Reklama

Linoskoczek Bartek, zwany też dla niepoznaki ministrem Arłukowiczem, znów błysnął elokwencją. Nic nowego pod słońcem, powiedzą średnio zorientowani w temacie Bratka, ale dla mnie występ ministra był szokiem. Dlaczego? Nie chwaliłem się dotąd, bo i z różnych względów nie ma czym, ale po dwóch miesiącach od zapytania i po tłumaczeniu „koleżanka jest w ciąży”, otrzymałem pismo od rzecznika ministra. No i… klops. Siedzę piąty dzień, zaprosiłem rodzinę, potem sąsiadów, by razem odczytać co tam jest napisane i za chińskiego boga nie potrafimy przebrnąć ani przez treść, ani przez formę. Dziwny ten pan rzecznik, zupełnie inny niż jego pryncypał. Gdy się słucha Bartka linoskoczka wszystko jest jasne i wielokrotnie powtórzone – Kaczyński. U pana rzecznika nic nie jest jasne i na pewno nie usłyszymy – Owsiak. Pytanie, które zadałem nie dotyczyły stanu służby zdrowia, bo przecież tę odpowiedź zna każdy. Dałem sobie też spokój z niepokojeniem ministra prognozą realnej perspektywy poprawy w zakresie świadczeń i zaopiekowania (efekt lektury), bo coś ostatnio nie jestem zainteresowany uczestniczeniem w komediach. Postanowiłem, a raczej byłem zmuszony zadać kilka prostych pytań w związku z procesem sądowym, w którym prezes Owsiak usiłuje za wszelką cenę ukryć dowody bezpośrednie, chociaż jest oskarżycielem, nie oskarżonym. Pytania brzmiały tak prosto, jak tylko prosto udało mi się je zdać:
 

Reklama

Portal niereglamentowany – www.kontrowersje.net 

Dzień dobry,   

16 maja Fundacja WOŚP złożyła w resorcie zdrowia "Projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych".  Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało, że w ciągu 21 dni podejmie decyzję i jednocześnie poinformowało, że w przypadku pozytywnej decyzji zostanie rozpisany przetarg.

Proszę o informację: 

1) Czy propozycja WOŚP została przyjęta.
2) Czy MZ rozpisało przetarg, a jeśli tak to jaki podmiot wygrał i jaka ostateczna kwota będzie przeznaczona na szkolenia.  

Pozdrawiam
Piotr Wielgucki (Matka Kurka)

Nie skłamałem, prawda? Prosto, czytelnie, konkretnie i do tego krótko, bo na temat. Przepraszam, że zadam jeszcze jedno pytanie i proszę mnie nie podejrzewać o złośliwość, chcę jedynie sprawdzić, czy przypadkiem nie skretyniałem poza granice możliwości. Czy Szanowni Czytelnicy zrozumieli treść powyższych zapytań? Dziękuję, byłem pewien, że taka właśnie padnie odpowiedź, ale to jeszcze nie koniec. Skoro wszyscy rozumieją pytania, to bardzo proszę aby chociaż jedna osoba odnalazła odpowiedzi w piśmie, które potrzymałem od rzecznika MZ.
 

MINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Prasy i Promocji
Warszawa, 2013-12-06 

MZ-BP-P-0620-8854-3/JR/13          
 
 
Pan
Piotr Wielgucki
„www.kontrowersje.net”     
 
Szanowny Panie Redaktorze,
Uprzejmie informuję, że ramową procedurę przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r.
w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego
i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
(Dz. U. Nr 90 poz. 605). Ww. rozporządzenie po raz pierwszy wprowadziło do porządku prawnego jednolitą dla całego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne procedurę postępowania dyspozytorów medycznych. W okresie 6 lat od wejścia w życie omawianej regulacji, w miarę gromadzenia doświadczeń z codziennej pracy dyspozytorów medycznych, pojawiła się potrzeba wdrożenia bardziej szczegółowych rozwiązań dotyczących sposobów postępowania dyspozytorów medycznych w zależności od rodzaju zgłoszenia pod nr alarmowy dotyczącego stanu zdrowia pacjenta.
W związku z powyższym  Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 11 marca 2013r. powołał specjalny zespół do opracowania regulacji dotyczących ratownictwa medycznego 
w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentów do lat szesnastu. Zespół ten opracował procedury postępowania w określonych sytuacjach, a także odniósł się do przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego. Zaproponował też rozszerzenie programu kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego. Propozycja Zespołu została przesłana do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Minister Zdrowia biorąc pod uwagę zalecenia ww. Zespołu przy udziale konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz przedstawicieli strony społecznej (dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, WOŚP) dokonał analizy przepisów prawnych dotyczących wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych.
Na podstawie powyższej analizy opracowano nowy projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, które zastąpi dotychczas obowiązujące z dn. 7 maja
2007 r. Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zmian w procedurze przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego, m.in.: przepis, stanowiący, iż wywiad medyczny jest przeprowadzany przez dyspozytora na podstawie algorytmu, udostępnionego dyspozytorowi medycznemu przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, stanowiącego pisemny zbiór pytań i rekomendacji wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego. Algorytm ustalany jest z uwzględnieniem zaleceń wynikających z aktualnej wiedzy medycznej. Obowiązek stosowania algorytmu powstanie od dnia 1.01.2015 r. Wprowadzenie okresu przejściowego zgodne jest z zasadami techniki prawodawczej przewidującymi okres dostosowawczy do nowych rozwiązań, a także z konieczności opracowania i wdrożenia algorytmów przeprowadzania wywiadu przez dyspozytora medycznego na stanowiskach dyspozytorskich. Algorytmy powinny uzyskać akceptację towarzystw naukowych o zasięgu ogólnopolskim, właściwych w zakresie medycyny ratunkowej.
Zawartość merytoryczna projektu rozporządzenia uzyskała akceptację WOŚP.
Odnosząc się do pytania drugiego należy wskazać, że Fundacja WOŚP opracowała projekt „Inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych”. Projekt ten zawiera:
– procedury postępowania dla dyspozytorów medycznych opracowane przez Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie oraz:
– zagadnienia związane z umiejętnościami komunikacyjnymi opracowane w porozumieniu ze specjalistami z dziedziny psychologii.
Projekt przedłożony przez WOŚP zakłada więc, że przeprowadzone przez Fundację szkolenie będzie ograniczało się to tzw. „umiejętności miękkich”, tj. będzie miało na celu m.in. usprawnienie codziennej pracy dyspozytora medycznego, pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji telefonicznej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Tymczasem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przewiduje znacznie szerszy zakres zagadnień objętych obowiązkowym doskonaleniem zawodowym dyspozytorów medycznych.
Par. 7 ww. rozporządzenia stanowi, że doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych obejmuje w szczególności następujący zakres:
            1)         system ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i w innych krajach;
            2)         jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej "ustawą", oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa;
            3)         organizacja systemu powiadamiania;
            4)         zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego;
            5)         wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego;
            6)         podstawy prawne i zasady współdziałania z jednostkami współpracującymi
z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa, a także służbami porządku publicznego, w tym zadania i zasady działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
            7)         zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów medycznych, system kodowania i kwalifikacji wezwań;
            8)         podstawy odpowiedzialności karnej i cywilnej dyspozytora medycznego;
            9)         zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami
z zaburzeniami psychosomatycznymi;
            10)       zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z dziećmi;
            11)       zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami
o utrudnionym kontakcie;
            12)       zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;
            13)       zasady współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, wskazania do ich użycia i sposób dysponowania;
            14)       zasady korzystania ze środków łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
            15)       zasady korzystania ze sprzętu do nawigacji satelitarnej na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
            16)       zasady czytania i analiza map w pozycjonowaniu zdarzeń;
            17)       zasady postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410);
            18)       zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof;
            19)       zasady koordynacji działań ratowniczych na poziomie województwa oraz
w przypadku potrzeby użycia zespołów ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa;
            20)       zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego i zasady współpracy.
Ponadto informuję, że nie przewiduje się współfinansowania działań WOŚP w omawianym zakresie przez Ministerstwo Zdrowia.
 
 
Z poważaniem
                                        
       /-/ Krzysztof Bąk
                                  Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia
 

Reklama

52 KOMENTARZE


 1. Wychodzi na to że jedyną osobą, która potrafi tam udzielać jakiś odpowiedzi jest sam Minister Arłukowicz – nawet jeżeli miałby to brzmieć "Kaczyński, Kaczyński" to i tak wiecej można z tego wywnioskować, niż z bełkotu który zafundował Rzecznik Prasowy.
  Jaka by nie była służba zdrowia w Polsce, ja nie wierzę że opiera się ona tylko i wyłącznie na podawaniu Pavulonu.  Rozumiem że wg tych skurwysynów na górze, pieniądze z podatków to pieniądze niczyje ale ta szopka z Owsiakiem szkolącym służby medyczne przechodzi pojęcie. Kilka ładnych baniek musiało się rozpłynąć skoro pan rzecznik udzielił tak rzeczowej odpowiedzi.


 2. Wychodzi na to że jedyną osobą, która potrafi tam udzielać jakiś odpowiedzi jest sam Minister Arłukowicz – nawet jeżeli miałby to brzmieć "Kaczyński, Kaczyński" to i tak wiecej można z tego wywnioskować, niż z bełkotu który zafundował Rzecznik Prasowy.
  Jaka by nie była służba zdrowia w Polsce, ja nie wierzę że opiera się ona tylko i wyłącznie na podawaniu Pavulonu.  Rozumiem że wg tych skurwysynów na górze, pieniądze z podatków to pieniądze niczyje ale ta szopka z Owsiakiem szkolącym służby medyczne przechodzi pojęcie. Kilka ładnych baniek musiało się rozpłynąć skoro pan rzecznik udzielił tak rzeczowej odpowiedzi.

 3. Ło Matko i Kurko, zapadłeś chyba na pomroczność jakową:)
  Czego nie rozumiesz? Najpierw cytat z pisma: "Zawartość merytoryczna projektu rozporządzenia uzyskała akceptację WOŚP." WOŚP to Nadministerstwo Zdrowia! Taki news nadaja się na czołówki pism i główne info w wiadomościach telewizyjnych. To kolejna rekonstrukcja rządu, i to taka, o której nawet ryży cudak nie wie.
  Potem już gorzej, masz rację, puścił Pan Bąk bąka.
  A propos Twojej rozprawy z Owsiakiem – może być podobnie, i jak w tym kawale o studencie biologii, który na egzamin wykuł na blachę rozdział dżdżownica". A dostał od profesora pytanie "słoń". I wybrnął z tego ów student następująco: słoń jest duży, ma wielkie uszy, cztery nogi i trąbę. A ta trąba wije się jak dżdżownica. I dalej to już poleciało o dżdżownicy.

  • z sądami nie jest tak łatwo.
   Na przykład klata, który robi trzecią formę tatru narodowego – walenie w pysk. Ziemkiewicz i Rymkiewicz zerżnęli z Klaty i PAradowskiej, walili w pysk i "tacy jesteśmy", niestety przedstawioenie zostało przerwane przez adwokatów Michnika, krzyczących że mająpozew. I tyle zostało z teatru narodowego w trzeciej formie. Wiosek – na sztuce trzeba się znać.

 4. Ło Matko i Kurko, zapadłeś chyba na pomroczność jakową:)
  Czego nie rozumiesz? Najpierw cytat z pisma: "Zawartość merytoryczna projektu rozporządzenia uzyskała akceptację WOŚP." WOŚP to Nadministerstwo Zdrowia! Taki news nadaja się na czołówki pism i główne info w wiadomościach telewizyjnych. To kolejna rekonstrukcja rządu, i to taka, o której nawet ryży cudak nie wie.
  Potem już gorzej, masz rację, puścił Pan Bąk bąka.
  A propos Twojej rozprawy z Owsiakiem – może być podobnie, i jak w tym kawale o studencie biologii, który na egzamin wykuł na blachę rozdział dżdżownica". A dostał od profesora pytanie "słoń". I wybrnął z tego ów student następująco: słoń jest duży, ma wielkie uszy, cztery nogi i trąbę. A ta trąba wije się jak dżdżownica. I dalej to już poleciało o dżdżownicy.

  • z sądami nie jest tak łatwo.
   Na przykład klata, który robi trzecią formę tatru narodowego – walenie w pysk. Ziemkiewicz i Rymkiewicz zerżnęli z Klaty i PAradowskiej, walili w pysk i "tacy jesteśmy", niestety przedstawioenie zostało przerwane przez adwokatów Michnika, krzyczących że mająpozew. I tyle zostało z teatru narodowego w trzeciej formie. Wiosek – na sztuce trzeba się znać.

 5. Józef Bąk ma brata?
  W sumie tam napisane, że szkolenie do tej pory robione przez ministerstwo jest lepsze niż te które chciał robić Owsiak, więc niestety panu Owsiakowi podziękowali.
  Z formy listu można sądzić, że wzięli Ciebie za stronnika WOŚP upierdliwie dopytującego się kiedy wreszcie będą te szkolenia i taktownie polecili spieprzać.

 6. Józef Bąk ma brata?
  W sumie tam napisane, że szkolenie do tej pory robione przez ministerstwo jest lepsze niż te które chciał robić Owsiak, więc niestety panu Owsiakowi podziękowali.
  Z formy listu można sądzić, że wzięli Ciebie za stronnika WOŚP upierdliwie dopytującego się kiedy wreszcie będą te szkolenia i taktownie polecili spieprzać.

 7. Pan rzecznik ma tyle pracy,
  Pan rzecznik ma tyle pracy, że pomylił listy :). Niechcący wysłał Panu odpowiedź przeznaczoną dla kogoś innego.  Należy mu na to grzecznie zwrócić uwagę, a on na pewno się speszy, zarumieni i odpowie jednak na pytania zadane, a nie jakieś inne.

 8. Pan rzecznik ma tyle pracy,
  Pan rzecznik ma tyle pracy, że pomylił listy :). Niechcący wysłał Panu odpowiedź przeznaczoną dla kogoś innego.  Należy mu na to grzecznie zwrócić uwagę, a on na pewno się speszy, zarumieni i odpowie jednak na pytania zadane, a nie jakieś inne.

 9. aby chociaż jedna osoba odnalazła odpowiedzi w piśmie, które
  otrzymałem od rzecznika MZ.

  Nie ma.
  Ale w oparciu o "algorytm" wychodzi na to, że MZ dostało zacisku zwieracza bo wygląda na to, że pies został już pogrzebany ponieważ fundacja WOŚP opracowała projekt ograniczający się do  "umiejetności miękkich"  tzn. ratowniku ratuj się sam czyli "jak uchronić ratowników medycznych od stresu".
  Ufff, zrozumiałem.
  Ale jaki podmiot wygrał i za jaką kwotę para nie POszła.
  K
  wota musi być niezła.

  A propos czy kontakt na stronie to z Tobą MK czy z serwerem?

 10. aby chociaż jedna osoba odnalazła odpowiedzi w piśmie, które
  otrzymałem od rzecznika MZ.

  Nie ma.
  Ale w oparciu o "algorytm" wychodzi na to, że MZ dostało zacisku zwieracza bo wygląda na to, że pies został już pogrzebany ponieważ fundacja WOŚP opracowała projekt ograniczający się do  "umiejetności miękkich"  tzn. ratowniku ratuj się sam czyli "jak uchronić ratowników medycznych od stresu".
  Ufff, zrozumiałem.
  Ale jaki podmiot wygrał i za jaką kwotę para nie POszła.
  K
  wota musi być niezła.

  A propos czy kontakt na stronie to z Tobą MK czy z serwerem?

 11. Brak odpowiedzi również jest odpowiedzią
  Pytań rodzi się tyle, że nie sposób bez odfiltrowania skupić się na najważniejszych:

  "przedstawicieli strony społecznej (dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, WOŚP)"

  Strona społeczna to dysponenci zespołów ratownictwa medycznego? Czy to nie ci sami, którzy do tej pory funkcjonowali tak, że potrzebna była interwencja Wielmożnego Owsiaka?
  WOŚP stroną społeczną? Zmieniły się priorytety? Od teraz oprócz żebraniny będzie występował jako "strona społeczna"?

  Druga sprawa:

  "Odnosząc się do pytania drugiego należy wskazać, że Fundacja WOŚP opracowała projekt „Inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych”. Projekt ten zawiera:
  – procedury postępowania dla dyspozytorów medycznych opracowane przez Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie oraz:
  – zagadnienia związane z umiejętnościami komunikacyjnymi opracowane w porozumieniu ze specjalistami z dziedziny psychologii."

  Rozumiem, że "projekt" zawiera opracowanie wykonane przez podmiot nie będący w strukturze WOŚP, bo za takowy trudno uznać Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie.
  Specjalistów z zakresu psychologii również dobrze mógł wynająć MZ, po co komu pośrednik w postaci Owsiaka?

  Powiem krótko: Przetargu nie było, kasa płynie do Owsiaka. Teraz trzeba zadać pytanie wprost: czy MZ zawarło z Owsiakiem umowę na szkolenia czy jej nie zawarło?

 12. Brak odpowiedzi również jest odpowiedzią
  Pytań rodzi się tyle, że nie sposób bez odfiltrowania skupić się na najważniejszych:

  "przedstawicieli strony społecznej (dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, WOŚP)"

  Strona społeczna to dysponenci zespołów ratownictwa medycznego? Czy to nie ci sami, którzy do tej pory funkcjonowali tak, że potrzebna była interwencja Wielmożnego Owsiaka?
  WOŚP stroną społeczną? Zmieniły się priorytety? Od teraz oprócz żebraniny będzie występował jako "strona społeczna"?

  Druga sprawa:

  "Odnosząc się do pytania drugiego należy wskazać, że Fundacja WOŚP opracowała projekt „Inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych”. Projekt ten zawiera:
  – procedury postępowania dla dyspozytorów medycznych opracowane przez Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie oraz:
  – zagadnienia związane z umiejętnościami komunikacyjnymi opracowane w porozumieniu ze specjalistami z dziedziny psychologii."

  Rozumiem, że "projekt" zawiera opracowanie wykonane przez podmiot nie będący w strukturze WOŚP, bo za takowy trudno uznać Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie.
  Specjalistów z zakresu psychologii również dobrze mógł wynająć MZ, po co komu pośrednik w postaci Owsiaka?

  Powiem krótko: Przetargu nie było, kasa płynie do Owsiaka. Teraz trzeba zadać pytanie wprost: czy MZ zawarło z Owsiakiem umowę na szkolenia czy jej nie zawarło?

 13. To się rzecznik napracował lejąc wodę z mułem w tej odpowiedzi
  Teraz podeślij mu coś takiego, żeby sobie zaoszczędził czasu:

  Proszę o podkreślenie odpowiedzi:
  1) Czy propozycja WOŚP została przyjęta? Odpowiedź: TAK / NIE
  2) Czy MZ rozpisało przetarg? Odpowiedź: TAK / NIE

  Proszę o wypełnienie rubryk:
  Nazwa podmiotu, który wygrał przetarg wspomniany w Pytaniu nr 2 to _____________________ Ostateczna kwota będzie przeznaczona na szkolenia to __________________________.  

 14. To się rzecznik napracował lejąc wodę z mułem w tej odpowiedzi
  Teraz podeślij mu coś takiego, żeby sobie zaoszczędził czasu:

  Proszę o podkreślenie odpowiedzi:
  1) Czy propozycja WOŚP została przyjęta? Odpowiedź: TAK / NIE
  2) Czy MZ rozpisało przetarg? Odpowiedź: TAK / NIE

  Proszę o wypełnienie rubryk:
  Nazwa podmiotu, który wygrał przetarg wspomniany w Pytaniu nr 2 to _____________________ Ostateczna kwota będzie przeznaczona na szkolenia to __________________________.  

 15. Oto link do strony przetargów

  Oto link do strony przetargów Ministerstwa Zdrowia

  http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m241614191&ms=416&ml=pl&mi=419&mx=6&mt=0&my=0&ma=377&at=761&mp=25&mm=1#at761

  przepatrzylem kilka miesięcy, ale przetargu na szkolenia dyspozytorów ratownictwa medycznego tam nie ma. Owszem są bardzo licznne przetargi na szkolenia  pielęgniarek i położnych, w dodatku współfinansowane ze środków unijnych. Ale dla dyspozytorów, nie.
  Przetargów jest mutum, od toreb reklamowych, przez sprzęt po meble. Ale tego, którego szukasz -nie ma.
  Spróbujcie sami przepatrzeć, może coś przeoczyłem.
  Tekst odpowiedzi można zrozumieć, jest po polsku. Z małą uwagą, ani jedno zdanie tej rozprawy nie jest odpowiedzią na Twoje pytania 🙂

 16. Oto link do strony przetargów

  Oto link do strony przetargów Ministerstwa Zdrowia

  http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m241614191&ms=416&ml=pl&mi=419&mx=6&mt=0&my=0&ma=377&at=761&mp=25&mm=1#at761

  przepatrzylem kilka miesięcy, ale przetargu na szkolenia dyspozytorów ratownictwa medycznego tam nie ma. Owszem są bardzo licznne przetargi na szkolenia  pielęgniarek i położnych, w dodatku współfinansowane ze środków unijnych. Ale dla dyspozytorów, nie.
  Przetargów jest mutum, od toreb reklamowych, przez sprzęt po meble. Ale tego, którego szukasz -nie ma.
  Spróbujcie sami przepatrzeć, może coś przeoczyłem.
  Tekst odpowiedzi można zrozumieć, jest po polsku. Z małą uwagą, ani jedno zdanie tej rozprawy nie jest odpowiedzią na Twoje pytania 🙂

  • Poza Prawem zamówień
   Poza Prawem zamówień publicznych mogą być udzielane tylko  zamówienia do 14 000 Euro. to jest około 58 tys zł.
   A nawet te drobne też muszą mieć jakąś ustaloną przez kierownika jednostki budżetowej procedurę i dokumentację, z reguły zapytania kieruje się do co najmniej 3 kontrahentówm a potem umwa potwierdzenie usługi, faktura.  Obecnie nie ma takiej możliwości, żeby środki publiczne wydatkować ot tak sobie.

  • Poza Prawem zamówień
   Poza Prawem zamówień publicznych mogą być udzielane tylko  zamówienia do 14 000 Euro. to jest około 58 tys zł.
   A nawet te drobne też muszą mieć jakąś ustaloną przez kierownika jednostki budżetowej procedurę i dokumentację, z reguły zapytania kieruje się do co najmniej 3 kontrahentówm a potem umwa potwierdzenie usługi, faktura.  Obecnie nie ma takiej możliwości, żeby środki publiczne wydatkować ot tak sobie.

 17. Niestety za mało precyzyjne
  Niestety za mało precyzyjne były te pytania.Dzięki czemu odpowiadając można było pływać w półprawdach.
  Trzeba się czegoś uczepić i drążyć dalej. Np takie  zdanie kończące. "Ponadto informuję, że nie przewiduje się współfinansowania działań WOŚP w omawianym zakresie przez Ministerstwo Zdrowia."
  Czy przypadkiem za opracowanie przedłożonego pojektu jednak jakaś kasa WOŚP się nie należy?
  I czy minister mało ma kieszeni? Może nie odrazu NFZ, ale np. ktoś z tych:

  http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=1&ml=pl&mi=786&mx=0&mt=&my=16&ma=0454

 18. Niestety za mało precyzyjne
  Niestety za mało precyzyjne były te pytania.Dzięki czemu odpowiadając można było pływać w półprawdach.
  Trzeba się czegoś uczepić i drążyć dalej. Np takie  zdanie kończące. "Ponadto informuję, że nie przewiduje się współfinansowania działań WOŚP w omawianym zakresie przez Ministerstwo Zdrowia."
  Czy przypadkiem za opracowanie przedłożonego pojektu jednak jakaś kasa WOŚP się nie należy?
  I czy minister mało ma kieszeni? Może nie odrazu NFZ, ale np. ktoś z tych:

  http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=1&ml=pl&mi=786&mx=0&mt=&my=16&ma=0454

 19. projekt rozporządzenia zaakceptowany przez fundacjęWOŚP
  i zgodny z wytycznymi przesłanymi ministrowi. Brawo.

  janka – 23 znów nadaje. Pożaliła się że janusz jest zbyt mało antykatolicki. Bezcenne.
  zanim janusz zdążył zareagować, pierwszy odezwał się pewein dziennikarz TVN który ogłosił że krzyż z Sejmu należy usunąć bo mu przeszkadza. Konkretnie jego wierzeniom.

 20. projekt rozporządzenia zaakceptowany przez fundacjęWOŚP
  i zgodny z wytycznymi przesłanymi ministrowi. Brawo.

  janka – 23 znów nadaje. Pożaliła się że janusz jest zbyt mało antykatolicki. Bezcenne.
  zanim janusz zdążył zareagować, pierwszy odezwał się pewein dziennikarz TVN który ogłosił że krzyż z Sejmu należy usunąć bo mu przeszkadza. Konkretnie jego wierzeniom.

 21. Wcale się nie dziwię…
  Wcale się nie dziwię, że MZ udzieliło długiej, starannie napisanej odpowiedzi. Jak bowiem przeczytałem dzisiaj, urzędnik przeciętnie zarabia o 800 zł miesięcznie więcej niż nieurzędnik. Po zapoznaniu się z tym faktem nabrałem przekonania, że urzędnicy na pewno bardzo starannie, rzetelnie i skrupulatnie wypełniają swoje obowiązki, żeby na to wynagrodzenie zasłużyć. No i potwierdziło się. Pan rzecznik się postarał i nie zbył Cię zdawkowym tak/nie.

 22. Wcale się nie dziwię…
  Wcale się nie dziwię, że MZ udzieliło długiej, starannie napisanej odpowiedzi. Jak bowiem przeczytałem dzisiaj, urzędnik przeciętnie zarabia o 800 zł miesięcznie więcej niż nieurzędnik. Po zapoznaniu się z tym faktem nabrałem przekonania, że urzędnicy na pewno bardzo starannie, rzetelnie i skrupulatnie wypełniają swoje obowiązki, żeby na to wynagrodzenie zasłużyć. No i potwierdziło się. Pan rzecznik się postarał i nie zbył Cię zdawkowym tak/nie.

 23. w sumie to wygląda na to, że ministerstwo zdrowia przygtowało
  projekt zgodny z wnioskiem WOŚP, ale szkolenie są robione przez Centrum Szkolenia coś tam a nie ministerstwo zdrowia. Ale fakt że rozwiązania są robione pod naciskiem konkretnych podmiotów prywatnych nie powinno dziwić.

 24. w sumie to wygląda na to, że ministerstwo zdrowia przygtowało
  projekt zgodny z wnioskiem WOŚP, ale szkolenie są robione przez Centrum Szkolenia coś tam a nie ministerstwo zdrowia. Ale fakt że rozwiązania są robione pod naciskiem konkretnych podmiotów prywatnych nie powinno dziwić.

 25. Dwie sprawy:
  Dwie sprawy:

  "Algorytmy powinny uzyskać akceptację towarzystw naukowych o zasięgu ogólnopolskim, właściwych w zakresie medycyny ratunkowej.
  Zawartość merytoryczna projektu rozporządzenia uzyskała akceptację WOŚP."

  Czy WOŚP jest "towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnopolskim, właściwym w zakresie medycyny ratunkowej"??

  "Projekt przedłożony przez WOŚP zakłada więc, że przeprowadzone przez Fundację szkolenie będzie ograniczało się to tzw. „umiejętności miękkich”, tj. będzie miało na celu m.in. usprawnienie codziennej pracy dyspozytora medycznego, pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji telefonicznej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem."

  W powyższym zdaniu jest jednocześnie zawarta odpowiedź na temat kto wygra przetarg na organizację szkoleń.

 26. Dwie sprawy:
  Dwie sprawy:

  "Algorytmy powinny uzyskać akceptację towarzystw naukowych o zasięgu ogólnopolskim, właściwych w zakresie medycyny ratunkowej.
  Zawartość merytoryczna projektu rozporządzenia uzyskała akceptację WOŚP."

  Czy WOŚP jest "towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnopolskim, właściwym w zakresie medycyny ratunkowej"??

  "Projekt przedłożony przez WOŚP zakłada więc, że przeprowadzone przez Fundację szkolenie będzie ograniczało się to tzw. „umiejętności miękkich”, tj. będzie miało na celu m.in. usprawnienie codziennej pracy dyspozytora medycznego, pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji telefonicznej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem."

  W powyższym zdaniu jest jednocześnie zawarta odpowiedź na temat kto wygra przetarg na organizację szkoleń.