Reklama

“Adam obcował z żoną swoją Ewą”, czyli nastąpił akt rozradzania się, a ta poczęła, czyli rozpoczął się proces rozradzania się, czyli wzajemnych oddziaływań informacyjnych.

“Adam obcował z żoną swoją Ewą”, czyli nastąpił akt rozradzania się, a ta poczęła, czyli rozpoczął się proces rozradzania się, czyli wzajemnych oddziaływań informacyjnych. Adama nasienia, czyli informacji o całości ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji, z Ewy ukształtowanym wewnętrznie do rozradzania się rodzajem informacji. I urodziła Kaina, czyli i ukończył się proces rozradzania się, czyli wzajemnych oddziaływań informacyjnych. Urodzeniem Kaina, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej. Wtedy rzekła: słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji zamieszczony w czasoprzestrzeni.Wydałam na świat mężczyznę, czyli ukończony został proces rozradzania się . Wydaniem na świat duchowo- informacyjny potomka-mężczyznę, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej, z pomocą Pana, czyli za pomocą Wszechmogącego słowa, dźwięku, wibracji -nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się, we wszechinformacji, czyli informacja dla całości i o całości ( Rdz.1,28). Potem urodziła jeszcze w następnym procesie rozradzania się. Potomka brata jego Abla, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie, czyli po upływie określonego czasu, w którym Kain- ukształtowany funkcjonalnie wewnętrzni i zewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej, we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Ukończył wzrost i rozwój ukształtowanych wewnętrznie i zewnętrznie funkcjonalnych rodzajów informacji w formie energetycznej. I świadomie uprawiał rolę. Kain złożył Panu- Wszechmogącemu ofiarę z plonów rolnych. Czyli negował i manipulował rzeczywistymi faktami. Bo nie złożył krwawej ofiary-nośnika informacji o śmierci w zastępstwie człowieka- źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt ( Rdz1, 29-30). I w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Nie zakrył owocu banana bez nasienia- źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją ( Rdz.4,1-3).

Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. Czyli Abel nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami, bo złożył krwawą ofiarę- nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka (Rdz.4,10) Z pierworodnych trzody swojej i tłuszczu ich, czyli informacji ich. Analogicznie do pierwszego stworzonego człowieka- źródło zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości. Zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30)” A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.” Czyli Wszechmogący zobaczył zakryty owoc banana bez nasienia w obrazie holograficznym Abla i w całym uniwersum holograficznym. Jego krwawą ofiarę- nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka- źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Bo nie zakrył owocu banana bez nasienia w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Krwawą ofiarą- nośnik informacji w zastępstwie człowieka- źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją ( Rdz4,10)” Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.” Czyli wtedy gdy negował i manipulował rzeczywistymi faktami. I nie złożył krwawej ofiary- nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka- źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt ( Rdz1, 29- 30) “Rozgniewał się bardzo i nie ludzkie stało się jego oblicze.” I rzekł Pan do Kaina: słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji. “Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze ?” Czyli Wszechmogący łagodnie pyta Kaina, czemu negujesz i manipulujesz rzeczywistymi faktami i czemu wtedy gdy negujesz i manipulujesz rzeczywistymi faktami gniewasz się, i nie ludzkie staje się twoje oblicze ? (Rdz.4,4-6).

Reklama

Wszak byłoby pogodne, czyli zawsze byłoby radosne, uśmiechnięte i szczęśliwe. Bo szczęście jest dobrocią, czyli matematyczno- fizyczną definicją szczęścia. Odkrytą przez biofizyka- cybernetyka Jerzego Lechowskiego. Czyli chcesz być szczęśliwym, bądź dobry. Dlatego teraz szczęście nie jest już względne, tylko bezwzględne. Bo jest rzeczywistym i rzetelnym faktem naukowym i biblijnym. Gdybyś czynił dobrze, czyli nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami, i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, czyli będziesz negował rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, negował rzeczywiste fakty i manipulował rzeczywistymi faktami. Jak szatan w Edenie, u drzwi czyha grzech, czyli w czasoprzestrzeni są zamieszczone szatana: słowa, dźwięk, wibracja- falowy nośnik informacji. Negowania rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga,negowania rzeczywistymi faktami i manipulowanie rzeczywistymi faktami. Kusi cię, czyli oddziałuje na ciebie falowy nośnik informacji. Negowaniem rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, negowaniem rzeczywistymi faktami i manipulowanie rzeczywistymi faktami. Byś stał się medium szatana w negowaniu rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga w negowaniu rzeczywistych faktów i w manipulowaniu rzeczywistymi faktami. Lecz ty masz nad nim panować. Czyli ty masz teraz świadomie decydować, by nie negować rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, nie negować rzeczywistych faktów i nie manipulować rzeczywistymi faktami, które potęgują falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, za które na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni (Rdz.4,24)” Potem rzekł Kain do brata swego Abla:” słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji wyjdźmy na pole ! Czyli na miejsce zbrodni. A gdy byli na polu, czyli na miejscu zbrodni, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Czyli dokonał zbrodni bratobójczej. Wtedy rzekł Pan do Kaina: słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji Wszechmogącego do Kaina: “Gdzie jest brat twój Abel ?” Czyli łagodnie pyta Wszechmogący.” A on odpowiedział: Nie wiem”, czyli bratobójca i kłamca. “Czyż jestem stróżem brata mego ?” Czyli nie jest stróżem brata swego, tylko bratobójcą i kłamcą. I rzekł: słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji cóżeś to uczynił? Czyli ponownie łagodnie pyta. Głos krwi brata twego, czyli krew- nośnik informacji o śmierci brata twego Abla woła do mnie z ziemi. Czyli informuje mnie o bratobójczej śmierci Abla z ziemi- rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji (Rdz.4,7-10).

“Bądź więc teraz przeklęty na ziemi”, czyli teraz nie będziesz wypełniał mojej woli na ziemi- rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji,” która rozwarła swoją paszczę”, czyli w której krew- falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni, będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi.”Aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego’, czyli zamieszczona z ręki twojej- narzędzia zbrodni. Bratobójcza krew- falowy nośnik informacji o zbrodni bratobójczej, którego ręka narzędzie zbrodni będzie oddziaływać. Zbrodnią bratobójczą z ziemi- rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. “Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego”. Bo uczyniłeś bratobójczą krwią- falowy nośnik informacji zakłócenia w oddziaływaniach roli- rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. “Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi”, czyli będziesz przemieszczał się dla zdobycia pożywienia i nie będziesz przebywał na stałe w jednym miejscu na ziemi.” Wtedy rzekł Kain do Pana”, czyli słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji Kaina do Wszechmogącego. “Zbyt wielka jest wina moja”, bo jestem przeklęty, czyli nie wypełniający woli Wszechmogącego Boga. Uczyniłem bratobójczą krwią- falowy nośnik informacji, który będzie oddziaływał bratobójczą zbrodnią na ziemi. Uczyniłem moją rękę- narzędziem bratobójczej zbrodni. Uprawiana rola nie da plonu, bo uczyniłem bratobójczą krwią- falowy nośnik informacji. Zakłócenia w oddziaływaniach uprawianej roli- rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją. Będę musiał przemieszczać się dla zdobycia pożywienia i nie będę mógł przebywać na stałe w jednym miejscu na ziemi.” By można mi ją odpuścić”, czyli nie można jej zapomnieć,przebaczyć i nie wspominać. Bo bratobójcza krew jest falowym nośnikiem informacji, który będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi. Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Za czynienie falowych zakłóceń w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni ( Rdz.4,11-13)

“Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi” czyli oto natychmiast, bo już dziś muszę odejść z tej ziemi- rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, w której uczyniłem bratobójczą krwią- falowy nośnik informacji, który będzie oddziaływał. Bratobójczą zbrodnią z ziemi na każdego człowieka. Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Bo uczyniłem bratobójczą krwią- falowy nośnik informacji, który będzie oddziaływał bratobójcza zbrodnią z tej ziemi, na każdego człowieka. “muszę ukryć się przed obliczem twoim”, bo falowy nośnik informacji o bratobójczej śmierci oddziela od Wszechmogącego Boga “Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi”, czyli będę przemieszczał się dla zdobycia pożywienia, i nie będę przebywał na stałe w jednym miejscu na ziemi. ” a każdy kto mnie spotka zabije mnie”,bo na każdego człowieka, który mnie spotka będzie oddziaływał falowy nośnik informacji bratobójczą zbrodnią. “I rzekł Pan do niego. Nie ! Ktokolwiek by zabił Kaina siedmiokrotną pomstę poniesie” Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja- nośnik negacji Wszechmogącego do niego, że żaden człowiek nie może zabić Kaina. Bo pomnoży falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni, który będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią, i pomnoży falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją “położył też Pan na Kainie znak”, czyli zakrył też Wszechmogący w Kaina obrazie holograficznym bratobójczą brodnię ” aby go nikt nie zabił, kto go spotka “, czyli aby nie oddziaływał obrazem holograficznym bratobójczą zbrodnią na żadnego człowieka, który go spotka. “I odszedł Kain sprzed oblicza Pana”, czyli i oddzielił Kaina falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni od Wszechmogącego. ” i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu “, czyli bratobójca, tułacz i wędrowiec zamieszkał w ziemi Nod , do której zawędrował z zachodu, na wschód- miejsce obecności Wszechmogącego od Edenu, czyli systemu duchowo- informacyjnej całości (Rdz.4,14-16).

Reklama