Reklama
Grupa posłów (PO) złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP
ustawy z dn. 25.06.2015, rozprawę wyznaczono na 03.12.2015 (K 34/15).
 
A konkretnie?
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wokanda/art/8710-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
 
vs

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
 
Jako pierwszy ma być zbadany – art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art.  2 i art. 197 Konstytucji RP.

Popatrzmy:

USTAWA:


 Art. 3. 1. Trybunał orzeka w sprawach zgodności: 

1) ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją; 

2) ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej
zgody wyrażonej w ustawie; 

3) przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. 
 
2. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego kwestionowanego w skardze konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji. 
 
3. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą aktu normatywnego kwestionowanego w pytaniu prawnym, o którym mowa w art. 193 Konstytucji. 
 
4. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 
 
5. Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
 
6. Trybunał rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
KONSTYTUCJA:
 
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 
 
Art. 197. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.
 
Więcej nie trzeba aby dostrzec manipulację!
 
Nie będę obrażał inteligencji czytelników tłumacząc co jest tu grane zapytam tylko (retorycznie)" co ma piernik do wiatraka". Idźmy dalej, może jeszcze coś znajdziemy.
 
Drugi ma być badany- art. 12 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP.
 
USTAWA:
 
Art. 12. 1. Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne. 
 
2. Kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne, nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji Prezesa Trybunału, spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W razie opróżnienia stanowiska Prezesa Trybunału, wyboru kandydatów dokonuje się w terminie 30 dni. 
 
KONSTYTUCJA:
 
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 
 
Prawda jakie to ciekawe? Ale na razie nie wyciągajmy pochopnych wniosków!
 
Trzeci z badanych to- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji RP.
 
USTAWA:
 
Art. 12. 1. Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne. 
 
2. ..
 
3. ..
 
4. ..
 
5. Do Wiceprezesa Trybunału przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 
 
KONSTYTUCJA:
 
Art. 144. 1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe. 
 
2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.
 
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:
 
   1)..
 
   2) ..
 
   3)..
 
   4)..
 
   5)..
 
   6)..
 
…….
 
  20)..
 
  21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
 
Dość?

Ewentualnie C.D.N.
Reklama