Reklama

Przekaz medialny: "ustawa z dn.25.06.2015 o Trybunale konstytucyjnym we wszystkich artykułach wskazanych we wniosku jest zgodna z konstytucją RP ". Nie wierzycie? Dalsze badanie zgodności ustawy z dn.25.06.2015 z Konstytucją RP Jeszcze jeden link – ustawa o Sądzie Najwyższym z dn. 23.11.2002 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022402052+2015%2408%2429&min=1 Czwarty- art. 18 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP USTAWA o TK Art. 18. Sędzią Trybunału może być wybrana osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz: 1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego; 2) w dniu wyboru ma ukończone 40 lat i nie ukończyła 67 lat. USTAWA o SN Art. 22. § 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołany ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce KONSTYTUCJA Art. 194. 1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. I co? Piąty- art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji RP; USTAWA Art. 19. 1. … 2. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału. Art. 137. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. KONSTYTUCJA Art. 112. Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm. Art. 197. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Czy to nie jest ciekawe że nie pytają o ust.1? Szósty- art. 19 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP; USTAWA Art. 19. 1. … 2. … 3. … 4. … 5. Szczegółowe wymogi dotyczące wniosku oraz tryb postępowania z wnioskiem określa regulamin Sejmu. KONSTYTUCJA Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. A to co poniżej jest skopiowane ze strony trybunału konstytucyjnego i POWALA!!! Siódmy- art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym jest sprzeczny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP; Podam link jeszcze raz – do sprawdzenia http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/s/k-3415/ Nie wiem czy to posłowie tak sobie zakpili z trybunału, czy może pracownicy szeregowi trybunału z sędziów?! reszty wniosków nawet nie chce mi się sprawdzać, poziom podejrzewam podobny.

Reklama

2 KOMENTARZE

 1. jedź dalej Łociec  art. 3. pkt  6.  PełOwskiej ustawy
  stawia Prezydenta  RP strażnika Konstytucji za podsądnego Trybunału  Konstytucyjnego

   

  6. Trybunał rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


  co mówi Konstytucja?

  Art. 131.

  1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.

  2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:

  1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,

  2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

  3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,

  4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,

  5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.

  3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

  4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.


 2. jedź dalej Łociec  art. 3. pkt  6.  PełOwskiej ustawy
  stawia Prezydenta  RP strażnika Konstytucji za podsądnego Trybunału  Konstytucyjnego

   

  6. Trybunał rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


  co mówi Konstytucja?

  Art. 131.

  1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.

  2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:

  1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,

  2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

  3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,

  4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,

  5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.

  3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

  4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.