoczywał na Tobie i ani Owsiak, ani WOŚP czy inny Złoty Melon nic nie musieli, w szczególności w zakresie dokumentacji. Ja w apelacji wyprzedziłbym ten ruch domagając się od sądu nadrzędnego uznania Twojej racji, iż Złoty Melon nie był uczestnikiem postępowania i miał prawny obowiązek wykonać zarządzenie sądu.

    • Nie chcę zdradzać swojej
     Nie chcę zdradzać swojej strategii, ale byłbym szczęśliwy niezmiernie, gdyby Owsiak złożył apelację i to jeszcze w takim kierunku. Ruchów wyprzedzających jest dużo więcej. Jeśli chodzi o moją apelację, to mam sporo wyrzuty sumienia, pracę Sędziego oceniam jako fenomen w polskich realiach i w żadnym razie nie chciałbym Go “skrzywdzić”. Myślę, że zakres mojej apelacji spokojnie można oprzeć na błędach w ustaleniach faktycznych, to jest taka “konwencja” polemiczna. O ile dobrze pamiętam istnieje w tej kategorii błąd logiczny w rozumowaniu, a ja dwa takie błędy widzę. Natomiast obraza prawa materialnego pachnie gruby zaniedbaniem, czego w wyroku i uzasadnieniu zdecydowanie nie widzę. Napiszę apelację i przed wysłaniem podeślę chętnym do oceny.

     • apelacji – nie
      Raczej bym odradzał apelację. Potem owsiaki zatrąbią “obie strony zgłosiły apelację czyli sędzia kalosz”.

     • Podeślij jak napiszesz,
      Podeślij jak napiszesz,
      Też mi się trochę zrobiło sędziego szkoda bo człowiek i uczciwy i rzetelny… ale trudno 😉

  • Mimo wszystko składam
   Mimo wszystko składam apelację od części wyroku, chociaż chyba rozumiem intencję Sądu, w zaskarżanym fragmencie. Z tego co ustaliłem:

   1) Mam 14 dni
   2) Mogę sporządzić sam apelację
   3) Muszę wskazać w jakiej części zaskarżam i tu chodzi chyba po porostu o wskazanie punktów wyroku.
   4) Powinien zarzucić błąd w ustaleniach faktycznych Sądu, bo Owsiak nie zapłacił ani grosza kosztów sądowych, znieważył wzajemnie, a Sąd przyznał mu zwrot 300 PLN. Jesli chodzi o “hienę cmentarną”, to nie użyłem tego sformułowania w słownikowej definicji, ponad to w debacie publicznej było ono wielokrotnie używane: Kopacz, Kora, nagroda “:hiena roku” itd. W związku z tym zastanawiam się, czy ten punkt nie wymaga też odwołania się do “obrazy prawa materialnego”

   Prawników zapraszam do rzeczowej dyskusji.

   • Masz rację
    Masz rację. Masz 14 dni na apelację, możesz ją sporządzić i wnieść samodzielnie (bo nie jest to apelacja od wyroku sądu okręgowego do sądu apelacyjnego). Zaskarżyć możesz nawet tę część, w której zostałeś uniewinniony, jeśli np. nie zgadzasz się z argumentacją sądu w zakresie stanu faktycznego i/lub prawnego. Wykazanie naruszenie przepisów prawa materialnego to trudniejsza sprawa, ale możesz i powinieneś ją podnieść.

    Moim zdaniem Zagajewski pójdzie w to, że cały ciężar dowodu spoczywał na Tobie i ani Owsiak, ani WOŚP czy inny Złoty Melon nic nie musieli, w szczególności w zakresie dokumentacji. Ja w apelacji wyprzedziłbym ten ruch domagając się od sądu nadrzędnego uznania Twojej racji, iż Złoty Melon nie był uczestnikiem postępowania i miał prawny obowiązek wykonać zarządzenie sądu.

    • Nie chcę zdradzać swojej
     Nie chcę zdradzać swojej strategii, ale byłbym szczęśliwy niezmiernie, gdyby Owsiak złożył apelację i to jeszcze w takim kierunku. Ruchów wyprzedzających jest dużo więcej. Jeśli chodzi o moją apelację, to mam sporo wyrzuty sumienia, pracę Sędziego oceniam jako fenomen w polskich realiach i w żadnym razie nie chciałbym Go “skrzywdzić”. Myślę, że zakres mojej apelacji spokojnie można oprzeć na błędach w ustaleniach faktycznych, to jest taka “konwencja” polemiczna. O ile dobrze pamiętam istnieje w tej kategorii błąd logiczny w rozumowaniu, a ja dwa takie błędy widzę. Natomiast obraza prawa materialnego pachnie gruby zaniedbaniem, czego w wyroku i uzasadnieniu zdecydowanie nie widzę. Napiszę apelację i przed wysłaniem podeślę chętnym do oceny.

     • apelacji – nie
      Raczej bym odradzał apelację. Potem owsiaki zatrąbią “obie strony zgłosiły apelację czyli sędzia kalosz”.

     • Podeślij jak napiszesz,
      Podeślij jak napiszesz,
      Też mi się trochę zrobiło sędziego szkoda bo człowiek i uczciwy i rzetelny… ale trudno 😉

 1. Owsiak rozjechany.
  Ja pie…..lę to jest po prostu dla "Jurasa" masakra. Sąd nazwał go zwyczajnie oszustem i złodziejem między wierszami oczywiście.

  Ten gościu nie ma prawa moralnego aby wziąć od kogokolwiek choćby jedną złotówkę.

  Czapki zgłów przed "Matką Kurką" i sędzią.

  • ale
   ale jakby nie patrzeć to koleś marketingoowo i medialnie zrobił molocha, że hoho. W opinii ludzi to grzech nie dać zeta jurkowi. Wystarczy puścić kilka filmów jak to sprzęt ratuje życie… kiedyś na swoim profilu FB skomentowałem jakiś post o zbiórce i niestety mało mnie nie zaciukali i wyrzucili ze znajomych 😀

 2. Owsiak rozjechany.
  Ja pie…..lę to jest po prostu dla "Jurasa" masakra. Sąd nazwał go zwyczajnie oszustem i złodziejem między wierszami oczywiście.

  Ten gościu nie ma prawa moralnego aby wziąć od kogokolwiek choćby jedną złotówkę.

  Czapki zgłów przed "Matką Kurką" i sędzią.

  • ale
   ale jakby nie patrzeć to koleś marketingoowo i medialnie zrobił molocha, że hoho. W opinii ludzi to grzech nie dać zeta jurkowi. Wystarczy puścić kilka filmów jak to sprzęt ratuje życie… kiedyś na swoim profilu FB skomentowałem jakiś post o zbiórce i niestety mało mnie nie zaciukali i wyrzucili ze znajomych 😀

 3. ad vocem
  postanowilem sie zalogowac i jak Kiemlicze przed kmicicem czapkami z glowy szurac po sniegu..kawal doooobrej roboty z juraskiem.pogratulowac i zarazem wielki szacun za caly rok walki w sądzie o prawde

  ..choc tak jak piszesz matkokurko to dopiero poczatek..jaki bedzie koniec??kiedy juz nikt nie przyjedzie do Kostrzyna n/Odrą…wtedy odetchniemy wszyscy

 4. ad vocem
  postanowilem sie zalogowac i jak Kiemlicze przed kmicicem czapkami z glowy szurac po sniegu..kawal doooobrej roboty z juraskiem.pogratulowac i zarazem wielki szacun za caly rok walki w sądzie o prawde

  ..choc tak jak piszesz matkokurko to dopiero poczatek..jaki bedzie koniec??kiedy juz nikt nie przyjedzie do Kostrzyna n/Odrą…wtedy odetchniemy wszyscy

 5. Generalnie
  to straszne. Twój sukces to przyklepanie faktu, że daliśmy się dymać przez dwadzieścia lat facetowi, który przy prostym haśle "sprawdzam" nie potrafił się obronić.
  Owsiak to kmiot, zero finezji a my to kupiliśmy.
  Jak dołożyć do tego Kopaczową jako premier to ręce opadają.

 6. Generalnie
  to straszne. Twój sukces to przyklepanie faktu, że daliśmy się dymać przez dwadzieścia lat facetowi, który przy prostym haśle "sprawdzam" nie potrafił się obronić.
  Owsiak to kmiot, zero finezji a my to kupiliśmy.
  Jak dołożyć do tego Kopaczową jako premier to ręce opadają.

 7. nieruchomości w Niemczech
  Witam, nie czytałem dokumentu, jednak miałem kontakt z człowiekiem, który twierdził, że Pan Owsiak posiada nieruchomości w Niemczech. Podobno wartościowe, nie jestem pewien, czy nie jest to dom, czy kilka. Nie chciałbym robić z tego sensacji, ponieważ sprawa może być pomówieniem oraz fałszywym alarmem – Google nie udziela informacji na ten temat. 

  Jeśli kogoś sprawa interesuje mogę odszukać tego człowieka i wypytać o szczegóły. 
  Może Wy już wszystko wiecie i niepotrzebnie to piszę?

 8. nieruchomości w Niemczech
  Witam, nie czytałem dokumentu, jednak miałem kontakt z człowiekiem, który twierdził, że Pan Owsiak posiada nieruchomości w Niemczech. Podobno wartościowe, nie jestem pewien, czy nie jest to dom, czy kilka. Nie chciałbym robić z tego sensacji, ponieważ sprawa może być pomówieniem oraz fałszywym alarmem – Google nie udziela informacji na ten temat. 

  Jeśli kogoś sprawa interesuje mogę odszukać tego człowieka i wypytać o szczegóły. 
  Może Wy już wszystko wiecie i niepotrzebnie to piszę?

 9. Brawo Panie Piotrze! Gratuluję i dalej 3mam kciuki 🙂
  Czytam Pańskiego bloga od jakiegoś czasu,, a trafiłem tu szukając prawdy o WOŚP.
  Śledziłem całą sprawę, gratuluję uporu w dążeniu do celu, niesamowitej siły i odwagi. Jest Pan WIELKI. Bardzo się cieszę, że w naszym kraju są tacy ludzie jak Pan, którzy dają siłę takim ludziom jak ja.

 10. Brawo Panie Piotrze! Gratuluję i dalej 3mam kciuki 🙂
  Czytam Pańskiego bloga od jakiegoś czasu,, a trafiłem tu szukając prawdy o WOŚP.
  Śledziłem całą sprawę, gratuluję uporu w dążeniu do celu, niesamowitej siły i odwagi. Jest Pan WIELKI. Bardzo się cieszę, że w naszym kraju są tacy ludzie jak Pan, którzy dają siłę takim ludziom jak ja.

 11. Za to co robisz w sprawie
  Za to co robisz w sprawie tego oszusta Owsika należą Ci się wielkie podziękowania. Ja kopiuję i wysyłam po wszystkich znajomych mi adresach – jesteś popularny także i tą drogą.

  Wejdźcie na stronę rmf24. Tam na swoim blogu Bogdan Zalewski pisze o Smoleńsku wprost jako zbrodni smoleńskiej – bez żadnego owijania w bawełnę. Wg mnie jest to bardzo ważne wydarzenie medialne – po pierwsze red. Zalewski to bodaj najbardziej rozpoznawany "głos" tego radia, po drugie RMF zdecydowanie lideruje w "słuchalności" stacji radiowych na Zielonej Wyspie, po trzecie – RMF należy do tzw. mainstreamu, mają najwięcej cytowań, są uważani jako opiniotwórcze medium. To zupełnie inna sytuacja niż "oszołomy" Sakiewicz czy Ewa Stankiewicz nazywający morderstwo z 10 kwietnia 2010 roku zbrodnią.
  Nie wiem jakie są stosunki właścicielskie w RMF i wcale się nie zdziwię jeśli Zalewski zostanie wyrzucony z radia wzorem Gmyza i Wróblewskiego z gazety Hajdarowicza dwa lata temu za napisanie prawdy. Sorry za off top, ale to tak przy okazji, poza tym z Bogdanem Zalewskim miałeś ciekawy wywiad i jest to jedna z nielicznych postaci mainstreamu, która pozostała człowiekiem. Dodam też, że RMF rok temu uczestniczył w hańbie jaką było przyznanie Grand Press dla Kublikowej za wyprodukowanie gniota na temat Biniendy, Obrębskiego i Nowaczyka – m.in. RMF był w kapitule nagrody (m.in. stąd moje podejrzenia, że wpis Zalewskiego na blogu może oznaczać rychłe wyrzucenie go z pracy).
  PS. Dziś mamy dobry dzień – lewizna obamizmu została nie tylko pokonana, ale wprost zmasakrowana. Co prawda Republikanie mają Polskę gdzieś tylko nieco (może?) mniej niż Demokraci, ale za to są autentycznie antyputinowscy i ustosunkowani do eurokołchozu dość podobnie jak my tu na kontrowersjach. Myślę, że co do wysłuchania w Senacie kwestii smoleńskich nie będzie juz problemu, aby to zrobić. Kandydatki popierane przez Hillary Resetową zostały pokonane na terenie swoich stanów, wszystko wskazuje na wygraną Republikanina za dwa lata.

  • Red. Zalewski od dłuższego
   Red. Zalewski od dłuższego czasu głosi takie poglądy za co mu chwała i w sumie dobrze, że robi to tam niż woła na puszczy na jakichś niezależnych itp…
   Nie w temacie ale co do Smoleńska… Dopiero wczoraj obejrzałem film "Na własne oczy" – aż dziw że cisza wokół niego panuje bo na moje oko są tam bardzo ciekawe rzeczy…
   – S. Wiśniewski wspomina o wybuchu, słupie ognia a potem samolot spada,

   – S. Wiśniewski twierdzi, że jak podszedł do wrakowiska to wydało mu się, że to wypadek jakiegoś pustego (bez pasażerów) samolotu technicznego gdzie zginąć mogło kilka osób załogi, NIE WIDZIAŁ ANI ZWŁOK ANI FOTELI a przecież zginęło prawie 100 osób – ciekawe..

   – S. Wiśniewski nie wygląda na filmie na zszokowanego katastrofą – ale to najmniej istotna póki co z moich obserwcji…

   – dopiero R. Sęp – stwierdził, ale tylko na podstawie relacji rosyjskich strażaków, że zwłoki znajdowały się na dość małym obszarze

   – i ci wyrastający cały czas z lasu OMON-owcy/SPECNAZ-owcy…

   – ten względny spokój po ruskiej stronie i brak akcji ratowniczej poza gaszeniem pożaru…

   Nie piętrząc żadnych kolejnych teorii a tym bardziej "maskirowek" popadłem w mocny dysonans poznawczy i to wcale nie w relacji do raportu MAK/Millera…

 12. Za to co robisz w sprawie
  Za to co robisz w sprawie tego oszusta Owsika należą Ci się wielkie podziękowania. Ja kopiuję i wysyłam po wszystkich znajomych mi adresach – jesteś popularny także i tą drogą.

  Wejdźcie na stronę rmf24. Tam na swoim blogu Bogdan Zalewski pisze o Smoleńsku wprost jako zbrodni smoleńskiej – bez żadnego owijania w bawełnę. Wg mnie jest to bardzo ważne wydarzenie medialne – po pierwsze red. Zalewski to bodaj najbardziej rozpoznawany "głos" tego radia, po drugie RMF zdecydowanie lideruje w "słuchalności" stacji radiowych na Zielonej Wyspie, po trzecie – RMF należy do tzw. mainstreamu, mają najwięcej cytowań, są uważani jako opiniotwórcze medium. To zupełnie inna sytuacja niż "oszołomy" Sakiewicz czy Ewa Stankiewicz nazywający morderstwo z 10 kwietnia 2010 roku zbrodnią.
  Nie wiem jakie są stosunki właścicielskie w RMF i wcale się nie zdziwię jeśli Zalewski zostanie wyrzucony z radia wzorem Gmyza i Wróblewskiego z gazety Hajdarowicza dwa lata temu za napisanie prawdy. Sorry za off top, ale to tak przy okazji, poza tym z Bogdanem Zalewskim miałeś ciekawy wywiad i jest to jedna z nielicznych postaci mainstreamu, która pozostała człowiekiem. Dodam też, że RMF rok temu uczestniczył w hańbie jaką było przyznanie Grand Press dla Kublikowej za wyprodukowanie gniota na temat Biniendy, Obrębskiego i Nowaczyka – m.in. RMF był w kapitule nagrody (m.in. stąd moje podejrzenia, że wpis Zalewskiego na blogu może oznaczać rychłe wyrzucenie go z pracy).
  PS. Dziś mamy dobry dzień – lewizna obamizmu została nie tylko pokonana, ale wprost zmasakrowana. Co prawda Republikanie mają Polskę gdzieś tylko nieco (może?) mniej niż Demokraci, ale za to są autentycznie antyputinowscy i ustosunkowani do eurokołchozu dość podobnie jak my tu na kontrowersjach. Myślę, że co do wysłuchania w Senacie kwestii smoleńskich nie będzie juz problemu, aby to zrobić. Kandydatki popierane przez Hillary Resetową zostały pokonane na terenie swoich stanów, wszystko wskazuje na wygraną Republikanina za dwa lata.

  • Red. Zalewski od dłuższego
   Red. Zalewski od dłuższego czasu głosi takie poglądy za co mu chwała i w sumie dobrze, że robi to tam niż woła na puszczy na jakichś niezależnych itp…
   Nie w temacie ale co do Smoleńska… Dopiero wczoraj obejrzałem film "Na własne oczy" – aż dziw że cisza wokół niego panuje bo na moje oko są tam bardzo ciekawe rzeczy…
   – S. Wiśniewski wspomina o wybuchu, słupie ognia a potem samolot spada,

   – S. Wiśniewski twierdzi, że jak podszedł do wrakowiska to wydało mu się, że to wypadek jakiegoś pustego (bez pasażerów) samolotu technicznego gdzie zginąć mogło kilka osób załogi, NIE WIDZIAŁ ANI ZWŁOK ANI FOTELI a przecież zginęło prawie 100 osób – ciekawe..

   – S. Wiśniewski nie wygląda na filmie na zszokowanego katastrofą – ale to najmniej istotna póki co z moich obserwcji…

   – dopiero R. Sęp – stwierdził, ale tylko na podstawie relacji rosyjskich strażaków, że zwłoki znajdowały się na dość małym obszarze

   – i ci wyrastający cały czas z lasu OMON-owcy/SPECNAZ-owcy…

   – ten względny spokój po ruskiej stronie i brak akcji ratowniczej poza gaszeniem pożaru…

   Nie piętrząc żadnych kolejnych teorii a tym bardziej "maskirowek" popadłem w mocny dysonans poznawczy i to wcale nie w relacji do raportu MAK/Millera…

 13. Koniec Świata Ruptacohceta
  Czyżby więc to dziś był ten dzień? Koniec Świata? A zatem jutro byłby słynny "jeszcze jeden dzień dłużej". Znając wartości i styl jakim kierują się takie azjatyckie kreatury jak poborca-jąkała, jest pewne, że nie zauważy faktu niestosowności swojej osoby w dalszym życiu publicznym. Pozostanie więc tylko pytanie do publiczności – kto w styczniu zafunduje Dzidzi nowe auto?

 14. Koniec Świata Ruptacohceta
  Czyżby więc to dziś był ten dzień? Koniec Świata? A zatem jutro byłby słynny "jeszcze jeden dzień dłużej". Znając wartości i styl jakim kierują się takie azjatyckie kreatury jak poborca-jąkała, jest pewne, że nie zauważy faktu niestosowności swojej osoby w dalszym życiu publicznym. Pozostanie więc tylko pytanie do publiczności – kto w styczniu zafunduje Dzidzi nowe auto?

 15. Czy zareagują ci ………..
  ..którzy z urzędu powinni zareagować na to perfidne ,kryminalne przestępstwo ,dokonane z premedytacją "na żywej tkance Narodu" krzywdzące te ,które w normalnych systemach są bezcenne ,mianowicie Jego dzieci .Zbrodnicza operacja na ufności dziecięcej ,czyż można być bardziej ZŁYM.? To co oni zrobili polskiej dziatwie gorsze jest od zbrodni ,jest urągające elementarnej przyzwoitości ,przy otwartej kurtynie kontynuowane nadal przestępstwo trwa i"trwa mać"?.Czy pogarda z jaką traktuje się prawo i bezprzykładna chciwość spotkają się z "gniewem ludu " i "sprawiedliwością Bożą" Bo na Państwo i"jego struktury" w takiej formule jakie mamy obecnie ,z jego Peowsko-Pezetelowską pseudomoralności,z jego przyzwoleniem na afery których "nie było", nie można liczyć.Jedymy pozytyw to że "są jeszcze Sędziowie w Złotoryii" a polskie dzieci nie są en masse dziećmi " takich Owsiaków",są uczciwe ,choć biedne.Ukradziono Im nawet wiarę w świat sprawiedliwy,gdyż stworzony przez dorosłych i odarto ze  złudzeń. Czy jest jakaś cena która zrekompensuje ten dramat ,namaszczony przez "ałtorytety" ze spodlonej przez "Mławę " Warszawy.Wyrugować ze stolicy w pokutnych worach i obwozić po Unii Europejskiej w klatce z napisem "Tak się kończy oportunizm i chciwość" .Na szyji słoik na sznurku konopnym ,z napisem OWSIAK.To słowo powinno być synonimem tego co w szłowieku najgorsze.Nie mogę zapomnieć jak moje drobne dzieci ,małe i ufne biegały o mrozie "do Owsiaka"!!!! Tfuuu

 16. Czy zareagują ci ………..
  ..którzy z urzędu powinni zareagować na to perfidne ,kryminalne przestępstwo ,dokonane z premedytacją "na żywej tkance Narodu" krzywdzące te ,które w normalnych systemach są bezcenne ,mianowicie Jego dzieci .Zbrodnicza operacja na ufności dziecięcej ,czyż można być bardziej ZŁYM.? To co oni zrobili polskiej dziatwie gorsze jest od zbrodni ,jest urągające elementarnej przyzwoitości ,przy otwartej kurtynie kontynuowane nadal przestępstwo trwa i"trwa mać"?.Czy pogarda z jaką traktuje się prawo i bezprzykładna chciwość spotkają się z "gniewem ludu " i "sprawiedliwością Bożą" Bo na Państwo i"jego struktury" w takiej formule jakie mamy obecnie ,z jego Peowsko-Pezetelowską pseudomoralności,z jego przyzwoleniem na afery których "nie było", nie można liczyć.Jedymy pozytyw to że "są jeszcze Sędziowie w Złotoryii" a polskie dzieci nie są en masse dziećmi " takich Owsiaków",są uczciwe ,choć biedne.Ukradziono Im nawet wiarę w świat sprawiedliwy,gdyż stworzony przez dorosłych i odarto ze  złudzeń. Czy jest jakaś cena która zrekompensuje ten dramat ,namaszczony przez "ałtorytety" ze spodlonej przez "Mławę " Warszawy.Wyrugować ze stolicy w pokutnych worach i obwozić po Unii Europejskiej w klatce z napisem "Tak się kończy oportunizm i chciwość" .Na szyji słoik na sznurku konopnym ,z napisem OWSIAK.To słowo powinno być synonimem tego co w szłowieku najgorsze.Nie mogę zapomnieć jak moje drobne dzieci ,małe i ufne biegały o mrozie "do Owsiaka"!!!! Tfuuu

 17. Fortuna pętlą się toczy
  A może być i tak, że Jurasa trafi szlag po tym niefortunnym i przede wszystkim niespodziewanym dla niego wyroku i wyląduje w szpitalu pod respiratorem, który w ramach łaski, sam zakupił był wcześniej. Niepokojące objawy i symptomy choroby widać było już podczas poszukiwania słoika z pieniędzmi na stole. Widzę w GW i TVN dramatyczne ujęcia Owsika konającego z rurą w ustach na tle maszyny ratującej życie z nalepką WOŚP. Ależ to będzie patetyczne. Czy MatkaKurka zniesie ten widok i ciężar? Czy zmieni Pan nick na Ali Agca?

 18. Fortuna pętlą się toczy
  A może być i tak, że Jurasa trafi szlag po tym niefortunnym i przede wszystkim niespodziewanym dla niego wyroku i wyląduje w szpitalu pod respiratorem, który w ramach łaski, sam zakupił był wcześniej. Niepokojące objawy i symptomy choroby widać było już podczas poszukiwania słoika z pieniędzmi na stole. Widzę w GW i TVN dramatyczne ujęcia Owsika konającego z rurą w ustach na tle maszyny ratującej życie z nalepką WOŚP. Ależ to będzie patetyczne. Czy MatkaKurka zniesie ten widok i ciężar? Czy zmieni Pan nick na Ali Agca?

   • Spojrzałem w Google Viev, to…
    godna "paniska" w czerwonych gaciach okolica do zamieszkania, położenie godne rangi światowego artysty, co dorobił się milionów na swoich utworach. A tutaj patrzcie skromny człowiek, który za darmo charuje po 14 h dziennie kupił córce skromne i przytulne gniazdko; do bibloteki Morgana blisko i na Times Sq. także.

     • lakeshore
      sprawdzal pan ale gdzie, Niemcy?, to juz pewne..? . 
      Moze stoi na kogos z rodziny ..?

     • Sprawdzalem nowy
      Sprawdzalem 
      w NY 
                                                                                                                                                               
      rozumiem, ze dokladnie tam, gdzie zamieszkuje latorosl Owsiaka?, swoja droga to czesne musi byc jak na polskie realia wysokie, wliczajac w to koszty zycia..

      kto wysyla dzieci na studia do USA ?

     • Byc moze na kogos z rodziny (mafijnej)
      nazwisko owsiak nie jest pod tym adresem – nie moge podac nazwiska prawdziwego najemcy bo by mnie przymkneli :))) – takie prawo.

     • Oczywiscie
      jest taka mozliwosc, ze mieszkanie jest kupione  "na kogos" ale tutaj takich numerow juz sie sie robi. Adres zamieszkania ujawniony w publikacjach ma zupelnie innego wlasciciela i miejscowe prawo zabrania ujawniac jego danych, wiec sorry bo nie chce trafic do sadu….

     • anglojezyczne
      bylo jeszcze kilka miesiecy temu – jak jest dzisiaj nie wiem, tyle mozna dowiedziec sie od brokerow o ile oni sami nie klamia- bo to jest zrodlo moich informacji. Mozna poszperac na yelp.com albo na addresses.com
      wynik wyszukiwania jest tutaj:
      http://www.addresses.com/people/owsiak
      to sa oczywiscie publiczne dane.
      Pozdrawiam 🙂

   • Spojrzałem w Google Viev, to…
    godna "paniska" w czerwonych gaciach okolica do zamieszkania, położenie godne rangi światowego artysty, co dorobił się milionów na swoich utworach. A tutaj patrzcie skromny człowiek, który za darmo charuje po 14 h dziennie kupił córce skromne i przytulne gniazdko; do bibloteki Morgana blisko i na Times Sq. także.

     • lakeshore
      sprawdzal pan ale gdzie, Niemcy?, to juz pewne..? . 
      Moze stoi na kogos z rodziny ..?

     • Sprawdzalem nowy
      Sprawdzalem 
      w NY 
                                                                                                                                                               
      rozumiem, ze dokladnie tam, gdzie zamieszkuje latorosl Owsiaka?, swoja droga to czesne musi byc jak na polskie realia wysokie, wliczajac w to koszty zycia..

      kto wysyla dzieci na studia do USA ?

     • Byc moze na kogos z rodziny (mafijnej)
      nazwisko owsiak nie jest pod tym adresem – nie moge podac nazwiska prawdziwego najemcy bo by mnie przymkneli :))) – takie prawo.

     • Oczywiscie
      jest taka mozliwosc, ze mieszkanie jest kupione  "na kogos" ale tutaj takich numerow juz sie sie robi. Adres zamieszkania ujawniony w publikacjach ma zupelnie innego wlasciciela i miejscowe prawo zabrania ujawniac jego danych, wiec sorry bo nie chce trafic do sadu….

     • anglojezyczne
      bylo jeszcze kilka miesiecy temu – jak jest dzisiaj nie wiem, tyle mozna dowiedziec sie od brokerow o ile oni sami nie klamia- bo to jest zrodlo moich informacji. Mozna poszperac na yelp.com albo na addresses.com
      wynik wyszukiwania jest tutaj:
      http://www.addresses.com/people/owsiak
      to sa oczywiscie publiczne dane.
      Pozdrawiam 🙂

 19. statut “wośp” prawdę Ci powie …
  Dzięki Matce Kurce stało się publicznym to, co stoi jak byk w fundacji "wośp" od lat, oczywiscie o ile ja dobrze ów statut rozumiem:

  § 13.2. – na cele fundacji (§ ) wosp przeznaczy tylko … "dochody z działalności gospodarczej" (czyli z produkcji koszulek ? naklejek ? bo nie wiem co tam wośp ma za działalność gospodarczą)

  § 14. – dochody z darowizn (czyli ze zbiórek jak rozumiem) może wośp przeznaczyć na co sobie tylko wymarzy, wcale nie musi ich przeznaczać na cele statutowe …

  Ww. jest napisane w statucie jak BYK – od lat.
  Właśnie z powodu tylko tych dwóch paragrafów zaprzestałem już lata temu dokarmiać złotego melona i mrówkę całą.

  Szacunek Matka.

 20. statut “wośp” prawdę Ci powie …
  Dzięki Matce Kurce stało się publicznym to, co stoi jak byk w fundacji "wośp" od lat, oczywiscie o ile ja dobrze ów statut rozumiem:

  § 13.2. – na cele fundacji (§ ) wosp przeznaczy tylko … "dochody z działalności gospodarczej" (czyli z produkcji koszulek ? naklejek ? bo nie wiem co tam wośp ma za działalność gospodarczą)

  § 14. – dochody z darowizn (czyli ze zbiórek jak rozumiem) może wośp przeznaczyć na co sobie tylko wymarzy, wcale nie musi ich przeznaczać na cele statutowe …

  Ww. jest napisane w statucie jak BYK – od lat.
  Właśnie z powodu tylko tych dwóch paragrafów zaprzestałem już lata temu dokarmiać złotego melona i mrówkę całą.

  Szacunek Matka.

 21. J.O. może zastosować technikę przepraszania…
   Gdyby wokół J.O. zaczęło dziać się coś niemiłego, może zastosować nową platformerską metodę tonowania nastrojów, odkrytą niedawno przez Marszałka Radka. Wystarczy, że w jakiejś wypowiedzi powie  "przepraszam jeżeli kogoś uraziłem", doda do tego, że "nie wszystko dobrze pamiętał, bo pamięć jest czasem zawodna", oraz  "teraz pora na pracę". Do tego wywiad dla Kublikowej z GW. Motto wywiadu: "błędów nie popełnia ten, co nic nie robi". Wtedy, nie dość, że będzie ogłoszony  szczerym do bólu społecznikiem, któremu zazdrośnicy stale wbijają szpile, paraliżując wręcz, jakże potrzebną działalność (jest tyle dzieci do uratowania, tyle łez do osuszenia), to jeszcze udepcze sobie grunt pod kolejny finał. Oczywiście, moja wersja jest pesymistyczna, ale przypominam sobie, jak na wakacjach rozmawiałem z przyjacielem, który radośnie obwieszczał, że lada moment ruszą zbiorowe pozwy przeciw Amber Gold i wtedy usłyszymy o rzeczach, które nie mieszczą się w głowie. No, chyba tych rzeczy (póki co) nie usłyszymy, pozwy są jednak (póki co) niemożliwe.

 22. J.O. może zastosować technikę przepraszania…
   Gdyby wokół J.O. zaczęło dziać się coś niemiłego, może zastosować nową platformerską metodę tonowania nastrojów, odkrytą niedawno przez Marszałka Radka. Wystarczy, że w jakiejś wypowiedzi powie  "przepraszam jeżeli kogoś uraziłem", doda do tego, że "nie wszystko dobrze pamiętał, bo pamięć jest czasem zawodna", oraz  "teraz pora na pracę". Do tego wywiad dla Kublikowej z GW. Motto wywiadu: "błędów nie popełnia ten, co nic nie robi". Wtedy, nie dość, że będzie ogłoszony  szczerym do bólu społecznikiem, któremu zazdrośnicy stale wbijają szpile, paraliżując wręcz, jakże potrzebną działalność (jest tyle dzieci do uratowania, tyle łez do osuszenia), to jeszcze udepcze sobie grunt pod kolejny finał. Oczywiście, moja wersja jest pesymistyczna, ale przypominam sobie, jak na wakacjach rozmawiałem z przyjacielem, który radośnie obwieszczał, że lada moment ruszą zbiorowe pozwy przeciw Amber Gold i wtedy usłyszymy o rzeczach, które nie mieszczą się w głowie. No, chyba tych rzeczy (póki co) nie usłyszymy, pozwy są jednak (póki co) niemożliwe.

 23. Pan Sędzia dał dowód, że jest człowiekiem inteligentnym
  Pan Sędzia dał dowód, że jest człowiekiem inteligentnym i rozumnym, nie powinien mieć osobystych zarzutów wobec MK w związku ze składaną apleacją, myślę, że ją zrozumie, chociażby ze względu na fakt, że sprawa jest wybitnie rozwojowa i wystarczy wyjąć jeden mały element układanki, a kolos z hukiem pada z nóg. Poza tym na pewno czyta tego bloga i na podstawie wpisów MK i komentującej rzeszy internautów, wie, że odwalił kawał porządnej roboty, na którą niewielu (o ile w ogóle ktokolwiek) by się odważyło, za co dostał od społeczeństwa liczne, w pełni zasłużone pochwały z czego powinien być dumny.

  MK, ja również proszę o podesłanie kopi apelacji.

 24. Pan Sędzia dał dowód, że jest człowiekiem inteligentnym
  Pan Sędzia dał dowód, że jest człowiekiem inteligentnym i rozumnym, nie powinien mieć osobystych zarzutów wobec MK w związku ze składaną apleacją, myślę, że ją zrozumie, chociażby ze względu na fakt, że sprawa jest wybitnie rozwojowa i wystarczy wyjąć jeden mały element układanki, a kolos z hukiem pada z nóg. Poza tym na pewno czyta tego bloga i na podstawie wpisów MK i komentującej rzeszy internautów, wie, że odwalił kawał porządnej roboty, na którą niewielu (o ile w ogóle ktokolwiek) by się odważyło, za co dostał od społeczeństwa liczne, w pełni zasłużone pochwały z czego powinien być dumny.

  MK, ja również proszę o podesłanie kopi apelacji.

  • nie wiem co na to gospodarz
   nie wiem co na to gospodarz tego miejsca ale tak nachalna reklama wątpliwej uczciwości "aukcji" powinna być usuwana natychmiast. Nie wspomnę już o konsekwencjach dla zamieszczającego. Swoją drogą to trzeba być wyjątkowo wredną osobą pozbawioną kultury osobistej aby w ten sposób postępować.

  • nie wiem co na to gospodarz
   nie wiem co na to gospodarz tego miejsca ale tak nachalna reklama wątpliwej uczciwości "aukcji" powinna być usuwana natychmiast. Nie wspomnę już o konsekwencjach dla zamieszczającego. Swoją drogą to trzeba być wyjątkowo wredną osobą pozbawioną kultury osobistej aby w ten sposób postępować.

 25. Wyrok na MATKIE KURKE za kłamstwo o WOSP
  4 lutego 2016 r sąd w Legnicy uznał że Pan Piotr Wielgucki perfidnie kłamał, szkalując szefa WOSP. Pan wielgucki jest na utrzymaniu żony nauczycielki, więc sąd nie dał mu wysokiej kary, ma przeprosić Pana Jurka Owsiaka, za szerzenie kłamstw o podruży do NY za pieniądze z puszek. Ktoś kto nie płaci nic na WOŚP, nie płaci podatków, nie może bezprawnie siać nienawiści to już drugi wyrok w ostatnich 2 latach za kłamstwa. Przez tego małego pana. Być może wpłyneło o 1 mln mniej do WOSP, będzie mniej łóżek i sprzętu na oddziały dla osób starszych, Jak teraz mieszka się komuś takiemu w Złotoryji. Czy już się z niej wyniósł. Gratuluję mieszkańcom takiego sąsiada.

 26. Wyrok na MATKIE KURKE za kłamstwo o WOSP
  4 lutego 2016 r sąd w Legnicy uznał że Pan Piotr Wielgucki perfidnie kłamał, szkalując szefa WOSP. Pan wielgucki jest na utrzymaniu żony nauczycielki, więc sąd nie dał mu wysokiej kary, ma przeprosić Pana Jurka Owsiaka, za szerzenie kłamstw o podruży do NY za pieniądze z puszek. Ktoś kto nie płaci nic na WOŚP, nie płaci podatków, nie może bezprawnie siać nienawiści to już drugi wyrok w ostatnich 2 latach za kłamstwa. Przez tego małego pana. Być może wpłyneło o 1 mln mniej do WOSP, będzie mniej łóżek i sprzętu na oddziały dla osób starszych, Jak teraz mieszka się komuś takiemu w Złotoryji. Czy już się z niej wyniósł. Gratuluję mieszkańcom takiego sąsiada.