Reklama

Miło było i nadal pięknie jest .A będzie jak zawsze.Oto dogorywa, to co zejść dawno powinno,gdyby nie nieznośna długotrwałość agonii ,byłoby jeszcze bardziej Świątecznie.Idzie nowe,z dawna zapowiadane

Miło było i nadal pięknie jest .A będzie jak zawsze.Oto dogorywa, to co zejść dawno powinno,gdyby nie nieznośna długotrwałość agonii ,byłoby jeszcze bardziej Świątecznie.Idzie nowe,z dawna zapowiadane…
Rozporządzenie Ministra Finansów1)
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej
(Dz. U. Nr 207, poz. 1301)

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Reklama

§ 1. Podwyższa się kwoty, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, o 6,5 % i wynoszą one:

+———————————————————————————————+ | | Głosy ważne oddane w całym kraju łącznie na listy | | | | okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej | | | Wiersz | albo koalicji wyborczej w rozbiciu odpowiednio dla każdego | Wysokość kwoty | | | przedziału | za jeden głos (M) | | |————————————————————| | | | procent | liczba głosów (W) | | |——–+————————————+———————–+———————–| | 1 | do 5 % | | 11 złotych 53 grosze | | | | | | |——–+————————————+———————–+———————–| | 2 | powyżej 5 % do 10 % | | 9 złotych 22 grosze | | | | | | |——–+————————————+———————–+———————–| | 3 | powyżej 10 % do 20 % | | 8 złotych 7 groszy | | | | | | |——–+————————————+———————–+———————–| | 4 | powyżej 20 % do 30 % | | 4 złote 61 groszy | | | | | | |——–+————————————+———————–+———————–| | 5 | powyżej 30 % | | 1 złoty 73 grosze | | | | | | +———————————————————————————————+§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej (Dz. U. Nr 266, poz. 2236).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

____________________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.
Mikołajowie z dawien dawna ,jak wszystkim Dużym Dzieciom wiadome byc powinno,tez żyć z czegos muszą.Gorzej jesli twierdziło się uprzednio ,że prezenty ,to Oni tak… w czynie społecznym ,i z przymusu dobrotliwości Mikolajom wrodzonej ,a jakze.

Reklama