Reklama

Pomijając wszystkie propagandowe przepychanki aktywistów z WOŚP, jak również zaklinanie rzeczywistości spisane w oświadczeniu zarządu fundacji, w ramach własnego oświadczenia proponuję krótki, ale bardzo intensywny kurs prawa. Będzie to lekcja dla ambitnych, ponieważ każdy kursant samodzielnie musi odczytać trzy fragmenty pism procesowych i wyroków sądów, a następnie wyciągnąć wnioski. Zamiast wdawać się w dywagacje, mierzyć, ważyć i naciągać wygraną, tudzież skracać porażkę, zapraszam do lektury dokumentacji, która mówi wszystko i wspomniane wnioski nasuwają się same. Na wypadek, gdyby ktoś był zainteresowany moją opinią, to w kilku zdaniach napiszę, co myślę. Stanąłem przed sądem w procesie karnym z dwóch artykułów 212 i 216 kk, za publikacje zawierające treści dotyczące działalności publicznej i finansowej Jerzego Owsiaka oraz podmiotów, które on i/lub małżonka Lidia Niedźwiedzka Owsiak reprezentowali. Broniłem się sam, bez pełnomocnika i w zasadzie bez jakichkolwiek środków finansowych. Po drugiej stronie procesowej stanęli WOŚP i Jerzy Owsiak uzbrojeni po zęby zapleczem: prawnym, medialnym, finansowym, towarzyskim i politycznym. Jeszcze przed wyrokiem oskarżyciele ogłosili „będziesz miał w dupę”, w trakcie procesu zostałem „rozniesiony” przez mecenasa Zagajewskiego. Zarzucano mi publicznie i prawnie zniesławianie i znieważanie ponadto rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji na temat WOŚP i Jerzego Owsiaka, dotyczących malwersacji, kradzieży, wykorzystywania nieletnich, itp.

Po pierwszym wyroku sądu, który uniewinnił mnie ze wszystkich zarzutów, z wyjątkiem zniewagi Jerzego Owsiaka polegającej na użyciu sformułowania „hiena cmentarna”, Jerzy Owsiak, mecenas Zagajewski, rzecznik Dobies i wszyscy zwolennicy WOŚP, krzyczeli, że wyrok jest kuriozalny i niesprawiedliwy, dlatego musi być apelacja, która przyzna rację całej treści aktu oskarżenia. Sąd II instancji wydał wyrok, w którym uznał Piotra Wielguckiego winnym zniewagi Jerzego Owsiaka za użycie określenia „hiena cmentarna” i dołożył jeszcze „króla żebraków”, za co skazany ma zapłacić 5 tysięcy złotych. Ci sami oskarżyciele w sekund 5 ogłosili sukces z powodu wyroku, który różnił się w stosunku do I instancji „królem żebraków” i kwotą 5 tysięcy. Za proces w CAŁOŚCI zapłaciła Fundacja WOŚP, lekko licząc jakieś 20 tysięcy złotych, ale 5 tysięcy grzywny trzeba zapłacić na konto zniewagi Jerzego Owsiaka. Jest to kwintesencja esencji „filantropijnej” działalności tego człowieka, który wielokrotnie kłamał, manipulował i wydoił z WOŚP dziesiątki milionów złotych do prywatnej kieszeni lub na konta firm komercyjnych. Koniec komentarza i zapraszam na kurs. Na początku najistotniejsza, bo dotycząca stawianych zarzutów, treść z prywatnego aktu oskarżenia:

Reklama

SKARGA W PRZEDMIOCIE DOKONANIA CZYNU

z art 212 k.k. i art. 216 k.k. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie i przekazanie do sądu
Działając w imieniu pokrzywdzonej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Warszawie, a także pokrzywdzonego Jerzego Owsiaka, powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo, w trybie art 488 § 1 k.p.k., składam pisemną skargę o dokonanie przez:
– Piotra Stanisława Wielguckiego, zam. Biskupin 85A, 59-225 Chojnów;
czynów polegających na tym, że:

– w dniu 10 stycznia 2013 r. 0 godz. 18:10, działając pod pseudonimem ,,MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym www.kontrowersje.net artykuł swojego autorstwa pt. „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”, w którego treści pomówił pokrzywdzoną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (dalej WOŚP) oraz reprezentującego ją Prezesa Zarządu Fundacji – Jerzego Owsiaka, o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP, marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych, podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP, prowadzenie nielegalnej działalności oraz wykorzystywanie małoletnich do pracy na rzecz fundacji, czym poniżył pokrzywdzoną w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności charytatywnej, a także znieważył WOŚP określając działalność fundacji jako „sekta” oraz nazywając reprezentującego fundację Jerzego Owsiaka „guru sekty – przyp. wł.”, „królem żebraków i łgarzy”, ,,romskim macho z Rumunii”,

tj. o dokonanie czynu z art. 212 § 2 k.k. w zb. z art. 216 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.p.k.

– w dniu 13 stycznia 2013 r. działając pod pseudonimem ,,MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym wzzw.wordpress.com artykuł swojego autorstwa pt. „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów”, w którego treści pomówił pokrzywdzoną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (dalej WOŚP) oraz reprezentującego ją Prezesa Zarządu Fundacji – Jerzego Owsiaka, o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy w kwocie 46.000.000 zł (słownie czterdzieści sześć milionów złotych) pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP, marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych, podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP, prowadzenie nielegalnej działalności, oraz wykorzystywanie działalności fundacji do własnych celów i korzyści czym poniżył pokrzywdzoną w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności charytatywnej, a także znieważył WOŚP określając działalność fundacji jako „sekta króla żebraków” oraz nazywając reprezentującego fundację Jerzego Owsiaka „guru sekty – przyp. wł.”, „królem żebraków”.

tj. o dokonanie czynu z art. 212 § 2 k.k. w zb. z art. 216 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.p.k.

– w dniu 6 marca 2013 r. o godz. 18:07, działając pod pseudonimem „MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym www.kontrowersje.net artykuł swojego autorstwa pt. „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna”, w którego treści pomówił pokrzywdzoną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (dalej WOŚP) oraz reprezentującego ją Prezesa Zarządu Fundacji – Jerzego Owsiaka, o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP, marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych, podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP, prowadzenie nielegalnej działalności, wykorzystywanie mediów do zwiększania własnych zysków kosztem WOŚP oraz wykorzystywanie małoletnich do pracy czym poniżył pokrzywdzoną w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego do
prowadzenia działalności charytatywnej, a także znieważył WOŚP określając
działalność fundacji jako „sekta” oraz nazywając reprezentującego fundację Jerzego
Owsiaka „guru sekty – przyp. wł.”, „królem żebraków i łgarzy”, ,,hiena cmentarna na
dorobku”,

tj. o dokonanie czynu z art. 212 § 2 k.k. w zb. z art. 216 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.p.k.

Tak wyglądał akt oskarżenia sporządzony przez pełnomocnika Jacka Zagajewskiego w imieniu WOŚP i Jerzego Owsiaka. Pierwszy wyrok wydał Sąd Rejonowy w Złotoryi:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia (29 września 2014 r

Sąd Rejonowy W Złotoryi II Wydział Karny W składzie:
Przewodniczący: SSR Michał Misiak
Protokolant: Kamila Dembicka – Kuczak
po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r.
sprawy

Piotra Wielguckiego
urodz. 30 kwietnia 1972 roku w Złotoryi
syna Stanisława i Danuty z d. ****

I uniewinnia oskarżonego Piotra Wielguckiego od popełnienia zarzucanych mu czynów, opisanych W punktach I i II części wstępnej wyroku;

II uznaje oskarżonego Piotra Wielguckiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku, z tym ustaleniem, iż czyn ten polegał wyłącznie na tym, iż W dniu 06 marca 2013 r. W publikacji pt. „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na “nowy tytuł – hiena cmentarna”, umieszczonej na portalu kontrowersje.net znieważył Jerzego Owsiaka używając wobec niego określenia ,,hiena cmentarna” za pomocą środków masowego komunikowania i czyn ten kwalifikuje z art. 216§2 kk i uznając, iż Jerzy Owsiak odpowiedział zniewagą wzajemną za pomocą środków masowego komunikowania – na podstawie art. 216§3 kk odstępuje od
wymierzenia kary;

III na podstawie art. 631 kpk, obciąża oskarżonego kosztami procesu jedynie częściowo, zasądzając od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego Jerzego Owsiaka kwotę 300 (trzysta) złotych.

Natomiast wyrok Sadu Okręgowego brzmi tak:

W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy – IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki (spr.)
Sędziowie: SSO Marek Poddębniak
SSO Andrzej Grochmal

Protokolant: sekret. Patrycja Ignaczak

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r.
sprawy Piotra Wielguckiego
oskarżonego o przestępstwo z art. 212 § 2 kk w związku z art. 216 § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk
na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego i pełnomocnika oskarżycieli prywatnych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Jerzego Owsiaka
od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi II Wydział Karny
z dnia 29 września 2014 r. sygn. akt II K 358/13

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w ramach czynu opisanego w punkcie II części dyspozytywnej (zarzut z punktu III części wstępnej) uznaje oskarżonego Piotra Wielguckiego za winnego tego, że działając za pomocą środków masowego komunikowania znieważył Jerzego Owsiaka nazywając go „hieną cmentarną” oraz „królem łgarzy i żebraków”, tj. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 216 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 216 § 2 k.k. wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych,

II. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III. wymierza oskarżonemu 500,00 złotych opłaty za obie instancje.

Reklama

130 KOMENTARZE

  • Ano właśnie, nie zwróciłem na
   Ano właśnie, nie zwróciłem na to uwagi. W treści zaskarżonej publikacji dokładne sformułowanie brzmi zupełnie inaczej niż wymienione w wyroku. Rysuje się fajna perspektywa, nawet kilka, ale to jeszcze będzie analizowane prawnie.

    • Jest jedna rzecz, która mnie
     Jest jedna rzecz, która mnie najbardziej niepokoi. Na spokojnie pokładałem sobie prawnie cały ten wyrok i to jest jedna wielka tratwa ratunkowa rzucona Owsiakowi. Może się mylę, ale zwróć uwagę, że Sąd Okręgowy zmienił kwalifikację czynu z art. 216 kk uznając winę i wymierzając KARĘ. Co to oznacza? Że w cudowny sposób zniknęła orzeczona przez Sąd I instancji ZNIEWAGA WZAJEMNA. Słowem Sąd Okręgowy w Legnicy uznał, że “król żebraków” jest “językiem agresywnym i momentami wulgarnym”, natomiast “pierdol się”, to… no właśnie co? Jeśli w pisemnym uzasadnieniu nie będzie do tego odniesienia, to wszystko stanie się jasne. SO w Legnicy miał dać po dupie Wielguckiemu, aby zmienił temat sowich rozważań, jednocześnie uratować dupę Owsiakowi, który miał wyrok w zwieszeniu na mocy orzeczenia Sądu I instancji. Z treści wyroku wynika to wprost, nie wiem, co zmieni uzasadnienie.

  • halsa, MK

   bardzo sluszna uwaga ktora zdecydowanie lagodzi wydzwiek sformulowania uzytego przez MK i moim zdaniem nie kwalifikuje sie w ogole do skazania bo nie jest tozsame z tym za co otrzymuje kare:

   "pracuje na określenie hiena" to nie jest absolutnie to samo co nazwanie kogos "hiena"!

   Mozna zwrocic sie do jezykoznawcy jesli sedzia ma z tym problem i wyjasnic, czy napisanie, ze np. ktos swoim zachowaniem "pracuje na okreslenie przestepca" czyli stosuje kontrowersyjne metody w zyciu to jest tozsame z nazwaniem kogos "przestepca"?,  czyli stwierdzeniem, ze ktos nim jest.
   W pierwszym przypadku to jest myslowa spekulacja  ktora ma charakter warunkowy, ze takim ktos sie stanie, a nie , ze jest, dopuszcza tylko te ewentualnosc, w drugim to konkretne sformulowanie ocenne i naganne.
   Jesli nie bedziesz sie uczyl to "pracujesz na okreslenie spadochroniarz",
   nie uczyles sie wiec jestes "spadochroniarz".

   widac roznice?

   "tak obchodzisz sie z bronia ze pracujesz na okreslenie  morderca" vs.  nie potrafisz trzymac bezpiecznie broni,  "jestes morderca".

   tylko drugi przypadek kwalifikuje sie do ukarania bo znieslawia, oczernia, ale to nie jest przypadek MK, rozumiemy sie?

   "Krol zebrakow"  wcale nie ma silnego wydzwieku pejoratywnego, raczej ma charakter lekko przesmiewczy, ironiczny 
   takze moim zdaniem nie kwalifikuje sie do ukarania.
   Prosze powiedziec w jaki sposob naraza Owsiaka na zly wizerunek?, czy nie zbiera tak wlasnie pieniadze czyli de facto "zebrze" co roku w  styczniu?, jest to po prostu mniej eleganckie nazwanie rzeczy po imieniu.
   dodatkowo jako dowod, ze MK nie mial zlych intencji w tym sformulowaniu tylko byl to wyraz jego jezyka swiadczy fakt, ze sam na swoim blogu i to w stosunku do siebie uzywa  zwrotu "abonament zebraczy" co oznacza, ze slowo, okreslenie zebraczy, zebrak nie uznaje za takie o znaczeniu nagannym, znieslawiajacym. Czy to logiczne?
    Jesli tak to jak mozna kogos karac za brak przewinienia jesli ten czlowiek  nie mial zlych intencji? ."krol" natomiast ma zawsze konotacje pozytywna laczac nawet ze slowem "zebraczy"

   Natomiast grozby ze strony Owsiaka w stylu: bedziesz czul "zapach komory w Auschwitz"  naraza wg. mnie autora tych slow na znacznie powazniejszy zarzut – grozby karalnej i kwalifikuje sie do odpowiedzialnosci z  KK. 
   Jak wiadomo z komor w Auschwitz wychodzilo sie tylko martwym.
   MK mogl to odczytac jednoznacznie jako grozba skierowana do jego osoby, ze jak sie nie "zamknie" to  na przyklad jacys nieznani sprawcy przetraca mu kark i na tym sie skonczy, tak jak po pobycie w komorze gazowej: bedzie trupem.
   Dodatkowo ta grozba ze strony Owsiaka ma wydzwiek wyraznie antysemicki a jak sprawa powedruje do Strasburga to Owsiak powinien sie bac bo tam bardzo wyczuloni sa na antysemityzm a juz zupelne zdziwienie wywola fakt, ze uszlo w Polsce to Owsiakowi plazem  – w kraju o ktorym  uwaza sie, ze antysemityzm to wciaz  problem..
   Wizerunkowo wplywnie to fatalnie na Fundacje i bezkarnego jak dotychczas samego Owsiaka. Natomiast MK gora!

   za co MK dostal taka potezna finansowa kare..?, wciaz zastanawiam sie..

   moze za to co Owsiak obiecal? : bedzies zmial w dupe..?

   • Problemy językowe.
    Jeżeli zauważę, że Panowie:
    Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki (spr.)
    Sędziowie: SSO Marek Poddębniak
    SSO Andrzej Grochmal
    mają podobne problemy językowe jak prezydent Bronisław Komorowski, to czy dopuszczę się znieważenia, czy zniesławienia? Czy a skądże?
    Oraz jeżeli zauważę, że w/w Panowie pracują na określenie "rozgrzanych sędziów", to co czynię?

    • prosta roznica
     jesli ktos pracuje na na cos, na jakies okreslenie to jeszcze nim nie jest wedle slow autora, jak na przyklad na nazwanie  sedziego "rozgrzanym sedzia".
     Mimo to mozna za to skazywac??, zeby "nie podskakiwal".?
     To jest jakas schizofrenia, lapanie czarownic..

     Piotr wyrazil tylko swoje przekonanie jak ocenia czyjes zachowanie ale nie kogos szkaluje. Poza tym o czym chyba zapomnial sedzia a na co zwracal uwage poprzednik: to jest jego pewien jezyk, styl jako znanaego blogera. Przeciez to sa 2 rozne rzeczy.
     Jak mozna kogos skazac na ocene pewnego stanu, postawy czy zachowania ?, przeciez to uderza w wolnosc slowa, wolnosc wlasnych przekonan (!!!)  jako podstawowe prawo chronione w Konstytucji.
     Wrecz mozna potraktowac to orzeczenie jak nalozenie knebla: nie mysl tak wiecej i nie dziel sie tym z innymi, nie wolno ci tak pisac .To jest naprawde chore…

  • pracuje na nowy
   Jest dobrą zasadą, że można żle oceniać zachowanie człowieka, np pracujesz na nazwanie cię hieną, ale nie należy naszej oceny globalizować, czyli utożsamiać z tą oceną całego człowieka. W pierwszym przypadku ocena zachowania musi wywodzić się z określonego kontekstu i powinna być udowodniona. W drugim, gdy jest globalną etykietą, daje psychologicznie
   i moralnie prawo, żeby czuć się obrażonym, a nawet skrzywdzonym. Owsiak zna tę regułę i chyba
   jej przestrzega

  • Ano właśnie, nie zwróciłem na
   Ano właśnie, nie zwróciłem na to uwagi. W treści zaskarżonej publikacji dokładne sformułowanie brzmi zupełnie inaczej niż wymienione w wyroku. Rysuje się fajna perspektywa, nawet kilka, ale to jeszcze będzie analizowane prawnie.

    • Jest jedna rzecz, która mnie
     Jest jedna rzecz, która mnie najbardziej niepokoi. Na spokojnie pokładałem sobie prawnie cały ten wyrok i to jest jedna wielka tratwa ratunkowa rzucona Owsiakowi. Może się mylę, ale zwróć uwagę, że Sąd Okręgowy zmienił kwalifikację czynu z art. 216 kk uznając winę i wymierzając KARĘ. Co to oznacza? Że w cudowny sposób zniknęła orzeczona przez Sąd I instancji ZNIEWAGA WZAJEMNA. Słowem Sąd Okręgowy w Legnicy uznał, że “król żebraków” jest “językiem agresywnym i momentami wulgarnym”, natomiast “pierdol się”, to… no właśnie co? Jeśli w pisemnym uzasadnieniu nie będzie do tego odniesienia, to wszystko stanie się jasne. SO w Legnicy miał dać po dupie Wielguckiemu, aby zmienił temat sowich rozważań, jednocześnie uratować dupę Owsiakowi, który miał wyrok w zwieszeniu na mocy orzeczenia Sądu I instancji. Z treści wyroku wynika to wprost, nie wiem, co zmieni uzasadnienie.

  • halsa, MK

   bardzo sluszna uwaga ktora zdecydowanie lagodzi wydzwiek sformulowania uzytego przez MK i moim zdaniem nie kwalifikuje sie w ogole do skazania bo nie jest tozsame z tym za co otrzymuje kare:

   "pracuje na określenie hiena" to nie jest absolutnie to samo co nazwanie kogos "hiena"!

   Mozna zwrocic sie do jezykoznawcy jesli sedzia ma z tym problem i wyjasnic, czy napisanie, ze np. ktos swoim zachowaniem "pracuje na okreslenie przestepca" czyli stosuje kontrowersyjne metody w zyciu to jest tozsame z nazwaniem kogos "przestepca"?,  czyli stwierdzeniem, ze ktos nim jest.
   W pierwszym przypadku to jest myslowa spekulacja  ktora ma charakter warunkowy, ze takim ktos sie stanie, a nie , ze jest, dopuszcza tylko te ewentualnosc, w drugim to konkretne sformulowanie ocenne i naganne.
   Jesli nie bedziesz sie uczyl to "pracujesz na okreslenie spadochroniarz",
   nie uczyles sie wiec jestes "spadochroniarz".

   widac roznice?

   "tak obchodzisz sie z bronia ze pracujesz na okreslenie  morderca" vs.  nie potrafisz trzymac bezpiecznie broni,  "jestes morderca".

   tylko drugi przypadek kwalifikuje sie do ukarania bo znieslawia, oczernia, ale to nie jest przypadek MK, rozumiemy sie?

   "Krol zebrakow"  wcale nie ma silnego wydzwieku pejoratywnego, raczej ma charakter lekko przesmiewczy, ironiczny 
   takze moim zdaniem nie kwalifikuje sie do ukarania.
   Prosze powiedziec w jaki sposob naraza Owsiaka na zly wizerunek?, czy nie zbiera tak wlasnie pieniadze czyli de facto "zebrze" co roku w  styczniu?, jest to po prostu mniej eleganckie nazwanie rzeczy po imieniu.
   dodatkowo jako dowod, ze MK nie mial zlych intencji w tym sformulowaniu tylko byl to wyraz jego jezyka swiadczy fakt, ze sam na swoim blogu i to w stosunku do siebie uzywa  zwrotu "abonament zebraczy" co oznacza, ze slowo, okreslenie zebraczy, zebrak nie uznaje za takie o znaczeniu nagannym, znieslawiajacym. Czy to logiczne?
    Jesli tak to jak mozna kogos karac za brak przewinienia jesli ten czlowiek  nie mial zlych intencji? ."krol" natomiast ma zawsze konotacje pozytywna laczac nawet ze slowem "zebraczy"

   Natomiast grozby ze strony Owsiaka w stylu: bedziesz czul "zapach komory w Auschwitz"  naraza wg. mnie autora tych slow na znacznie powazniejszy zarzut – grozby karalnej i kwalifikuje sie do odpowiedzialnosci z  KK. 
   Jak wiadomo z komor w Auschwitz wychodzilo sie tylko martwym.
   MK mogl to odczytac jednoznacznie jako grozba skierowana do jego osoby, ze jak sie nie "zamknie" to  na przyklad jacys nieznani sprawcy przetraca mu kark i na tym sie skonczy, tak jak po pobycie w komorze gazowej: bedzie trupem.
   Dodatkowo ta grozba ze strony Owsiaka ma wydzwiek wyraznie antysemicki a jak sprawa powedruje do Strasburga to Owsiak powinien sie bac bo tam bardzo wyczuloni sa na antysemityzm a juz zupelne zdziwienie wywola fakt, ze uszlo w Polsce to Owsiakowi plazem  – w kraju o ktorym  uwaza sie, ze antysemityzm to wciaz  problem..
   Wizerunkowo wplywnie to fatalnie na Fundacje i bezkarnego jak dotychczas samego Owsiaka. Natomiast MK gora!

   za co MK dostal taka potezna finansowa kare..?, wciaz zastanawiam sie..

   moze za to co Owsiak obiecal? : bedzies zmial w dupe..?

   • Problemy językowe.
    Jeżeli zauważę, że Panowie:
    Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki (spr.)
    Sędziowie: SSO Marek Poddębniak
    SSO Andrzej Grochmal
    mają podobne problemy językowe jak prezydent Bronisław Komorowski, to czy dopuszczę się znieważenia, czy zniesławienia? Czy a skądże?
    Oraz jeżeli zauważę, że w/w Panowie pracują na określenie "rozgrzanych sędziów", to co czynię?

    • prosta roznica
     jesli ktos pracuje na na cos, na jakies okreslenie to jeszcze nim nie jest wedle slow autora, jak na przyklad na nazwanie  sedziego "rozgrzanym sedzia".
     Mimo to mozna za to skazywac??, zeby "nie podskakiwal".?
     To jest jakas schizofrenia, lapanie czarownic..

     Piotr wyrazil tylko swoje przekonanie jak ocenia czyjes zachowanie ale nie kogos szkaluje. Poza tym o czym chyba zapomnial sedzia a na co zwracal uwage poprzednik: to jest jego pewien jezyk, styl jako znanaego blogera. Przeciez to sa 2 rozne rzeczy.
     Jak mozna kogos skazac na ocene pewnego stanu, postawy czy zachowania ?, przeciez to uderza w wolnosc slowa, wolnosc wlasnych przekonan (!!!)  jako podstawowe prawo chronione w Konstytucji.
     Wrecz mozna potraktowac to orzeczenie jak nalozenie knebla: nie mysl tak wiecej i nie dziel sie tym z innymi, nie wolno ci tak pisac .To jest naprawde chore…

  • pracuje na nowy
   Jest dobrą zasadą, że można żle oceniać zachowanie człowieka, np pracujesz na nazwanie cię hieną, ale nie należy naszej oceny globalizować, czyli utożsamiać z tą oceną całego człowieka. W pierwszym przypadku ocena zachowania musi wywodzić się z określonego kontekstu i powinna być udowodniona. W drugim, gdy jest globalną etykietą, daje psychologicznie
   i moralnie prawo, żeby czuć się obrażonym, a nawet skrzywdzonym. Owsiak zna tę regułę i chyba
   jej przestrzega

 1. To normalne, że się pojawiają
  To normalne, że się pojawiają trolle od Owsiaka, które “straszą” donosami do prokuratury, w związku z rzekomym namawianiem do wpłacenia za mnie grzywny, czy organizowaniem w tym celu zbiórki publicznej, co jest jeszcze głupsze. W każdym razie proszę komentujących, żeby nie dostarczali pretekstu trollom, bo rzeczywiście nie wolno publicznie namawiać do uiszczenia grzywny w czyimś imieniu, to nie jest przestępstwo, ale wykroczenie. Natomiast dane do przelewów na utrzymanie portalu, które widnieją na stornie od lat, oczywiście nie są żadnym przestępstwem, wszystkie wpłaty “abonamentu” są “przepuszczane” przez kasę, a darowizny PayPal podlegają innym regulacjom. Zapraszam US i prokuraturę o każdej porze dnia i nocy, ja się kwitów jak Owsiak nie boję. Jednocześnie proszę komentujących, by unikali stwierdzeń odnoszących się do kary grzywny, które dostarczają satysfakcji trollom.

 2. To normalne, że się pojawiają
  To normalne, że się pojawiają trolle od Owsiaka, które “straszą” donosami do prokuratury, w związku z rzekomym namawianiem do wpłacenia za mnie grzywny, czy organizowaniem w tym celu zbiórki publicznej, co jest jeszcze głupsze. W każdym razie proszę komentujących, żeby nie dostarczali pretekstu trollom, bo rzeczywiście nie wolno publicznie namawiać do uiszczenia grzywny w czyimś imieniu, to nie jest przestępstwo, ale wykroczenie. Natomiast dane do przelewów na utrzymanie portalu, które widnieją na stornie od lat, oczywiście nie są żadnym przestępstwem, wszystkie wpłaty “abonamentu” są “przepuszczane” przez kasę, a darowizny PayPal podlegają innym regulacjom. Zapraszam US i prokuraturę o każdej porze dnia i nocy, ja się kwitów jak Owsiak nie boję. Jednocześnie proszę komentujących, by unikali stwierdzeń odnoszących się do kary grzywny, które dostarczają satysfakcji trollom.

 3. 5 tys. to znaczne przegięcie
  Nie można tak tego zostawić. Co ciekawe ten sam Pratkowiecki Paweł, z zawodu sędzia, dla  legnickiego Głomba, myślę, że z większymi niż Pańskie dochodami,  już nie był taki brutalny:

  "…Sąd uznał jednak, że dyrektor teatru jest winny drugiego z zarzucanych czynów. Za wykroczenie uznał bowiem publiczną ekspozycję treści zawartych na instalacjach na cudzym terenie bez zgody jego administratora. Co prawda, stopień społecznej szkodliwości tego czynu sąd uznał za znikomy („a wręcz bliski zera”) i odstąpił od wymierzania jakiejkolwiek kary obwinionemu (straż miejska wnosiła o 300 zł mandatu), ale uznał Jacka Głomba winnym tego wykroczenia…"

  http://fakty.lca.pl/news,16656,Jacek_Glomb_uniewinniony.html

  Moim zdaniem nic tu nie jest przypadkiem. Włącznie z wyborem składu. System potrzebował nośnej informacji "dowalili temu, co śmiał atakować guru, pięć tysiaków". Nikt z "ciemnego luda" nie wnika w zawiłości prawne. I ta banda o tym wie.

  • tak, sama kwota ma swiadczyc o winie …
   jej wysokosc, czyli, ze bloger zostal rzekomo adekwatnie do swojej winy ukarany za zniewazenie Owsiaka. Taki poszedl sygnal w eter, na Onet bylo to obrzydliwie wczoraj zredagowane. Utyrany Polak po powrocie do domu i spojrzeniu na te informacje taka wiedze mial dla siebie przyswoic..

 4. 5 tys. to znaczne przegięcie
  Nie można tak tego zostawić. Co ciekawe ten sam Pratkowiecki Paweł, z zawodu sędzia, dla  legnickiego Głomba, myślę, że z większymi niż Pańskie dochodami,  już nie był taki brutalny:

  "…Sąd uznał jednak, że dyrektor teatru jest winny drugiego z zarzucanych czynów. Za wykroczenie uznał bowiem publiczną ekspozycję treści zawartych na instalacjach na cudzym terenie bez zgody jego administratora. Co prawda, stopień społecznej szkodliwości tego czynu sąd uznał za znikomy („a wręcz bliski zera”) i odstąpił od wymierzania jakiejkolwiek kary obwinionemu (straż miejska wnosiła o 300 zł mandatu), ale uznał Jacka Głomba winnym tego wykroczenia…"

  http://fakty.lca.pl/news,16656,Jacek_Glomb_uniewinniony.html

  Moim zdaniem nic tu nie jest przypadkiem. Włącznie z wyborem składu. System potrzebował nośnej informacji "dowalili temu, co śmiał atakować guru, pięć tysiaków". Nikt z "ciemnego luda" nie wnika w zawiłości prawne. I ta banda o tym wie.

  • tak, sama kwota ma swiadczyc o winie …
   jej wysokosc, czyli, ze bloger zostal rzekomo adekwatnie do swojej winy ukarany za zniewazenie Owsiaka. Taki poszedl sygnal w eter, na Onet bylo to obrzydliwie wczoraj zredagowane. Utyrany Polak po powrocie do domu i spojrzeniu na te informacje taka wiedze mial dla siebie przyswoic..

 5. Do Strasburga- jak

  Do Strasburga- jak najbardziej ! O ile w  naszym nieszczęśliwym kraju można powiedzieć, że ktoś ukradł, ale nie można nazwać go złodziejem,  to w krajach nieco normalniejszych takie cudackie podejście jest niezrozumiałe. A sędziowie w Strasburgu właśnie z takich krajów pochodzą .
    Warto też napisać do polskiego  Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji z takim jak powyżej „lajt motywem” uzasadnienia.
    Co do stawiania Owsiaka przed sądem za zniewagę wzajemną- nie wróżę powodzenia.       Zniewaga wzajemna jest, wedle mojej wiedzy, niekaralna – ze względu na swoją wzajemność. Jest ona tylko reakcją napadniętego na napaść i jedynym jej skutkiem jest możliwość odstąpienia od kary wobec napadającego. Jeśli teraz Owsiak by coś chlapnął na Pana (proszę śledzić), a jest to całkiem prawdopodobne, to już nie będzie zniewaga wzajemna tylko zwykła i w związku z tym- karalna.
  Już  chlapnął !
   Tu ma Pan materiał do wytoczenia  procesu o zniesławienie (art.212) i wniesienia powództwa wzajemnego w procesie cywilnym ( bo się chłopcy i dziewczęta  wyraźnie zagalopowali );         
  http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/matka_kurka_skazany_oswiadczenie_zarzadu_fundacji_wosp
  „ Proces ten został wytoczony w poczuciu absolutnej niesprawiedliwości i krzywdy, jakie niosły ze sobą przesycone nienawiścią, KŁAMSTWAMI ORAZ BEZPODSTAWNYMI OSKARŻENIAMI publikacje blogera Matki Kurki.”
  „Sąd uznał, że OSZCZERSTWA i obelgi rzucane przez blogera nie mieszczą się w granicach wolności słowa, a w krytyce działalności osób publicznych, nawet za pośrednictwem bloga i internetu, nie można dopuścić się personalnego ataku, SZKALOWANIA, momentami wulgarnego znieważania”
  Z gotową listą oskarżonych;
  Jerzy Owsiak
  Lidia Owsiak
  Piotr Burczyński
  Bohdan Maruszewski

  Życzę wytrwałości

  • To się ostro zapędzili … 🙂
   No i masz NAGRODĘ od samego prezesa i spółki.

   http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/matka_kurka_skazany_oswiadczenie_zarzadu_fundacji_wosp

   Powyższe oświadczenie daje Ci uzasadniony powód do wytoczenia sprawy ! 🙂
   Teraz Juras stanie po drugiej stronie i może tym razem będzie zmuszony do
   udowodnienia swojej "niewinności".  Paliwo jest – można odpalać rakietę !!!  🙂

   Art. ten sam, ale z wnioskiem o odpowiednią karę.

  • iltrasP
   masz racje, warto sledzic dokladnie teraz wypowiedzi Owsiaka. Co do Strasburga, nie sadzisz, ze niemale zdziwienie bedzie kiedy rozpatrujac sprawe okaze sie, ze tylko jedna strone skazano i to na taka wysoka kwocte a druga ktora zastosowala wobec MK grozby karalne : "bedzies zmial w dupe" (czyt. moge cie wprowadzic w tarapaty finansowe, zdrowotne, osobiste etc.),  poczujesz zapach komor w Aschwitz" ( nie wyjdziesz z tego zywy) ,
   – nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci..?, na dodatek wyjdzie, ze Owsiak to antysemita a tam na takie sprawy sa wyczuleni. Co tym sadzisz?

   • W kwestii gróżby karalnej ;
    W kwestii gróżby karalnej ; może być uznana za przestepstwo tylko jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona  . Nie sądzę żeby w tej sytuacji tak było.

      Oświadczenie fundacji WOSP zawiera pełny materiał dowodowy w sprawie o zniesławienie- kłamstwa o tym co było w publikacjach MK ,kłamstwa o ustaleniach sądu..sprawa wygrana .MK wniesie akt oskarzenia o zniesławienie art (212 kk) i zniewagę (art216 kk) czyli oparty o te same przepisy co oskarżenie Owsiaka. Wynik bedzie dokładnie odwrotny.;Winni zniesławienia , niewinni znieważenia. Oj będzie się działo!!

    Niech Matka sobie udokumentuje to oświadczenie, bo może szybko zniknąć!

    • ultrasP
     pisze:  jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę

     a dlaczego takiej obawy nie miala wzbudzic?, sam Piotr zamieszczal tu relacje osob ktore doswiadczyly jak moga byc potraktowanym chodzby na przystanku Woodstok?, jak wyzwieziono do lasu, grozono?, to malo?
     sa przyklady z przeszlosci, byla o nich mowa na tym blogu, gdyby je zebrac wszystko "do kupy" – lacznie z nagraniem jak osilki wyprowadzaja dziennikarza z konferencji na znak Owsiaka to bedzie to doskonaly material uzasadniajacy obawy MK o swoje zycie i zdrowie z powodu tego, ze Owsiak i jego ludzie pracujacy tam  sa nieobliczalni.
     Prosze przesledzic wpisy MK, byla o tym mowa. Piotr mial swiadomosc tej strony Owsiaka.
     czyli uzasadniona obawa jak najbardziej wchodzi w gre .

    • Mnie informacje o
     Mnie informacje o "anonimowych" listach, w których potrzebujący zwracali sie o pomoc dały lekuchno do myślenia i czasami miałam obawy, czy ktoś tam nie zawita na wieś zabitą dechami w celu zrobienia kuku.
     Już nie wspomnę,  że ktoś wyrzucając oryginały dał do zrozumienia, co mysli o pomocy najbardziej potrzebującym…

 6. Do Strasburga- jak

  Do Strasburga- jak najbardziej ! O ile w  naszym nieszczęśliwym kraju można powiedzieć, że ktoś ukradł, ale nie można nazwać go złodziejem,  to w krajach nieco normalniejszych takie cudackie podejście jest niezrozumiałe. A sędziowie w Strasburgu właśnie z takich krajów pochodzą .
    Warto też napisać do polskiego  Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji z takim jak powyżej „lajt motywem” uzasadnienia.
    Co do stawiania Owsiaka przed sądem za zniewagę wzajemną- nie wróżę powodzenia.       Zniewaga wzajemna jest, wedle mojej wiedzy, niekaralna – ze względu na swoją wzajemność. Jest ona tylko reakcją napadniętego na napaść i jedynym jej skutkiem jest możliwość odstąpienia od kary wobec napadającego. Jeśli teraz Owsiak by coś chlapnął na Pana (proszę śledzić), a jest to całkiem prawdopodobne, to już nie będzie zniewaga wzajemna tylko zwykła i w związku z tym- karalna.
  Już  chlapnął !
   Tu ma Pan materiał do wytoczenia  procesu o zniesławienie (art.212) i wniesienia powództwa wzajemnego w procesie cywilnym ( bo się chłopcy i dziewczęta  wyraźnie zagalopowali );         
  http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/matka_kurka_skazany_oswiadczenie_zarzadu_fundacji_wosp
  „ Proces ten został wytoczony w poczuciu absolutnej niesprawiedliwości i krzywdy, jakie niosły ze sobą przesycone nienawiścią, KŁAMSTWAMI ORAZ BEZPODSTAWNYMI OSKARŻENIAMI publikacje blogera Matki Kurki.”
  „Sąd uznał, że OSZCZERSTWA i obelgi rzucane przez blogera nie mieszczą się w granicach wolności słowa, a w krytyce działalności osób publicznych, nawet za pośrednictwem bloga i internetu, nie można dopuścić się personalnego ataku, SZKALOWANIA, momentami wulgarnego znieważania”
  Z gotową listą oskarżonych;
  Jerzy Owsiak
  Lidia Owsiak
  Piotr Burczyński
  Bohdan Maruszewski

  Życzę wytrwałości

  • To się ostro zapędzili … 🙂
   No i masz NAGRODĘ od samego prezesa i spółki.

   http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/matka_kurka_skazany_oswiadczenie_zarzadu_fundacji_wosp

   Powyższe oświadczenie daje Ci uzasadniony powód do wytoczenia sprawy ! 🙂
   Teraz Juras stanie po drugiej stronie i może tym razem będzie zmuszony do
   udowodnienia swojej "niewinności".  Paliwo jest – można odpalać rakietę !!!  🙂

   Art. ten sam, ale z wnioskiem o odpowiednią karę.

  • iltrasP
   masz racje, warto sledzic dokladnie teraz wypowiedzi Owsiaka. Co do Strasburga, nie sadzisz, ze niemale zdziwienie bedzie kiedy rozpatrujac sprawe okaze sie, ze tylko jedna strone skazano i to na taka wysoka kwocte a druga ktora zastosowala wobec MK grozby karalne : "bedzies zmial w dupe" (czyt. moge cie wprowadzic w tarapaty finansowe, zdrowotne, osobiste etc.),  poczujesz zapach komor w Aschwitz" ( nie wyjdziesz z tego zywy) ,
   – nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci..?, na dodatek wyjdzie, ze Owsiak to antysemita a tam na takie sprawy sa wyczuleni. Co tym sadzisz?

   • W kwestii gróżby karalnej ;
    W kwestii gróżby karalnej ; może być uznana za przestepstwo tylko jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona  . Nie sądzę żeby w tej sytuacji tak było.

      Oświadczenie fundacji WOSP zawiera pełny materiał dowodowy w sprawie o zniesławienie- kłamstwa o tym co było w publikacjach MK ,kłamstwa o ustaleniach sądu..sprawa wygrana .MK wniesie akt oskarzenia o zniesławienie art (212 kk) i zniewagę (art216 kk) czyli oparty o te same przepisy co oskarżenie Owsiaka. Wynik bedzie dokładnie odwrotny.;Winni zniesławienia , niewinni znieważenia. Oj będzie się działo!!

    Niech Matka sobie udokumentuje to oświadczenie, bo może szybko zniknąć!

    • ultrasP
     pisze:  jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę

     a dlaczego takiej obawy nie miala wzbudzic?, sam Piotr zamieszczal tu relacje osob ktore doswiadczyly jak moga byc potraktowanym chodzby na przystanku Woodstok?, jak wyzwieziono do lasu, grozono?, to malo?
     sa przyklady z przeszlosci, byla o nich mowa na tym blogu, gdyby je zebrac wszystko "do kupy" – lacznie z nagraniem jak osilki wyprowadzaja dziennikarza z konferencji na znak Owsiaka to bedzie to doskonaly material uzasadniajacy obawy MK o swoje zycie i zdrowie z powodu tego, ze Owsiak i jego ludzie pracujacy tam  sa nieobliczalni.
     Prosze przesledzic wpisy MK, byla o tym mowa. Piotr mial swiadomosc tej strony Owsiaka.
     czyli uzasadniona obawa jak najbardziej wchodzi w gre .

    • Mnie informacje o
     Mnie informacje o "anonimowych" listach, w których potrzebujący zwracali sie o pomoc dały lekuchno do myślenia i czasami miałam obawy, czy ktoś tam nie zawita na wieś zabitą dechami w celu zrobienia kuku.
     Już nie wspomnę,  że ktoś wyrzucając oryginały dał do zrozumienia, co mysli o pomocy najbardziej potrzebującym…

 7. Kasacja ?
  Proces WYGRANY, to oczywiste dla każdego trzeźwo i logicznie myślącego,
  choć machina manipuluje wyrokiem i lemingami jak tylko umie. Sąd dorzucił
  5000 jedynie za nieodpowiednie zwroty, choć "pracuje na" nie jest tożsame z "jest".

  Można ew. wnieść o kasację do części wyroku, ot tak dla satysfakcji. Są pewne
  ograniczenia – musiałbyś się z tym zapoznać dokładnie. Od dostarczenia uzasadnienia
  jest 30 dni, musi to pisać Pełnomocnik. Podstawy, myślę, że są .

  No, ale w meritum sprawy praktycznie jesteśmy w punkcie wyjścia. Uświadomienie
  społeczeństwu tematu i lekkie rozmycie makijażu na twarzy guru to dużo, ale do
  osiągnięcia celu, czyli obnażenia wszystkich machinacji i faktu dojenia z twardymi
  dowodami, to trochę daleko. Jak uruchomić machinę kontrolno-skarbową, jak uwalić
  ten proceder i pokazać, że władca marionetek jest nagi ? Tutaj można bić pianę, ale
  do solidnej pracy powinny zostać zaprzęgnięte urzędy do tego przeznaczone, to na
  nich należy skupić nacisk, aby przeprowadziły gruntowne kontrole – Tobie kwitów nikt
  nie pokaże, niestety. Transparentość to tylko hasło na transparenty – bulteriery nie
  pozwalają się zbliżyć, będą bronić dostępu a może i ugryzą. Takie są realia – niestety.

  Nie wiem gdzie jest słoik, dawno już sugerowano, że tutaj: http://e-tabasco.pl/zespol/ ,
  ale na to potrzeba mocnych kwitów – na poszlakach nikt tego nie ruszy. Może w innym
  klimacie, ale teraz to wszystko łatwo zamieść pod dywan. Samo "podejrzenie o popełnieniu
  przestępstwa" działania na szkodę Fundacji i wyprowadzania kasy poprzez zlecanie drogich
  i lukratywnych usług może nie wystarczyć. Tu wyprowadza się kasę w białych rękawiczkach,
  przemyślnie i ostrożnie – aby to rozkminić trzeba się trochę nagłowić.

  • rozmazalo makijaz na twarzy Owsiaka
   owszem, ale zrobilo cos wiecej: uswiadomilo niemala czesc spoleczenstwa kim jest Owsiak i jaka jest ta Fundacja. Ta wiedza jest bezcenna a Piotr ma zasadniczy wklad w udostepnieniu jej spoleczenstwu.
   Fakt, ze Owsiak podczas procesu nie zastosowal sie do wniosku sadu o udostepnienie faktur z Fundacji podzialalo na bardzo wielu ludzi otrzezwiajaco: nie chce pokazac co wiec tam chce ukryc..?
   Czytam wpisy pod newsami na znanych portalach, kiedys jak ktos napisal cos krytycznego o Fundacji czy Owsiaku to spotykal sie z tuzinem wpisow krytycznych o sobie. Teraz role sie odwrocily, tyle osob komentuje w sposob krytyczny kogos kto broni Owsiaka.
   Zmiana jest powazna ale masz racje: przelomu wciaz nie ma.

 8. Kasacja ?
  Proces WYGRANY, to oczywiste dla każdego trzeźwo i logicznie myślącego,
  choć machina manipuluje wyrokiem i lemingami jak tylko umie. Sąd dorzucił
  5000 jedynie za nieodpowiednie zwroty, choć "pracuje na" nie jest tożsame z "jest".

  Można ew. wnieść o kasację do części wyroku, ot tak dla satysfakcji. Są pewne
  ograniczenia – musiałbyś się z tym zapoznać dokładnie. Od dostarczenia uzasadnienia
  jest 30 dni, musi to pisać Pełnomocnik. Podstawy, myślę, że są .

  No, ale w meritum sprawy praktycznie jesteśmy w punkcie wyjścia. Uświadomienie
  społeczeństwu tematu i lekkie rozmycie makijażu na twarzy guru to dużo, ale do
  osiągnięcia celu, czyli obnażenia wszystkich machinacji i faktu dojenia z twardymi
  dowodami, to trochę daleko. Jak uruchomić machinę kontrolno-skarbową, jak uwalić
  ten proceder i pokazać, że władca marionetek jest nagi ? Tutaj można bić pianę, ale
  do solidnej pracy powinny zostać zaprzęgnięte urzędy do tego przeznaczone, to na
  nich należy skupić nacisk, aby przeprowadziły gruntowne kontrole – Tobie kwitów nikt
  nie pokaże, niestety. Transparentość to tylko hasło na transparenty – bulteriery nie
  pozwalają się zbliżyć, będą bronić dostępu a może i ugryzą. Takie są realia – niestety.

  Nie wiem gdzie jest słoik, dawno już sugerowano, że tutaj: http://e-tabasco.pl/zespol/ ,
  ale na to potrzeba mocnych kwitów – na poszlakach nikt tego nie ruszy. Może w innym
  klimacie, ale teraz to wszystko łatwo zamieść pod dywan. Samo "podejrzenie o popełnieniu
  przestępstwa" działania na szkodę Fundacji i wyprowadzania kasy poprzez zlecanie drogich
  i lukratywnych usług może nie wystarczyć. Tu wyprowadza się kasę w białych rękawiczkach,
  przemyślnie i ostrożnie – aby to rozkminić trzeba się trochę nagłowić.

  • rozmazalo makijaz na twarzy Owsiaka
   owszem, ale zrobilo cos wiecej: uswiadomilo niemala czesc spoleczenstwa kim jest Owsiak i jaka jest ta Fundacja. Ta wiedza jest bezcenna a Piotr ma zasadniczy wklad w udostepnieniu jej spoleczenstwu.
   Fakt, ze Owsiak podczas procesu nie zastosowal sie do wniosku sadu o udostepnienie faktur z Fundacji podzialalo na bardzo wielu ludzi otrzezwiajaco: nie chce pokazac co wiec tam chce ukryc..?
   Czytam wpisy pod newsami na znanych portalach, kiedys jak ktos napisal cos krytycznego o Fundacji czy Owsiaku to spotykal sie z tuzinem wpisow krytycznych o sobie. Teraz role sie odwrocily, tyle osob komentuje w sposob krytyczny kogos kto broni Owsiaka.
   Zmiana jest powazna ale masz racje: przelomu wciaz nie ma.

 9. Był taki wyrok
  Sędzina w warszawie skazała kogoś, nie pamiętam kogo, na podstawie artykułu o rażącym naruszeniu zasad współżycia społecznego.
  Chodziło oczywiście o A.Michnika i jakiś artykuł w prasie krytykujący go za coś tam.
  Nie pamiętam, czy to była I instancja, czy II.

  Wszystko przed Tobą.

 10. Był taki wyrok
  Sędzina w warszawie skazała kogoś, nie pamiętam kogo, na podstawie artykułu o rażącym naruszeniu zasad współżycia społecznego.
  Chodziło oczywiście o A.Michnika i jakiś artykuł w prasie krytykujący go za coś tam.
  Nie pamiętam, czy to była I instancja, czy II.

  Wszystko przed Tobą.

 11. Pewien przytomny i
  Pewien przytomny i inteligentny człowiek sporządził niniejsze zestawienie zarzutów:

  1. kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP,
  2. marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych,
  3. podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP,
  4. prowadzenie nielegalnej działalności
  5.  oraz wykorzystywanie małoletnich do pracy na rzecz fundacji,
  6. „sekta”
  7.  „guru sekty – przyp. wł.”,
  8. „królem żebraków i łgarzy”,
  9. ,,romskim macho z Rumunii”,
  10. kradzież i przewłaszczenie pieniędzy w kwocie 46.000.000 zł (słownie czterdzieści sześć milionów złotych) pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP,
  11. marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych,
  12. podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP,
  13. prowadzenie nielegalnej działalności,
  14. oraz wykorzystywanie działalności fundacji do własnych celów i korzyści
  15. „sekta króla żebraków”
  16. „guru sekty – przyp. wł.”,
  17. „królem żebraków”.
  18. o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP,
  19. marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych,
  20. podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP,
  21. prowadzenie nielegalnej działalności,
  22. wykorzystywanie mediów do zwiększania własnych zysków kosztem WOŚP
  23. wykorzystywanie małoletnich do pracy

  http://smocze.opary.salon24.pl/634049,23-3-owsiak-wyprowadzil-46-milionow-i-inne

 12. Pewien przytomny i
  Pewien przytomny i inteligentny człowiek sporządził niniejsze zestawienie zarzutów:

  1. kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP,
  2. marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych,
  3. podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP,
  4. prowadzenie nielegalnej działalności
  5.  oraz wykorzystywanie małoletnich do pracy na rzecz fundacji,
  6. „sekta”
  7.  „guru sekty – przyp. wł.”,
  8. „królem żebraków i łgarzy”,
  9. ,,romskim macho z Rumunii”,
  10. kradzież i przewłaszczenie pieniędzy w kwocie 46.000.000 zł (słownie czterdzieści sześć milionów złotych) pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP,
  11. marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych,
  12. podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP,
  13. prowadzenie nielegalnej działalności,
  14. oraz wykorzystywanie działalności fundacji do własnych celów i korzyści
  15. „sekta króla żebraków”
  16. „guru sekty – przyp. wł.”,
  17. „królem żebraków”.
  18. o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP,
  19. marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych,
  20. podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP,
  21. prowadzenie nielegalnej działalności,
  22. wykorzystywanie mediów do zwiększania własnych zysków kosztem WOŚP
  23. wykorzystywanie małoletnich do pracy

  http://smocze.opary.salon24.pl/634049,23-3-owsiak-wyprowadzil-46-milionow-i-inne

 13. Pytania do Matki Kurki
  Sprawy Pana z WOŚP są wielowątkowe dlatego chciałem dowiedzieć się szczegółów dot. kilku wątków:
  1. Jak zakończyła się sytuacja z zaproszeniem na ASP na Woodstocku?
  2. Czy dostał Pan jakąkolwiek odpowiedź od fundacji dot. "anonimów" z prośbami od pomoc?
  3. Czy była jakaś reakcja WOŚP na Pana oświadczenie dotyczące wpłaty, o ile dobrze pamiętam, 10.000 zł, jeśli ujawnią "kwity" dotyczące transakcji w trójkącie "bermudzkim" WOŚP-ZM-MC?

 14. Pytania do Matki Kurki
  Sprawy Pana z WOŚP są wielowątkowe dlatego chciałem dowiedzieć się szczegółów dot. kilku wątków:
  1. Jak zakończyła się sytuacja z zaproszeniem na ASP na Woodstocku?
  2. Czy dostał Pan jakąkolwiek odpowiedź od fundacji dot. "anonimów" z prośbami od pomoc?
  3. Czy była jakaś reakcja WOŚP na Pana oświadczenie dotyczące wpłaty, o ile dobrze pamiętam, 10.000 zł, jeśli ujawnią "kwity" dotyczące transakcji w trójkącie "bermudzkim" WOŚP-ZM-MC?

 15. Obraza wzajemna
  Panie Piotrze, nie jestem prawnikiem, więc mogę nie mieć racji, ale w I instancji został pan uznany za winnego za hienę cmentarną, jednocześnie sąd odstąpił od wymierzenia kary uznając iż doszło do obrazy wzajemnej, czy w takim przypadku wyrok sądu II instancji wymierzający Panu za ten czyn grzywnę jednocześnie nie anuluje obrazy wzajemnej, otwierając pewne możliwości prawne w tym zakresie i to do tego z potwierdzeniem sądu I instancji iż użyte przez JO określenia są obraźliwe

 16. Obraza wzajemna
  Panie Piotrze, nie jestem prawnikiem, więc mogę nie mieć racji, ale w I instancji został pan uznany za winnego za hienę cmentarną, jednocześnie sąd odstąpił od wymierzenia kary uznając iż doszło do obrazy wzajemnej, czy w takim przypadku wyrok sądu II instancji wymierzający Panu za ten czyn grzywnę jednocześnie nie anuluje obrazy wzajemnej, otwierając pewne możliwości prawne w tym zakresie i to do tego z potwierdzeniem sądu I instancji iż użyte przez JO określenia są obraźliwe

 17. Ja to już nic nie rozumiem.
  I.Jak nazwać kogoś kto wysyła kogoś innego do żebrania (nachalnego podstawiania pod nos puszki czy to po konserwie czy innej) na ulicę a potem zabiera uzbierane pieniądze a przy okazji nieźle sobie żyje?
  II. Widziałęm w Zakopanym jak trójka ciemnej karnacji dzieci z mamą, gadających między sobą w rumuńskim języku żebrała do puszek po jogurcie pieniądze a tata sam nie zbierał tylko siedział 20 metrów dalej przy knajpianym stoliku i obserwował "żniwa" popijajac browara. Ja też wziąłem browara i patrzyłem. Po pół godzinie dzieciaki przyniosły kasę i tata zamówił drugie piwko.Jak nazwać takiego gościa?

 18. Ja to już nic nie rozumiem.
  I.Jak nazwać kogoś kto wysyła kogoś innego do żebrania (nachalnego podstawiania pod nos puszki czy to po konserwie czy innej) na ulicę a potem zabiera uzbierane pieniądze a przy okazji nieźle sobie żyje?
  II. Widziałęm w Zakopanym jak trójka ciemnej karnacji dzieci z mamą, gadających między sobą w rumuńskim języku żebrała do puszek po jogurcie pieniądze a tata sam nie zbierał tylko siedział 20 metrów dalej przy knajpianym stoliku i obserwował "żniwa" popijajac browara. Ja też wziąłem browara i patrzyłem. Po pół godzinie dzieciaki przyniosły kasę i tata zamówił drugie piwko.Jak nazwać takiego gościa?

 19. ROZPISKA.

  1 – Kasacja do części wyroku – są powody, są też koszta – to Twoja decyzja !
  Papuga musi być – to warunek, ale może znajdzie się taki, którego to też wQrw…

  2 – Bezwględnie …. Prywatny Akt Oskarżenia dot. publikacji
  http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/matka_kurka_skazany_oswiadczenie_zarzadu_fundacji_wosp
  zawierającej fałszywe wnioski, obraźliwe sformułowania, zniesławienie + znieważenie.

  Wierzę, że nie jesteś sam, że ktoś obeznany w tych zawiłych procedurach wyciągnie
  pomocną dłoń, wierzę, że masz jeszcze MOC aby powalczyć z tą patologią i obłudą.
  Zrobiłeś dużo, ale ciągle brak kropki nad "I" – pajac wykreowany na autorytet ciągle
  chełpi się osiągnięciami skrywającymi prawdziwy motyw tego cyrku ,,, 

  Nam pozostaje podsypanie do karmnika – cel szlachetny, niech więc takim pozostanie.

 20. ROZPISKA.

  1 – Kasacja do części wyroku – są powody, są też koszta – to Twoja decyzja !
  Papuga musi być – to warunek, ale może znajdzie się taki, którego to też wQrw…

  2 – Bezwględnie …. Prywatny Akt Oskarżenia dot. publikacji
  http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/matka_kurka_skazany_oswiadczenie_zarzadu_fundacji_wosp
  zawierającej fałszywe wnioski, obraźliwe sformułowania, zniesławienie + znieważenie.

  Wierzę, że nie jesteś sam, że ktoś obeznany w tych zawiłych procedurach wyciągnie
  pomocną dłoń, wierzę, że masz jeszcze MOC aby powalczyć z tą patologią i obłudą.
  Zrobiłeś dużo, ale ciągle brak kropki nad "I" – pajac wykreowany na autorytet ciągle
  chełpi się osiągnięciami skrywającymi prawdziwy motyw tego cyrku ,,, 

  Nam pozostaje podsypanie do karmnika – cel szlachetny, niech więc takim pozostanie.

 21. Może ktoś będzie wiedział
  Może ktoś będzie wiedział jaki byłby koszt przeprowadzenia kasacji i Strasburga przez renomowaną kancelarię prawną. Może to będzie w zasięgu zbiórki publicznej?

  Ew. jaki jest koszt konsultacji prawnej w sprawie kasacji i Strasburga?

  • Koszt Strasburga = 0. Sam
   Koszt Strasburga = 0. Sam sporządzę wniosek, mam wprawę. Koszt kasacji, to kwestia sporządzenia pisma, czyli żadna tragedia. Nie potrzeba żadnych pieniędzy na sprawy prawne. Apelację i Strasburg będziemy rozstrzygać z prawnikami, którzy już się zgłosili. W tej chwili najważniejsze jest przyciśnięcie Owsiaka i to nie wymaga żadnych środków finansowych, tylko dużo pracy, rozsądku i grzebania w kodeksach.

   • No nie ! Nie wywal się na
    No nie ! Nie wywal się na sprawach proceduralnych – kasację musi wnieść ADWOKAT
    w Twoim imieniu – to podstwa wszelkich podstaw. Inaczej pismo poleci do klozetu …

    Kasacja pochodząca od strony musi być należycie opłacona. Wysokość opłaty wynosi 450 zł (jeśli w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy) lub 750 zł (gdy w pierwszej instancji orzekał sąd okręgowy). Jeżeli danej osoby nie stać na uiszczenie tej opłaty może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie jej od wnoszenia tej opłaty.

   • I bardzo dobrze…
    I bardzo dobrze…
    Rzeczywiscie, do kasacji trzeba się przygotować i kodeksowo i też pod względem zebrania materiałów…
    Kasacja sama w sobie jest do zrobienia, nie jest to wiedza tajena, sam pisałem, musi ją tylko sporządzić (czytaj podpisać sie pod nią) adwokat/radca prawny… Tyle i aż tyle…

 22. Może ktoś będzie wiedział
  Może ktoś będzie wiedział jaki byłby koszt przeprowadzenia kasacji i Strasburga przez renomowaną kancelarię prawną. Może to będzie w zasięgu zbiórki publicznej?

  Ew. jaki jest koszt konsultacji prawnej w sprawie kasacji i Strasburga?

  • Koszt Strasburga = 0. Sam
   Koszt Strasburga = 0. Sam sporządzę wniosek, mam wprawę. Koszt kasacji, to kwestia sporządzenia pisma, czyli żadna tragedia. Nie potrzeba żadnych pieniędzy na sprawy prawne. Apelację i Strasburg będziemy rozstrzygać z prawnikami, którzy już się zgłosili. W tej chwili najważniejsze jest przyciśnięcie Owsiaka i to nie wymaga żadnych środków finansowych, tylko dużo pracy, rozsądku i grzebania w kodeksach.

   • No nie ! Nie wywal się na
    No nie ! Nie wywal się na sprawach proceduralnych – kasację musi wnieść ADWOKAT
    w Twoim imieniu – to podstwa wszelkich podstaw. Inaczej pismo poleci do klozetu …

    Kasacja pochodząca od strony musi być należycie opłacona. Wysokość opłaty wynosi 450 zł (jeśli w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy) lub 750 zł (gdy w pierwszej instancji orzekał sąd okręgowy). Jeżeli danej osoby nie stać na uiszczenie tej opłaty może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie jej od wnoszenia tej opłaty.

   • I bardzo dobrze…
    I bardzo dobrze…
    Rzeczywiscie, do kasacji trzeba się przygotować i kodeksowo i też pod względem zebrania materiałów…
    Kasacja sama w sobie jest do zrobienia, nie jest to wiedza tajena, sam pisałem, musi ją tylko sporządzić (czytaj podpisać sie pod nią) adwokat/radca prawny… Tyle i aż tyle…

 23. To jeszcze ja dorzucę swoje
  To jeszcze ja dorzucę swoje zaskórniaki. Czytam Kurkę od początku jak pisał na onecie. Jestem typowym lemingiem, ale tak mnie wkurwia ten wyrok, ze włączyłem automatyczne wpłaty po 20 zł, mimo ze sam jestem w czarnej dupie. P. Piotr został w zasadzie sam, ma rodzine i normalne życie ktore jest narażone na szykany. Wiec prośba do innych lemingów, zróbcie to samo, moze bedzie lepiej w tym kraju. 

  • szlachetny motyw
   ale uwierz, ze Piotr nie jest sam, ma za soba potezne wsparcie czytelnikow tego bloga i nie tylko, ktorzy udziela mu wszelkiego mozliwego poparcia  byleby wesprzec walke o prawde. Kazdy czuje, ze dzieje sie cos zlego bo prawda wciaz nie triumfuje bo zamyka sie jej brutalnie usta.
    Piotr czyli MK walczy w tym momencie o cos wiecej niz tylko o wlasnie racje, dobre samopoczucie blogera po czesci spolecznika, trybuna , publicysty. Walczy o prawde w imieniu tych wszystkich ktorzy oddawali swoje pieniadze na idee ktora wydawala sie piekna i szlachetna a ktora najprawdopodobniej z ludzkiej chciwosci, cwaniactwa, zwyklej przewrotnosci zostala zawlaszczona i odbylo sie to  na oczach milionow zupelnie bezkarnie i wciaz trwa…. 
   Wszycy czujemy, ze w tym momencie stracilismy podmiotowosc bo oddajac swoje pieniadze nawet nie mozemy zweryfikowac zrodla ktore je przejelo i jak je wydatkowalo, czy nie zostalismy wiele razy oszukani?.
   Ta walka jest tak wazna bo toczy sie o duza stawke, w przypadku osiagniecia sukcesu wyniesie jej bohatera czyli MK na wyzyny spolecznego uznania i zaufania a pewnie nawet przejdzie do historii jako ten co pokazal prawde o ikonie III RP.. 

   • Jestem lemingiem tylko z
    Jestem lemingiem tylko z powodu osobistych relacji z członkami PiS-u , kilku moich znajomych zmieniło sie nie do poznania gdy wstąpili do tej partii. Ale mniejsza o większość, nie udzielam sie na blogu bo mam problem z przelaniem swoich myśli na tekst pisany mimo tego ze dużo i namiętnie czytam. Cenie bardzo pana Piotra, najbardziej to ze nie boi się tego, przed czym nawet p. Warzecha trzęsie portkami, walki z osobami nie do ruszenia Sam spędza mnóstwo czasu, nad zawiłościami naszego prawa. Mieszka w małej miejscowości i jest narażony na wytykanie palcami. Ma zonę, rodzine, brak jakiejkolwiek ochrony osobistej.  
    Słuchając pana Piotra w tv, brakuje mi tylko pracy nad jego głosem i dotarciem do widzów, mi to nie przeszkadza ze mówi opiskliwym głosem., ale zeby siła rażenia była większa, powinien popracować ze kimś, nad modulacją głosu, tak zeby mozna było go puścić w każdej stacji.  

    • bez wzgledu na poglady stan po stronie prawdy
     wierze, ze potrafisz odroznic dobro od zla,  zobacz co sie dzieje w tej sprawie …
     zachec innych, niech otworza sie im oczy.
     Niech zaczna myslec a nie powtarzac propagande za Onet czy TVN..
     w kazdym czlowieku jest pragnienie poznania prawdy, kazdym uczciwym….

 24. To jeszcze ja dorzucę swoje
  To jeszcze ja dorzucę swoje zaskórniaki. Czytam Kurkę od początku jak pisał na onecie. Jestem typowym lemingiem, ale tak mnie wkurwia ten wyrok, ze włączyłem automatyczne wpłaty po 20 zł, mimo ze sam jestem w czarnej dupie. P. Piotr został w zasadzie sam, ma rodzine i normalne życie ktore jest narażone na szykany. Wiec prośba do innych lemingów, zróbcie to samo, moze bedzie lepiej w tym kraju. 

  • szlachetny motyw
   ale uwierz, ze Piotr nie jest sam, ma za soba potezne wsparcie czytelnikow tego bloga i nie tylko, ktorzy udziela mu wszelkiego mozliwego poparcia  byleby wesprzec walke o prawde. Kazdy czuje, ze dzieje sie cos zlego bo prawda wciaz nie triumfuje bo zamyka sie jej brutalnie usta.
    Piotr czyli MK walczy w tym momencie o cos wiecej niz tylko o wlasnie racje, dobre samopoczucie blogera po czesci spolecznika, trybuna , publicysty. Walczy o prawde w imieniu tych wszystkich ktorzy oddawali swoje pieniadze na idee ktora wydawala sie piekna i szlachetna a ktora najprawdopodobniej z ludzkiej chciwosci, cwaniactwa, zwyklej przewrotnosci zostala zawlaszczona i odbylo sie to  na oczach milionow zupelnie bezkarnie i wciaz trwa…. 
   Wszycy czujemy, ze w tym momencie stracilismy podmiotowosc bo oddajac swoje pieniadze nawet nie mozemy zweryfikowac zrodla ktore je przejelo i jak je wydatkowalo, czy nie zostalismy wiele razy oszukani?.
   Ta walka jest tak wazna bo toczy sie o duza stawke, w przypadku osiagniecia sukcesu wyniesie jej bohatera czyli MK na wyzyny spolecznego uznania i zaufania a pewnie nawet przejdzie do historii jako ten co pokazal prawde o ikonie III RP.. 

   • Jestem lemingiem tylko z
    Jestem lemingiem tylko z powodu osobistych relacji z członkami PiS-u , kilku moich znajomych zmieniło sie nie do poznania gdy wstąpili do tej partii. Ale mniejsza o większość, nie udzielam sie na blogu bo mam problem z przelaniem swoich myśli na tekst pisany mimo tego ze dużo i namiętnie czytam. Cenie bardzo pana Piotra, najbardziej to ze nie boi się tego, przed czym nawet p. Warzecha trzęsie portkami, walki z osobami nie do ruszenia Sam spędza mnóstwo czasu, nad zawiłościami naszego prawa. Mieszka w małej miejscowości i jest narażony na wytykanie palcami. Ma zonę, rodzine, brak jakiejkolwiek ochrony osobistej.  
    Słuchając pana Piotra w tv, brakuje mi tylko pracy nad jego głosem i dotarciem do widzów, mi to nie przeszkadza ze mówi opiskliwym głosem., ale zeby siła rażenia była większa, powinien popracować ze kimś, nad modulacją głosu, tak zeby mozna było go puścić w każdej stacji.  

    • bez wzgledu na poglady stan po stronie prawdy
     wierze, ze potrafisz odroznic dobro od zla,  zobacz co sie dzieje w tej sprawie …
     zachec innych, niech otworza sie im oczy.
     Niech zaczna myslec a nie powtarzac propagande za Onet czy TVN..
     w kazdym czlowieku jest pragnienie poznania prawdy, kazdym uczciwym….

 25. nieścisłość
  wszyscy mówicie o różnicy w kwestii tytułu artykułu, "pracuje na tytuł hieny cmentarnej" czyli de facto nie jest nią – co dla mnie jest logiczne gdyż np kandydat na magistra uczący się wiele lat i napisawszy nawet pracę magisterską – magistrem nie jest, cały czas pracuje na ten tytuł, ale z tego co wyczytałem w wyroku sądu jest zapis treści artykułu  "hiena cmentarna na dorobku" i to za to sformułowanie prawdopodobnie MK dostał karę.

 26. nieścisłość
  wszyscy mówicie o różnicy w kwestii tytułu artykułu, "pracuje na tytuł hieny cmentarnej" czyli de facto nie jest nią – co dla mnie jest logiczne gdyż np kandydat na magistra uczący się wiele lat i napisawszy nawet pracę magisterską – magistrem nie jest, cały czas pracuje na ten tytuł, ale z tego co wyczytałem w wyroku sądu jest zapis treści artykułu  "hiena cmentarna na dorobku" i to za to sformułowanie prawdopodobnie MK dostał karę.