Reklama

Dokonania rządu Donalda Tuska zebrano na 119 stronicowej
Dokonania rządu Donalda Tuska zebrano na 119 stronicowej
propagandowej bibule . W trakcie lektury coś nie dawało mi spokoju, coś co dobrze i jednocześnie jak najgorzej wydawało się znajome. Poniżej wzór i natchnienie rządu Donalda Tuska. Krnąbrny uczeń, przerósł mistrza.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Reklama

1. Utworzenie CBA, pierwszej niewywodzącej się bezpośrednio i pośrednio
korzeniami z PRL służby specjalnej wyspecjalizowanej w walce z korupcją –
dotychczas aresztowano 140 osób, postawiono ponad 300 zarzutów popełnienia
przestępstwa, zabezpieczono na poczet przyszłych kar około 15 mln złotych.
Przykłady: złapanie na gorącym uczynku przyjmowania korzyści majątkowej
posłanki na Sejm RP pierwszy raz w historii III RP, zatrzymanie pod zarzutem
korupcji ministra sportu i dyrektrów COS w ramach operacji specjalnej –
prowokacji, zatrzymanie właścicieli firmy Kama-Food pod zarzutem korupcji,
zatrzymania kilkudziesięciu lekarzy i architektów pod zarzutem łapownictwa,
zatrzymania urzędników samorządowych, w tym m. in. wiceprezydenta Przemyśla i
burmistrza Helu pod zarzutem korupcji, zatrzymanie pod zarzutem płatnej
protekcji biznesmenów powołujących się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa
itd.
2. Rozwiązanie nie zweryfikowanych po 1989 roku WSI i powołanie nowych służb
wojskowych (Wywiad i Kontrwywiad) oraz opublikowanie Raportu z weryfikacji WSI
ukazującego patolgie wojskowych służb specjalnych, w tym ich nieformalne
wpływy na media i życie gospodarcze III RP.
3. W okresie rządów PiS w ramach śledztwa przeciw korupcji w piłce nożnej
zatrzymano około 100 sędziów, piłkarzy i działaczy piłkarskich, w tym w II
2007 aresztowano Ryszarda F, domniemanego bossa korupcyjnego procederu oraz
Wita Ż., członka zarządu PZPN. We wrześniu 2007 r. przedstawiono pierwszy w
historii polskiej piłki nożnej akt oskarżenia o korupcję, obejmujący 34 osoby,
w tym Ryszarda F. i właścicieli Arki Gdynia – proces sądowy rozpoczął się w
XII 2007 r. Od 2005 roku przeprowadzono 36 kontroli w 18 związkach
sportowych, w czterech przypadkach zawieszono władze, wprowadzając kuratora.
4. Szeroko zakrojona walka z korupcją w innych dziedzinach życia społeczno-
gospodarczego, przede wszystkim w służbie zdrowia i sektorze paliwowym (m.in.
zatrzymanie ponad 100 osób zamieszanych w tzw. mafię paliwową). Rozbicie
układu skorumpowanych urzędników w Ministerstwie Finansów w 2006 roku i
tymczasowe aresztowanie powiązanego z tym procederem Henryka Stokłosy.
5. Przygotowano projekt zmian dotyczących lustracji majątkowej osób pełniących
funkcje publiczne, nakazujących nie tylko przedstawienie swojego majątku, ale
również jego źródeł.
6. Ocena działalności Policji wg badań CBOS poprawiła się z 57% w październiku
2005 roku do 73% w maju 2007 roku. W 2006 roku ogólna liczba przestępstw w
porównaniu z 2005 rokiem spadła o około 90 tys. czyli o prawie 7%, natomiast
wykrywalność przestępstw wzrosła z 58,6% w 2005 roku do 67,4% w 2007 roku.
Ogółem w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości przestępczość kryminalna spadła
o 18%.
7. We wrześniu 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o modernizacji Policji oraz
m.in. Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którą do roku 2009 na Policję
zostanie przeznaczone około 4,4 mld złotych natomiast na PSP niespełna miliard
złotych. Płace Policjantów w samym 2007 roku wzrosły o 219 złotych brutto, a
na mocy rozporządzenia premiera Jarosława Kaczyńskiego od 1 I 2008 roku o
kolejne 500 zł.
8. Przygotowanie i uchwalenie we wrześniu 2007 roku tzw. ustawy o Schengen i
wydanie odpowiednich aktów wykonawczych oraz przygotowanie systemu
informatycznego do obsługi systemu Schengen – Polska w grudniu 2007 roku
weszła do Systemu Informacyjnego Schengen, dzięki czemu zniesione zostały
kontrole graniczne na przejściach na zachodniej oraz południowej granicy,
natomiast od marca 2008 roku również na przejściach lotniczych.
9. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzętu wojskowego oraz organizowania
przetargów.
10. Przygotowany został pierwszy w historii informatyzacji polskiej
administracji publicznej `Plan informatyzacji państwa’, który wszedł w życie w
kwietniu 2007 roku. Najważniejsze jego elementy to: rejestry medyczne,
rozliczenia podatków dla firm i obsługa podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-
Podatki), nowy system ewidencji ludności (PESEL2), informatyzacja ksiąg
wieczystych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)
oraz elektroniczne dowody tożsamości. W 2007 roku rozpoczęła się realizacja 16
takich i podobnych projektów.
11. Dzięki działalności UKE ceny usług internetowych spadły o około 30% w
latach 2006-2007. W czerwcu 2007 roku zatwierdzony został `Plan działań w
zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług
społeczeństwa informacyjnego w Polsce’. Zakłada on, że do 2010 roku liczba
linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15%,
natomiast do 2013 roku wzrośnie do około 50%. Spowoduje to również szerszy
dostęp do Internetu na wsi, oraz obniżenie kosztów użytkowania z sieci.
12. Od 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która
silniej integruje ze sobą instytucje podległe MSWiA oraz określa współpracę z
wojskiem.
13. W grudniu 2006 roku ustanowiony został specjalny program rozwoju służb
ratownictwa morskiego, na co przeznaczone zostanie około 81 mln złotych.
Zakupione zostaną m.in. nowe jednostki przeznaczone do celów ratownictwa
morskiego, powstaną stacje brzegowe w Ustce i Darłowie oraz zostanie zbudowana
zostanie baza zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.
14. Dzięki staraniom rządu polskiego i litewskiego ‘Zasada solidarności
energetycznej’ została wpisana do Traktatu Reformującego UE na szczycie Rady
Europjskiej w czerwcu 2007 roku.
15. W latach 2006-2007 prowadzone były rozmowy mające na celu zapewnienie
alternatywnych źródeł surowców energetycznych z takimi państwami jak:
Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska (przykładowo pierwsza w
historii Polski oficjalna wizyta króla Arabii Saudyjskiej), Tunezja czy
Algieria.
16. W lutym 2007 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło
udziały w norweskich złożach gazu ziemnego, których wielkość szacuje się na 36
mld m2. Spółka wybuduje również gazociągi łączące Polskę ze złożami
norweskimi. Realizacja polityki dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych
to również podjęcie decyzji o budowie w Świnoujściu terminalu do odbioru
skroplonego gazu ziemnego. Przyjęto również program `Polityka dla przemysłu
gazu ziemnego’, który uporządkuje sektor przemysłu gazowego.
17. W 2006 roku PKN Orlen wygrał międzynarodowy przetarg na zakup akcji
litewskiej Mazeikiu Nafta, a w grudniu nastąpiło oficjalne przejęcie rafinerii
w Możejkach. Transakcja ta spowoduje powstanie największego koncernu
rafineryjno-petrochemicznego w Europie środkowo-wschodniej.
18. Prowadzone są prace nad budową rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk, czym zajmuje
się powołana w 2006 roku polsko-ukraińska spółka `Sarmatia’, do której w lipcu
2007 roku przystąpili nowi udziałowcy z Azerbejdżanu, Gruzji i Litwy. Budowa
tego rurociągu umożliwi dostarczenie ropy naftowej znad Morza Kaspijskiego na
Polski oraz dalej na zachód.
19. Jesienią 2007 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowej Agencji
Energetycznej (MEA), co zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne Polski,
szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Samo przystąpienie do tej organizacji
stanowi swoisty certyfikat jakości dla polskiego sektora energetycznego,
ponieważ wymagane były do tego szczegółowe warunki wstępne.
20. W grudniu 2006 roku premierzy Polski Jarosław Kaczyński i Litwy Giedyminas
Kirkilas podpisali umowę o budowie połączenia energetycznego pomiędzy
systemami polskim i litewskim. Umożliwi to włączenie Litwy, Łotwy i Estonii do
systemu energetycznego Unii Europejskiej. Program ten został skoordynowany z
budową elektrowni jądrowej na Litwie.
21. W listopadzie 2007 roku finalizowana była realizacja `Programu dla
energetyki’, który zakłada m.in.: zastosowanie mechanizmów rynkowych,
przebudowę struktur firm energetycznych oraz utworzenie na drodze konsolidacji
silnych grup energetycznych. Zakładane jest utworzenie czterech takich grup,
tak aby mogły stanowić skuteczną konkurencję na rynku tak krajowym jak i
międzynarodowym. Dotychczas utworzono trzy z czterech takich grup: Energetyka
Południe SA, ENERGIA SA, oraz Polska Grupa Energetyczna. Kończone były prace
nad powstaniem czwartej – Grupy Centrum.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI:

22. W maju 2007 roku podwyższono z 3 tys. do 10 tys. grzywny jakie można
nałożyć na: świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę w przypadku
nieusprawiedliwionego niestawienia się na wezwanie organu prowadzącego
postępowanie.
23. Od sierpnia 2007 roku obowiązuje zmieniona ustawa Prawo o ustroju sądów
powszechnych, która wprowadza specjalny przyspieszony tryb udzielania zezwoleń
na tymczasowe aresztowanie sędziego w razie podejrzenia go o popełnienie
przestępstwa, zbrodni lub występku, za które grozi co najmniej 8 lat
więzienia. W takim przypadku sąd dyscyplinarny będzie zobowiązany do
rozpoznania wniosku o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie w terminie 24
godzin. Na realizowaną reformę sądownictwa składają się również zmienione
zasady powoływania prezesów sądów, opiniowania kandydatów na stanowiska
sędziowskie, trybu powoływania i odwoływania dyrektorów sądów. Pozostałe
zmiany pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie struktury sądownictwa
oraz dostosowanie działalności organów sądów i samorządu do realizacji zadań
wymiaru sprawiedliwości.
24. Od marca 2007 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego,
w którym uproszczono i usprawniono przebieg procesu cywilnego, zwłaszcza
postępowanie w sprawach gospodarczych.
25. Od marca 2007 roku działają sądy 24-godzinne, odnoszące się do drobnych
ale uciążliwych dla porządku publicznego przestępstw, w których sprawcy
zostali schwytani na gorącym uczynku lub zaraz po jego popełnieniu i które są
zagrożone karą do 5 lat więzienia. Działalność sądów 24-godzinnych przyczyniła
się w dużej mierze do spadku ilości wypadków na drogach i liczby pijanych
kierowców w roku 2007.
26. We wrześniu 2007 roku Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę
wprowadzającą nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolności – system dozoru
elektronicznego poza zakładem karnym (SDE), przeznaczony dla osób skazanych za
drobne i niegroźne dla porządku publicznego przestępstwa i występki, w których
orzeczono karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy lub roku w szczególnych
przypadkach. Docelowo system ma objąć około 15 tys. skazanych i ma służyć:
skuteczniejszej resocjalizacji skazanych, przeciwdziałaniu negatywnemu wpływu
atmosfery więziennej na skazanego oraz przeciwdziałać przepełnianiu się
więzień.
27. Od czerwca 2007 roku obowiązują przygotowane przez rząd, znowelizowane
tzw. ustawy korporacyjne. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie nadzoru
nad korporacjami prawniczymi, przeciwdziałanie ich nadużyciom oraz
zmniejszenie cen usług prawniczych. Rząd zaproponował także nowe sądownictwo
dyscyplinarne dla zawodów prawniczych.
28. Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2007 roku ustawą o pracownikach sądów i
prokuratur, zaostrzono warunki jakie musi spełniać kandydat na urzędnika
sądowego. Podniesiono wymagania dotyczące wykształcenia oraz zatwierdzono że
nie mogą być to osoby karane lub przeciwko którym toczy się postępowanie o
przestępstwa z oskarżenia publicznego lub skarbowego. Wprowadzono także
konkursy na staż urzędniczy. Uporządkowano sprawy związane z działalnością
komorników. Od grudnia 2007 roku zwiększy się liczba komorników sądowych,
zmniejszą się koszty egzekucyjne, a samo postępowanie egzekucyjne będzie
szybsze i skuteczniejsze.
29. Przygotowany i w dużej części zrealizowany został `Program informatyzacji
wymiaru sprawiedliwości’, dzięki któremu zapewniona zostanie pełna
informatyzacja wszystkich wydziałów grodzkich i karnych, informatyzacja sal
rozpraw, wdrożenie projektu elektronicznej księgi wieczystej. Realizacja tego
projektu zostanie zakończona w 2009 roku.
30. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął ‘Ustawę o ujawnianiu stanu posiadania
państwa w nieruchomościach’, która ma na celu likwidację wieloletnich
zaniedbań w księgach wieczystych, dotyczących mienia państwowego. Pozwoli to
na przeprowadzenie inwentaryzacji majątku publicznego i ustalenie stanu
posiadania państwa.
31. Przygotowano rządowy projekt nowego Kodeksu karnego, którego najważniejsze
zmiany mają uskutecznić karanie sprawców przestępstw szczególnie brutalnych
oraz recydywistów, wzmocnić ochronę pokrzywdzonych, poszerzyć granicę obrony
koniecznej, ułatwić walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i
korupcją, obniżyć do 15 lat wiek od którego nieletni będą mogli być sądzeni
jak dorośli za popełnione zbrodnie i najpoważniejsze występki, wprowadzenie
zakazu stadionowego dla chuliganów, którego złamanie traktowane będzie jako
przestępstwo oraz zaostrzenie kar dla pedofilów.
32. Od września 2007 roku w ramach specjalnego programu ministerstwa
sprawiedliwości powstają w województwach mazowieckim, opolskim i śląskim
Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przestępstw. Udzielają one pomocy i
schronienia ofiarom przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, molestowania
seksualnego, przestępstw względem dzieci, osobom starszym i niepełnosprawnym.
Gwarantowana jest pomoc specjalistów, psychologów, pracowników socjalnych,
Policji, lekarzy a także duchownych. Ośrodki te stanowią również miejsce
przeprowadzania mediacji. Program zakłada tworzenie podobnych Ośrodków w całym
kraju.
33. Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt wprowadzenia licencji
prawniczych, co spowodowałoby zwiększenie konkurencyjności usług prawniczych,
zmniejszyłoby ich koszty oraz ułatwiło do nich dostęp. Klient mógłby bowiem
sam decydować czy chce korzystać z usług prawnika należącego do samorządu
zawodowego czy też z usług prawnika legitymującego się licencją
prawniczą.

GOSPODARKA:

34. W ciągu dwóch lat rządu PiS Polska osiągnęła jedne z najlepszych w
historii wyniki gospodarcze. Wg danych GUS w pierwszym kwartale 2007 roku
wzrost PKB osiągnął 7,4%, a w całym 2007 roku zbliżył się do 7% podczas gdy w
roku 2005 wzrost PKB wynosił zaledwie 3,6%.
35. W latach 2005-2007 utrzymano stosunkowo niską inflację osiągając średni
wynik około 2,3% w 2007 roku. Z danych GUS wynika, że w ciągu 2007 roku płace
w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o średnio 10,5% osiągając 2885,97 zł, co
stanowi najwyższy wzrost płac od 2000 roku. W ciągu 2007 roku zatrudnienie w
przedsiębiorstwach wzrosło o 4,8% i doszło do 5,18 mln. Przeciętny miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł w porównaniu z 2005 rokiem o
8,5% osiągając wartość 835 zł.
36. W latach 2005-2007 wzrósł polski eksport (wartość z pierwszego półrocza
2007 roku wynosiła 182,58 mld zł, tj. o 11,3% więcej niż przed rokiem).
Nakłady inwestycyjne w ciągu ostatniego roku wzrosły o 31,4% i wyniosły po
pierwszym półroczu 2007 roku 38,8 mld zł.
37. Stopa bezrobocia wg danych GUS w listopadzie 2007 roku spadła do 11,2%,
podczas gdy w styczniu 2006 roku wg danych GUS wynosiła ona 18,0%, co stanowi
spadek o blisko 40%.
W tym okresie powstało 1,3 mln nowych miejsc pracy, co było najlepszym okresem
po 1989 roku.
38. W 2007 roku inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Polsce co najmniej 10
mld euro, dzięki czemu powstało około 12,5 tys. nowych miejsc pracy. Również w
roku 2006 inwestycje zagraniczne osiągnęły znakomite rezultaty sięgając
rekordowych 11 mld co stanowiło wzrost o 45% w porównaniu z rokiem 2005.
39. Od listopada 2005 roku rada Ministrów przyjęła 9 programów wsparcia
projektów realizowanych m.in. przez LG Electonic Wrocław, Sharp, Shell,
Bridgestone, Indesit, Toshiba, Dell. Łącznie nakłady inwestycyjne realizowane
przy współpracy tych programów umożliwią stworzenie ponad 11,5 tys. nowych
miejsc pracy.
40. Polska stała się europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD. Szacuje
się, że w 2010 roku będziemy zaspokajać prawie 80% europejskiego
zapotrzebowania w tej dziedzinie.
41. Wg badania Ernst & Young Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie
Środkowo-wschodniej pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów
(wysoka ocena wzrostu gospodarczego oraz klimatu do inwestowania).
42. Wg rankingu Federacji Europejskich Pracodawców na 2007 rok Polska była
najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wśród 31 europejskich państw.
43. W listopadzie 2007 roku zakończono negocjacje z Komisją Europejską na
temat sposobu wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Polska
w tym czasie będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności.
Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów członkowskich, które
osiągnęły porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi. Zgodnie z
propozycją rządu w ramach planu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia aż 60%
funduszy przeznaczono na badania i rozwój, innowacje i tworzenie nowych miejsc
pracy. Zakończono negocjacje programów: Pomoc Techniczna, Rozwój Polski
Wschodniej, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko. Trwają aktualnie
negocjacje nad programem Innowacyjna Gospodarka.
44. Opracowano 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w celu wsparcia
wykorzystania 16 mld euro bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie. Pieniądze
te zostaną przeznaczone na badania technologiczne, inwestycje środowiskowe,
transportowe i energetyczne oraz rozwój przedsiębiorczości.
45. Rząd skończył też prace nad przyjęciem programów wykorzystania środków
dostępnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, co umożliwi
uściślenie współpracy samorządów terytorialnych z partnerami z zagranicy,
budowanie dróg oraz organizowanie imprez kulturalnych.
46. Rząd opracował pierwszą w Polsce strategię makroregionalną – Rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, którego głównym
zadaniem będzie maksymalne wykorzystanie funduszy unijnych. Jednym z elementów
tej strategii jest Regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na
lata 2007-2013, na który przeznaczono 2,3 mld euro.
47. Utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co usprawniło wykorzystanie
unijnych funduszy strukturalnych poprzez przyspieszenie realizacji
regionalnych programów operacyjnych. Tylko do końca 2006 roku wydano 10,5 mld
zł co stanowi 32% środków przyznanych Polsce na lata 2004-2006.
48. W ramach przygotowanych przez rząd zmian ukierunkowanych na uproszczenie
procedur udzielania zamówień publicznych, uporządkowanie procedur
odwoławczych, wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień zwiększono kwotę,
która nie obliguje do przeprowadzenia postępowania przetargowego z 6 tys. euro
do 14 tys. euro, co wspomogło przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa
natomiast sprawy dotyczące procedury odwoławczej od października 2007 roku
przejmie niezależna Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), skupiająca zawodowych
arbitrów. Sformułowano również nowe wymagania dotyczące jawności
organizowanych przetargów i zamówień publicznych (udostępniono internetowy
Portal Urzędu Zamówień Publicznych).
49. W ramach wsparcia dla firm realizowany był w latach 2006-2007 program
`Kapitał dla przedsiębiorczych’ umożliwiający małym i średnim przedsiębiorcom
dostęp do finansowania zewnętrznego oraz tworzone są na terenie całego kraju
punkty konsultacyjne udzielające bezpłatnych informacji na temat prowadzenia
działalności gospodarczej.
50. We wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej z 2006 roku uznano Polskę
za lidera w upraszczaniu prawa wśród nowych państw członkowskich. Przyjęty
przez rząd w sierpniu 2006 roku Program Reformy Regulacji `Przedsiębiorca ma
prawo’ zainicjował prace nad stworzeniem stabilnego systemu prawa
gospodarczego, którego celem będzie ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie
obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.
51. W czerwcu 2007 roku Sejm przyjął ustawy o powołaniu Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, którego zadaniem będzie umożliwienie efektywniejszego
wykorzystania zdobyczy nauki przez gospodarkę oraz promowaniem i rozwojem
nowatorskich dziedzin nauki jak biotechnologia czy IT (inteligentne
technologie). Znowelizowano również ustawę o zasadach finansowania nauki, tak
aby umożliwić przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie prac badawczo-
rozwojowych. W lipcu 2007 roku znowelizowano ‘Ustawę o jednostkach badawczo-
rozwojowych’ określając przejrzyste reguły prowadzenia przez nie działalności
gospodarczej. Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszył się
również program `Inicjatywa technologiczna’, ułatwiający rozwój nowych
produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-
techniczne.
52. W lipcu 2007 roku przyjęto ‘Strategię działalności górnictwa węgla
kamiennego w Polsce do 2015 roku’. Najważniejsze jej elementy to
zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie
krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w tym również wykorzystanie
węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych; zabiegi o utrzymanie
konkurencyjności tego sektora w warunkach gospodarki wolnorynkowej;
zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o określonych właściwościach od
dostawców krajowych i zagranicznych; wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań
dotyczących technologii, bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska.
Ustalono także zasady dalszej restrukturyzacji przemysłu węglowego, chociażby
poprzez przyjęcie przez Sejm we wrześniu 2007 roku ustawy określającej zasady
likwidacji kopalń, wypłacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru
właścicielskiego i źródeł finansowania.
53. W listopadzie 2006 roku przyjęto ‘Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-
2015’, zakładającą gruntowną modernizację kraju poprzez uproszczenie i
zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, racjonalizację
wydatków publicznych, usprawnienie administracji publicznej, poprawę sytuacji
na rynku pracy, łatwiejszy dostęp do edukacji i wzrost bezpieczeństwa. W
ramach tej strategii od grudnia 2006 roku obowiązuje ‘Ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju’.

FINANSE I PODATKI:

54. Już do projektu ustawy budżetowej na rok 2006, Rada Ministrów dodała
autopoprawkę umożliwiającą przeznaczenie specjalnych funduszy m.in. na
dożywianie dzieci i młodzieży, dłuższe urlopy macierzyńskie oraz podwyższenie
dodatków pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), z kolei
deficyt budżetowy został obniżony do 30,5 mld zł. W budżecie na rok 2007
zwiększono wydatki na cele społeczne, wieś, służbę zdrowia, rozwój
infrastruktury, finansowanie nauki, obronę narodową oraz bezpieczeństwo
publiczne, jednocześnie zachowując kotwicę budżetową na poziomie 30 mld zł. Na
podwyżki dla pedagogów przeznaczono w 2007 roku dodatkowe 1,5 mld zł, na
dodatki dla najuboższych emerytów i rencistów 1,7 mld zł. Wydatki na ochronę
zdrowia wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem o ponad 1,2 mld zł, a o 200 mln zł
zwiększono wydatki na szkolnictwo wyższe.
55.W budżecie na rok 2008 przewidziano z kolei zwiększenie płacy minimalnej,
dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przywrócenie
corocznej waloryzacji rent i emerytur, dalsze obniżenie składki rentowej,
waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu, podwyższenie
kwoty ulgi podatkowej dla osób posiadających dzieci oraz kwoty wolnej od
podatku. Budżet na 2008 rok będzie zawierał elementy budżetu zadaniowego,
stanowiącego nowoczesną metodologię zarządzania finansami publicznymi,
natomiast do 2011 roku budżet ma przyjąć już w pełni formę budżetu
zadaniowego, co zwiększy przede wszystkim efektywność wydawanych pieniędzy,
ponieważ będą one wydawane na konkretne cele.
56. Pierwszy etap reformy finansów publicznych zrealizowano poprzez włączenie
do budżetu państwa środków unijnych, określenie procedur finansowania
krajowych i regionalnych projektów unijnych, zwiększenie przejrzystości
ustalania planów finansowych agencji i pozostałych państwowych osób prawnych.
Kolejny etap reformy finansów publicznych na lata 2008-2009 zakładał
konsolidację sektora finansów publicznych, która ma przynieść około 10 mld zł
oszczędności m.in. poprzez: likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych oraz wszystkich funduszy celowych. Opracowana została również
koncepcja zapobiegania narastaniu długu publicznego.
57. W 2007 roku po raz pierwszy od 5 lat odmrożono progi podatkowe oraz
podwyższono kwotę wolną od podatku. Na rok 2009 zaplanowana jest zmiana progów
podatkowych na dwustopniową (18 i 32%). Z opodatkowania zwolniono m.in.:
alimenty na dzieci, spadki i darowizny od najbliższych, darowizny od osób nie
będących rodziną pożyczkobiorcy do 5 tys. złotych od jednego pożyczkobiorcy
oraz od 25 tys. złotych od wielu pożyczkobiorców, koszty reklam.
58. We wrześniu 2007 roku Parlament zdecydował że od podatku za rok 2007 można
będzie odliczyć 1145 zł za każde dziecko, co jest jednym z istotnych elementów
realizacji plityki prorodzinnej prowadzonej przez rząd Jarosława
Kaczyńskiego.
59. Od stycznia 2007 roku mali przedsiębiorcy uzyskali możliwość jednorazowej
amortyzacji środków trwałych do 50 tys. euro (tzw. odpis amortyzacyjny). Do
kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy mogą również zaliczać wydatki na
finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników.
60. Na podstawie zmiany ustawy o FUS z czerwca 2007 roku, od lipca 2007 roku o
blisko połowę zredukowano składkę rentową, a od stycznia 2008 roku składka
rentowa została zredukowana do 2% płacy brutto, co spowoduje, że pensje
wzrosną o około 9%. Stanowi to największą obniżkę klina podatkowego czyli
tzw. pozapłacowych kosztów pracy po 1989 roku.
61. Przeprowadzono konsolidację nadzoru finansowego poprzez zlikwidowanie
trzech komisji kontrolujących: spółki giełdowe, fundusze, firmy
ubezpieczeniowe oraz polskie banki i zastąpienie ich przez jedną Komisję
Nadzoru Finansowego (KNF).

RODZINA:

62. Przygotowano program polityki prorodzinnej zawierający m.in.: wprowadzenie
podatkowych ulg rodzinnych, ulg finansowych dla firm zatrudniających osoby
powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wydłużenie urlopu
macierzyńskiego, wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla kobiet mających
małe dzieci (np. praca na pół etatu, bądź też praca w domu), wydłużenie czasu
pracy przedszkoli, zachęcanie oraz finansowe wsparcie pracodawców do tworzenia
żłobków i przedszkoli dla dzieci swoich pracowników. Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej prowadzi również medialną akcje przeciwdziałającą
zawodowej dyskryminacji ze względu na wiek i macierzyństwo np.: `Mamy w pracy
mogą więcej’, `Poszukiwana 45+: Rzetelność, Zaangażowanie, Doświadczenie’.
Prowadzona jest również kampania `SpełniONA’ zachęcająca kobiety do zakładania
własnego przedsiębiorstwa.
63. We wrześniu 2007 roku Parlament zdecydował że od podatku za rok 2007 można
będzie odliczyć 1145 zł za każde dziecko, co jest jednym z istotnych elementów
realizacji plityki prorodzinnej prowadzonej przez rząd Jarosława
Kaczyńskiego.
64. Od grudnia 2006 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks pracy, w którym o dwa
tygodnie wydłużono urlopy macierzyńskie do 18 tygodni po pierwszym dziecku, do
20 tygodni po każdym następnym oraz do 28 tygodni przy urodzeniu więcej niż
jednego dziecka. W perspektywie przewidywane jest dalsze wydłużenie urlopów
macierzyńskich.
65. We wrześniu 2007 roku uchwalono ustawę przywracającą Fundusz
Alimentacyjny, która październiku 2008 roku wejdzie w życie (FA został
zlikwidowany w 2004 roku, w czasie kiedy z jego pomocy korzystało około 530
tys. osób). Ustawa zmierza także do wzmocnienia ściągalności alimentacyjnej
oraz zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną prowadzoną
przez naczelnika urzędu skarbowego.
66. Od stycznia 2006 roku wypłacane są jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia
dziecka tzw. becikowe w wysokości 1000 zł.
67. Dzięki rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego z
sierpnia 2007 roku – od stycznia 2008 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce
wzrośnie do 1126 zł brutto, czyli o 190 zł do stanu obecnego (wzrost o 20,3%)
i będzie stanowić około 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej.
68. W 2007 roku weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja Kodeksu
pracy określająca zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania
telepracowników, regulująca ich prawa oraz obowiązku pracodawcy, co stanowi
spore ułatwienie dla kobiet wychowujących dzieci.
69. Od września 2006 roku podwyższono zasiłki rodzinne na dzieci, wzrósł
również dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wyższe
są również dodatki na dojazdy dzieci do szkoły z tytułu zamieszkania w
internacie oraz rozpoczęcia roku szkolnego. Zwiększono również kwoty
niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. od października 2006
roku zweryfikowano kryteria dochodowe osób, którym taka pomoc
przysługuje).
70. Sejm przyjął rządowy program `Pomoc państwa w zakresie dożywiania’,
zgodnie z którym w latach 2006-2009 corocznie na cel dożywiania dzieci i
młodzieży przeznaczanych będzie 500 mln zł. W samym 2006 roku z pomocy tej
skorzystało blisko 2,5 miliona osób.
71. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął projekt rządowy projekt ustawy o
corocznej waloryzacji rent i emerytur z uwzgędnieniem stopnia inflacji i 20%
wzrostu gospodarczego.
72. Parlament przyjął rządową nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę Karta nauczyciela.
73. We wrześniu 2007 roku Sejm znowelizował ustawę o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu
państwa polskiego. Oznacza to, że osoby represjonowane w latach 1945-1989 będą
mogły ubiegać się o odszkodowanie do 25 tys. złotych. Dotychczas uprawnienie
takie miały osoby represjonowane tylko w latach 1945-1956. Co więcej o
odszkodowanie będą mogły obiegać się również dzieci oraz małżonkowie
represjonowanych.

ZDROWIE:

74. Od 2005 roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły o 10 mln złotych
czyli o 26%. W budżecie na 2007 rok zaplanowano blisko 4,5 mld zł, natomiast w
2008 roku zaplanowano dodatkowo 3,5 mld zł. Do 2011 roku wydatki na służbę
zdrowia mają osiągnąć 6% PKB, co w sposób wymierny poprawi jej sytuację.
Przyjęto również wieloletni projekt `Wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
obywateli’. Placówki ochrony zdrowia o strategicznym znaczeniu dla
bezpieczeństwa pacjentów otrzymają 750 mln zł.
75. W maju 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności cywilnej,
zgodnie z którą leczenie ofiar wypadków samochodowych będzie finansowane z OC
sprawców tych wypadków.
76. W 2006 roku przyznano 30-procentowe podwyżki dla pracowników służby
zdrowia
77. Od stycznia 2007 roku obowiązuje przygotowana przez rząd ustawa o
Ratownictwie Medycznym, korzystająca z doświadczeń zachodnich. Zakłada ona
finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z budżetu państwa (przeznaczono na
ten cel 1,2 mld zł), upowszechnienie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w
placówkach oświatowych i wprowadzenie instytucji ratownika jako
wykwalifikowanej osoby, udzielającej pierwszej pomocy w jednostkach Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w społecznych organizacjach
ratowniczych.
78. W marcu 2007 roku Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd nowelizację Prawo
farmaceutyczne, regulującą jakość leków oraz ich dystrybucję, wprowadzającą
ułatwienia do nabywania leków, określającą zasady nabywania leków przez
Internet.
79. Znowelizowana została ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z którą wprowadzone zostały
mechanizmy antykorupcyjne, przede wszystkim chodzi tu o wyeliminowanie nadużyć
związanych z refundacją leków.
80. W czerwcu 2007 roku minister zdrowia przedstawił koncepcję `koszyka’
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. `Koszyk’ umożliwi wprowadzenie
dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i kompleksowe rozwiązanie problemów
płacowych w służbie zdrowia.
81. W marcu 2007 roku rząd przedstawił wieloletni program `Polskie sztuczne
serce’, którego zadaniem jest stworzenie trzech nowoczesnych protez serca:
krótkoterminowej (przeznaczonej do wspomagania pracy serca na okres od
tygodnia do kilku miesięcy), średniookresowej wszczepialnej (wspomagającej
pracę serca od miesiąca do kilku lat) oraz długookresowej wszczepialnej
(przeznaczonej na nieograniczony czas trwania terapii). W Polsce na
niewydolność serca choruje około miliona osób.
82. W 2006 roku na program `Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych’
przeznaczono 250 mln zł, natomiast w 2007 roku na ten cel przeznaczono już 272
mln zł. Program ten, przewidziany na dziesięć lat jest ukierunkowany na zakup
nowoczesnego sprzętu do placówek onkologicznych oraz na działania
profilaktyczne.

INFRASTRUKTURA:

83. W 2006 roku przeznaczono rekordową kwotę na inwestycję drogowe w wysokości
7,2 mld zł. W okresie 2005-2007 oddano do użytku 239 kilometrów autostrad (do
października 2005 roku Polska miała 470 kilometrów autostrad, co oznacza, że
przez ostatnie dwa lata długość autostrad w Polsce zwiększyła się o niemal
50%), ponad 100 kilometrów dróg ekspresowych, ponad 30 obwodnic. W tym czasie
na modernizację 3,7 tys. kilometrów dróg krajowych przeznaczono 3,8 mld zł. W
obecnym momencie w budowie jest kolejnych 186 kilometrów autostrad.
84. W styczniu 2007 roku parlament przyjął przygotowaną przez rząd ustawę o
drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (SSP), których powołanie
przyspieszy budowę autostrad oraz dróg krajowych. Będą one również nadzorowały
jakość dróg włączonych do europejskich korytarzy transportowych, oraz pomogą
lepiej wykorzystywać środki unijne.
85. Od kwietnia 2007 roku obowiązuje jazda na światłach mijania przez cały
rok, bez względu na warunki pogodowe, co jest ukierunkowane na poprawę
bezpieczeństwa na drogach. W 2006 roku doszło do 47 tys. wypadków drogowych w
których zginęło około 5 tys. ludzi. W porównaniu z rokiem 2005 liczba wypadków
zmniejszyła się o ponad 3% natomiast liczba zabitych o 3,7%.
86. W lutym 2007 roku przyjął projekt ustaw o osobach kierujących pojazdami,
wprowadzających m.in. nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy mające na celu
eliminację korupcji i wypaczeń.
87. Od maja 2006 do czerwca 2007 dzięki realizacji rządowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBID udało się wyeliminować 92 niebezpieczne
miejsca na drogach samorządowych.
88. W maju 2007 roku rząd przyjął specjalny program określający zasady budowy
i lokalizacji lotnisk. Po raz pierwszy również sektor lotniczy uzyska wsparcie
z Funduszu Spójności w wysokości 346 mln euro.
89. W kwietniu 2007 roku rząd przyjął `Strategię dla transportu kolejowego do
2013 roku’, która zakłada m.in. oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne do
2009 roku, przy pomocy udzielonej z budżetu państwa pożyczki w wysokości 1,8
mld zł, a następnie zostanie przekazana nieodpłatnie samorządom
wojewódzkim.
90. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy
Prawo ochrony środowiska, przyspieszy i uprości procedury związane z budową i
rozbudową linii kolejowych wraz z infrastrukturą.
91. Dzięki zaaprobowanej przez rząd definicji budownictwa społecznego 7-proc.
stawka VAT na sprzedaż i budowę mieszkań zostanie po 31 grudnia 2007 roku
utrzymana. Niższy VAT będzie można również odliczyć w przypadku remontu części
budynków objętych wspólnym użytkowaniem oraz wymiany okien i drzwi wyjściowych
w lokalach. Opodatkowane 7-proc. stawką mogą być remonty w budynkach dwu- i
wielomieszkaniowych niezależnie od wielkości zużytych materiałów.
92. Od stycznia 2007 roku obowiązuje znowelizowana ustawa dotycząca praw
lokatorów, chroniąca ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i opłatami
za używanie lokali.
93. Dzięki obowiązującej od stycznia 2007 roku ustawie samorządy i organizacje
pozarządowe, które chcą tworzyć mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla
bezdomnych, mogą otrzymać z budżetu państwa dofinansowanie kosztów budowy bądź
adaptacji budynków na lokale socjalne. Na lata 2007-2014 na ten cel
przewidziano ponad 2,5 mld zł, co pozwoli na wybudowanie 100 tys. lokali
socjalnych i mieszkań chronionych, oraz zorganizowanie około 20 tys. miejsc w
noclegowniach i domach dla bezdomnych.

ROLNICTWO:

94. W budżecie państwa na rok 2007 wydatki na rolnictwo w porównaniu z rokiem
wcześniejszym wzrosły o ok. 10 mld zł. Na wniosek Polski do Komisji
Europejskiej udało się zmniejszyć kary dla polskich producentów mleka za
przekroczenie wskazanych limitów.
95. W lipcu 2007 roku Komisja Europejska przyjęła polski `Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013′, nad którym prace zostały rozpoczęte w
grudniu 2005 roku. Budżet programu wynosi 17,2 mld euro, które zostaną
przeznaczone na poprawę konkurencyjności rolnictwa poprzez restrukturyzację i
modernizację gospodarstw rolnych, poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich, wspieranie różnego rodzaju działalności gospodarczej na wsi oraz
poprawę stanu środowiska naturalnego.
96. Zrealizowano program pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2006
roku. W formie jednorazowych zasiłków przekazano 500 mln zł. Pomoc finansowa
kierowana jest do sadowników, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków w
2007 roku i skorzysta z niej około 74 tys. gospodarstw. Hodowcy drobi uzyskali
15,8 mln zł rekompensaty za straty poniesione w związku z zagrożeniem epidemią
ptasiej grypy w 2005 roku. W 2006 roku rozpoczęto też wdrażanie systemu
dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
97. W lutym 2007 roku, po wielu miesiącach negocjacji Ukraina zniosła zakaz
importu polskiego mięsa i produktów mięsnych na swoje terytorium. Nadal
prowadzone są negocjacje związane z dopuszczeniem polskiego mięsa na rynek
rosyjski, które są jednak o tyle trudniejsze, że u podstaw wprowadzonego
zakazu stoją przesłanki polityczne a nie faktycznie sanitarne.
98. Na wniosek polski wprowadzono również na terenie Unii Europejskiej cła
antydumpingowe na import mrożonych truskawek z Chin, dzięki czemu tanie
truskawki azjatyckie nie zaleją europejskiego rynku, co zagwarantuje na nim
silną pozycję polskich producentów. W marcu 2007 roku podpisano w Warszawie
dokumenty określające warunki eksportu polskich produktów rolnych do Chin. W
pierwszej kolejności na chiński rynek trafią polskie produkty mleczarskie i
drobiarskie.
99. Znowelizowana została ustawa o grupach producenckich, dzięki czemu
prowadzenie działalności gospodarczej na wsi stało się prostsze oraz
zniwelowane zostały bariery organizacyjne dzięki możliwości włączenia
spółdzielni rolniczych do grup producentów rolnych. Obowiązujące od stycznia
2007 roku rozwiązania umożliwiają wykorzystanie majątku i kapitału ludzkiego,
przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków gospodarczych i tworzenia nowych
miejsc pracy. Grupy producentów rolnych otrzymały specjalne przywileje m.in.
zwolnienie z podatku od budowli wykorzystywanych do sprzedaży wytworzonych w
gospodarstwie produktów.

EDUKACJA:

100. W celu przeciwdziałaniu przemocy w szkole oraz zjawiskom patologicznym
realizowany jest program `Zero tolerancji DLA PRZEMOCY W SZKOLE’ (lewacki
media pomijają część wyróżnioną kapitalikami), którego kluczowym zagadnieniem
jest przywrócenie równowagi między prawami a obowiązkami uczniów.
101. Poprawę bezpieczeństwa i porządku w szkołach zapewnić ma również
realizacja rządowego programu `Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach’, na
który w 2007 roku przeznaczono 40 mln zł, a którego realizacja potrwa do 2009
roku.
102. Od roku szkolnego 2007/2008 obowiązują jednolite ubrania noszone w
szkołach tzw. mundurki, mające niwelować wpływ różnic majątkowych pomiędzy
uczniami, oraz utrudnić wniknięcie osób spoza szkoły na teren placówki
(dotyczy to przede wszystkim dilerów narkotyków). Wg sondażu przeprowadzonego
w maju 2007 roku przez TNS OBOP aż 70% respondentów uznało ten projekt za
właściwy.
103. W budżecie na rok 2007 na cele oświatowe, edukacyjne i wychowawcze
przeznaczono 31,2 mld zł, podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 27,9
mld zł, co oznacza wzrost tych nakładów o około 12% w ciągu dwóch lat. Na
subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano 28,2
mld zł podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 26,1 mld zł, co oznacza
wzrost nakładów o 8% w ciągu dwóch lat.
104. Znowelizowana Karta nauczyciela daje nauczycielom w wieku emerytalnym
korzystanie ze świadczeń emerytalnych przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy, w
przypadku kiedy miejsce to pozostaje wolne.
105. W maju 2007 roku znowelizowana została ustawa o systemie oświaty
wprowadzająca zaostrzenie kar za znęcanie się nad nauczycielem oraz za jego
znieważanie i nietykalności osobistej. Nauczyciele zostali objęci ochroną na
zasadach określonych w Kodeksie karnym, co oznacza że czyny wyrządzone
przeciwko nim będą ścigane z urzędu a nie jak dotychczas z oskarżenia
prywatnego. Rząd realizuje program dofinansowania zakupu podręczników,
przyborów naukowych oraz mundurków dla dzieci z rodzin w których dochód na
osobę nie przekracza 351 zł. Program na dofinansowanie podręczników obejmuje
około 500 tys. uczniów, natomiast program na dofinansowanie mundurków obejmuje
około miliona uczniów.

Podsumowanie prac rządów Prawa i Sprawiedliwości:
W okresie 2005-2007 Rada Ministrów przyjęła m.in.: 380 projektów ustaw, 368
rozporządzeń, 447 uchwał, 611 dokumentów rządowych w tym programowo-
analitycznych.

Reklama
Poprzedni artykułPanie Janku! Zdecydowanie popieram wieszanie krzyży w szkołach!
Następny artykułDonaldzie, nie idź tą drogą.
Matka Kurka
Młody, wysportowany, inteligentny, przystojny, czuły mąż i ojciec. Geniusz i wirtuoz klawiatury, błyskotliwy analityk rzeczywistości wszelakiej. Kochany i rozchwytywany, bezkompromisowy, skromny, wyrozumiały. 1. Ulubiona potrawa: żur na zakwasie. 2. Ulubiona kapela: muzyka z tamtych lat. 3. Ulubiony kolor: brak danych. 4. Ulubione słowo: ja. Wolny, żonaty, pijący daltonista.