Reklama

Dziś zamiast felietonu prace społeczne i powinności obywatelskie. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby się znów pakować w jakieś prokuratorskie, czy sądowe postępowania, ale jak trzeba, to trzeba. Przy czym wyraźnie podkreślam, że nie popieram i nawet nie akceptuję gróźb karalnych, pod czyimkolwiek adresem, również Jakuba Wiecha, tej granicy przekraczać nie wolno. Natomiast sam Wiech przekroczył granicę śmieszności w hurtowym produkowaniu pozwów i aktów oskarżenia, co mnie mało obchodzi, za to stosowane przez niego praktyki cenzury prewencyjnej interesują mnie bardzo.

Dlatego postanowiłem pomóc pokrzywdzonym i przekazać sprawę prokuraturze. Zawiadomienie wyślę w ciągu najbliższych kilku dni, bo daję czas wszystkim, którzy chcieliby uzupełnić materiał dowodowy. Niestety zdecydowana większość pokrzywdzonych zupełnie niepotrzebnie boi się Jakuba Wiecha i “nie chce się włóczyć po sądach”. Liczę jednak, że ktoś się przełamie.

Reklama

Biskupin, dnia 25.11.2023 r.

Piotr Wielgucki

Biskupin XX

XX-XXX Biskupin

Prokuratura Krajowa

  1. Postępu 3

02-676 Warszawa

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw

W imieniu własnym, na podstawie art. 304 k.p.k., w związku z art. Art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych i art. 190 a § 1 k.k., zawiadamiam o możliwości popełnienia wielu przestępstw na szkodę wielu osób, przez Pana Jakuba Wiecha, posługującego się na portalu „X” kontem @jakubwiech. Czyny te miały miejsce w czasie trudnym do precyzyjnego określenia, ale obejmują okres kilkunastu miesięcy i z pewnością nie uległy przedawnieniu.

W związku z powyższym domagam się:

  1. Zabezpieczenia przez prokuraturę materiałów dowodowych wskazanych w zawiadomieniu.
  2. Przesłuchania Jakuba Wiecha na okoliczność jego prywatnych i publicznych oświadczeń oraz wezwań związanych z ustalaniem, ujawnianiem i przetwarzaniem danych osobowych wielu osób, a także na okoliczność naruszaniem prywatności tych osób.
  3. Ustalenia danych wszystkich pokrzywdzonych i poinformowanie ich o możliwości przyłączenia się do postępowania w charakterze pokrzywdzonych.

Uzasadnienie

Pan Jakub Wiech jest osobą publiczną obecną na wielu portalach społecznościowych i w mediach, gdzie prowadzi działalność publicystyczną. W związku z głoszonymi przez Jakuba Wiecha kontrowersyjnymi poglądami, część użytkowników Internetu reaguje w sposób emocjonalny, czasami przekraczając granice dopuszczalnej krytyki. W zaistniałych okolicznościach Pan Jakub Wiech ma pełne prawo dochodzić swoich racji, również przed wymiarem sprawiedliwości, ale nie ma prawa prywatnie i publicznie nękać oponentów, a także naruszać obowiązujących przepisów związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.

Art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych wyraźnie mówi o tym, że czyn zabroniony może być popełniony zarówno wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niedopuszczalne, jaki wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, ale dokonuje tego osoba, która nie jest uprawniona do ich przetwarzania.

Jasna jest też definicja „danych osobowych” i są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą numeru identyfikacyjnego, czy czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Z kolei przetwarzanie danych osobowych to wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, to jest: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

W odniesieniu do art. art. 190 a § 1 k.k., podkreślić należy, że za czyn niedozwolony uważa się nie tylko uporczywe nękanie, ale istotne naruszanie prywatności, co może się przejawiać na przykład wysyłaniem niechcianych wiadomości tekstowych (SMS) na prywatny nr telefonu, czy elektroniczną skrzynkę pocztową.

W tym miejscu podkreślić należy, że Pan Jakub Wiech z wykształcenia jest prawnikiem i dodatkowo korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika Zofii Goetz.

Dowód:

Źródło: https://twitter.com/jakubwiech/status/1726933325187600499

Oznacza to, że jego świadomość prawna i zakres odpowiedzialności są znacznie wyższe niż w przypadku osoby pozbawionej kierunkowego wykształcenia i opieki prawnej. Jakub Wiech z całą pewnością wie, w jaki sposób zgodnie z prawem powinien przeprowadzić procedurę ustalania danych osobowych osób, przeciw którym chce wstąpić na drogę prawną, a mimo to nie powierzył ustalenia danych odpowiednim organom, tylko przeprowadził „prywatne śledztwa”, w dodatku ich wynikiem było naruszanie prywatności osób.

Na portalu „X” użytkownicy informowali, że Jakub Wiech ustalił ich dane, w sobie wiadomy sposób, następnie na skrzynki prywatne wysyłał swoje żądania niewiele mające wspólnego z cywilizowanym pismem przedprocesowym i nawet kontaktował się lub usiłował kontaktować się z pracodawcami osób z nim skonfliktowanych.

Dowód:

Źródło: https://twitter.com/RemekRemkowski/status/1708440307728073062

Źródło: https://twitter.com/RemekRemkowski/status/1682010540036575232

Źródło: https://twitter.com/messages/1427991481751674882-1442188671378079757

Źródło: https://twitter.com/jakubwiech/status/1669605660898500608


Źródło: https://twitter.com/TonyChinX/status/1727700422024978791

Źródło: https://twitter.com/jakubwiech/status/1507706117845004293

Źródło: https://twitter.com/coolfonpl/status/1728850165292036466/

Nie ulega też wątpliwości, że Jakub Wiech przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych pośrednio lub bezpośrednio korzystał z pomocy osoby posługującej się kontem @Kot_Behemot_NSA, która od kilku lat jest ścigana przez Prokuraturę Rejonową w Rybniku (sygn. akt: PR 1 Ds. 1174.2020 i PR 4097-4 Ds. 335.2021), w związku z podejrzeniem o stosowanie gróźb karalnych i stalkingu wobec wielu osób i członków ich rodzin. Przy czym niezwykle istotne jest to, że konflikt Jakuba Wiecha z użytkownikiem portalu „X”, posługującym się pseudonimem @coolfonpl, został opisany przez portal www.demagog.pl w artykule: Pacynkowi siewcy hejtu i dezinformacji. Jak działają w sieci? Śledztwo Demagoga  (https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/pacynkowi-siewcy-hejtu-i-dezinformacji-jak-dzialaja-w-sieci-sledztwo-demagoga/), gdzie w sposób bezprawny powtórnie przetworzono dane osobowe użytkownika, z podaniem jego miejsca pracy i powiązań rodzinnych.

Dowód:

Źródło: https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/pacynkowi-siewcy-hejtu-i-dezinformacji-jak-dzialaja-w-sieci-sledztwo-demagoga/

Za wyjątkowo karygodne należy uznać zachowanie Pana Jakuba Wiecha, który rozpowszechniał powyższy artykuł, zawierający wpis ściganego przez prokuraturę użytkownika portalu „X” @Kot_Behemot_NSA, już po zawarciu ugody, a skutkiem tych publikacji były między innymi groźby karalne kierowane pod adresem użytkownika @coolfonpl. 

Dowód:

Źródło: https://twitter.com/jakubwiech/with_replies

Źródło: https://twitter.com/coolfonpl/status/1728050250231714104

Przedstawiony w zawiadomieniu materiał dowodowy jest tylko fragmentem z szerokiej aktywności Pana Jakuba Wiecha, która nosi znamiona czynów zabronionych z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych i art. 190 a § 1 k.k. Jako zawiadamiający mam pełną świadomość, że w takiej sprawie do prokuratury powinni się przede wszystkim zgłosić pokrzywdzeni, ale osoby te czują się zastraszone i kompletnie bezradne wobec potężnej kampanii, jaką rozpętał pan Jakub Wiech z użyciem środków medialnych i prawnych, choć te ostatnie w mojej ocenie raczej należałoby nazwać bezprawnymi.

Znane mi są personalia co najmniej trzech pokrzywdzonych, ale wszyscy trzej obawiają się konfliktu prawnego z Panem Jakubem Wiechem. Dlatego też prokuratura powinna przede wszystkim przesłuchać Pana Jakuba Wiecha na okoliczność jego działań związanych z ustaleniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszaniem prywatności, następnie ustalić pełną listę osób, wobec których te działania Jakub Wiech podjął i ocenić materiał dowodowy pod kątem prawnym. Jeśli prokuratura stwierdzi, że miało miejsce naruszenie prawa, a to wydaje się oczywiste, na kolejnym etapie postępowania mogą się przyłączyć osoby pokrzywdzone.

Niezmiernie istotne jest to, aby prokuratura dała jednoznaczny sygnał obywatelom, którzy nie czują się równi wobec prawa, że nikt nie jest bezkarny i każdemu zarówno wolno dochodzić swoich racji, jaki i każdy jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Nie występuję w imieniu pokrzywdzonych, ponieważ nie mam takiego umocowania, ale uważam, że obowiązkiem organów państwa jest wzięcie w obronę szczególnie tych obywateli, którzy nie mają profesjonalnej opieki prawnej, przez co czują się „gorsi” i bezradni wobec silniejszych.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Piotr Wielgucki

Reklama