Reklama

Regulamin konkursu Kontrowersje 2010 – tekst roku. Temat konkursu: “Jestem Polakiem, mam na to papier”. 

Podmiot organizujący konkurs
 

Art.1
Konkurs organizowany jest przez Portal niereglamentowany – Kontrowersje.net należący do PHU Autodomena Izabela Firlej-Wielgucka z siedzibą w Biskupinie 85A, 59-225 Chojnów zwanej dalej Organizatorem. 

Reklama

Osoby uprawnione do uczestnictwa w konkursie
 

Art.2
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Udział uczestników małoletnich dopuszczalny jest jedynie za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające Go do udziału w konkursie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i członkowie rodziny Organizatora oraz jury. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa.
4. Organizator nie wymaga od uczestników konkursu danych osobowych, jednakże w celu wydania nagród zwycięzcom, Ci zobowiązują się do potwierdzenia swoich danych, co jest warunkiem wydania nagrody. Za zgodą zwycięzców Portal Kontrowersje.net zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku zwycięzców konkursu w środkach masowego przekazu.
5. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania co jest dostępne w panelu użytkownika portalu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zm.). Dysponentem danych osobowych jest Organizator. 

Zasady ogólne
 

Art. 3.
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Kontrowersje 2010 – tekst roku. Temat prac konkursowych: "Jestem Polakiem, mam na to papier"
2. W ramach konkursu przyznane zostaną tytuły:
a) Tytuł Kontrowersje 2010 – tekst roku – dla autora najlepszego tekstu, który zostanie wybrany przez członków Jury zaproszonych przez Organizatora.
b) Wyróżnienie – dla autora, którego tekst zostanie wybrany jako drugi w skali ocen Jury.
c) Wyróżnienie – dla autora, którego tekst zostanie wybrany jako najlepszy przez zalogowanych Użytkoników Portalu.

Przez tekst konkursowy rozumie się wpis na Portalu niereglamentowanym – www.kontrowersje.net , w kategorii „konkurs” i „publiczne”. Forma tekstu dowolna, treść musi nawiązywać do tematu, zakres i interpretacja tematu pozostaje w gestii każdego uczestnika. Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane na innych blogach, portalach, stronach www itp. 


Art. 4.

1. W konkursie biorą udział teksty wyłącznie w języku polskim.
2. Wszelkie ewentualne spory i reklamacje dotyczące zgłoszeń oraz kwalifikowania tekstów do konkursu rozstrzyga Organizator w terminie do 7 dni. Reklamacje i uwagi będą rozpatrywane tylko po przesłaniu na adres e-mail kontrowersje@kontrowersje.net.

Zgłoszenia
 

Art. 5.
Za zgłoszenie do konkursu uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego Portalu Kontrowersje.net, przed lub w trakcie trwania konkursu oraz opublikowanie tekstu konkursowego według opisanych w regulaminie zasad.
Art. 6.
1. Każdy Nick, a przez Nick rozumie się pseudonim lub imię i nazwisko uczestnika konkursu, którym uczestnik podpisze swój tekst, może zostać zgłoszony tylko jeden raz. Jednemu Nickowi może być przypisany tylko jeden tekst.
2. Po stronie uczestnika konkursu spoczywa obowiązek udowodnienia Organizatorowi, że dany uczestnik jest autorem tekstu.
Art. 7.
1. Zgłoszenia tekstów konkursowych przyjmowane są od 15 lipca do 30 listopada 2010 roku włącznie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia tekstu, jeśli ten narusza prawo lub dobre obyczaje. 

Głosowanie
 

Art. 8.
1. Jury konkursu Kontrowersje 2010 – tekst roku wybiera zwycięzców, tj zdobywcę I nagrody i dwóch wyróżnionych.
2. Skład Jury utworzy i poda do publicznej wiadomosci Piotr Wielgucki (Matka Kurka), przewodniczący jury.
3. Na czas trwania konkursu członkowie Jury mają surowy zakaz komentowania i oceniania konkursowych tekstów w systemie (gwiazdkowym) ocen dostępnym pod tekstem oraz zabierania głosu w jakichkolwiek kwestiach związanych z konkursem, pod karą wykluczenia. Decyzję o wykluczeniu członka Jury podejmuje przewodniczący Jury.
4. Jury ogłosi werdykt w dniu 6 grudnia 2010 roku, przyznając nagrodę główną i dwa wyróżnienia. 

Art. 9.
Laureatem nagrody Kontrowersje 2010 – tekst roku zostaje autor, na którego członkowie Jury oddadzą większość głosów, analogicznie zostanie jedno przyznane wyróżnienie. , drugie przyznają w głosowaniu zalogowani Użytkownicy Portalu.

Art. 10.
Wyniki werdyktu Jury zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach portalu www.kontrowersje.net

Art. 11.
Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora i na adres podany przez zwycięzców. W razie nieodebrania nagrody, prawa do niej przechodzą na Organizatora, który zdecyduje o przekazaniu nagrody jednemu z autorów tekstów biorących udział w konkursie.  

Nagrody
 

Art. 12.
1. Nagrody w Konkursie:
a) Nagroda dla zwycięzcy konkursu Kontrowersje 2010 – tekst roku:
nagroda główna rzeczowa dla zwycięzcy o wartości nie przekracząjacej 750 PLN.
b) Nagrody dla wyróżnionych przez jury i Użytkowników o wartości nie przekraczającej 350 PLN.
2. Ostatetczną wartość i przedmiot nagordy Organizator poda do publicznje wiadomości, przed ogłoszeniem wyników konkursu.

2. Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego: art.30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność przedmiotu stanowiącego nagrodę, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji/rękojmi oraz za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji.
4. Zdobywca nagrody oraz wyróżnieni zobowiązani są udostępnić swoje dane osobowe Organizatorowi. 

Postanowienia końcowe
 

Art. 13.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu Kontrowersje 2010 – tekst roku, unieważnienia wyników w całości bądź części, zmiany terminów podanych w regulaminie.
2. Materiały reklamowe i promocyjne związane z konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają tylko i wyłącznie zapisy niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu lub konkursu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy polskiego prawa.
5. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany i udostępniony uczestnikom konkursu na Portalu www.kontrowersje.net .

Reklama