Reklama

Regulamin konkursu Kontrowersje 2009 – teskt roku, organizowanego przez redakcję portalu Kontrowersje.net.

Podmiot organizujący konkurs 

Art.1
Konkurs organizowany jest przez redakcję Portalu niereglamentowanego – Kontrowersje.net należącego do PHU Autodomena Izabela Firlej-Wielgucka z siedzibą w Biskupinie 85A, 59-225 Chojnów zwanej dalej Organizatorem.

Reklama

Osoby uprawnione do uczestnictwa w konkursie 

Art.2
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Udział uczestników małoletnich dopuszczalny jest jedynie za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające Go do udziału w konkursie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i członkowie rodziny Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa.
4. Organizator nie wymaga od uczestników konkursu danych osobowych, jednakże w celu wydania nagród zwycięzcom, Ci zobowiązują się do potwierdzenia swoich danych, co jest warunkiem wydania nagrody. Za zgodą zwycięzców Portal Kontrowersje.net zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku zwycięzców konkursu w środkach masowego przekazu.
5. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania co jest dostępne w panelu użytkownika portalu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zm.). Dysponentem danych osobowych jest Organizator.

Zasady ogólne
 

Art. 3.
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Kontrowersje 2009 – teskt roku.
2. W ramach konkursu przyznane zostaną tytuły:
a) Tekst Roku 2009 „Internet – impresje” – dla autora najlepszego tekstu, który zostanie wybrany przez członków Jury zaproszonych przez Organizatora.
b) I wyróżnienie – dla autora, którego tekst zostanie wybrany jako drugi w skali ocen Jury.
c) II wyróżnienie – dla autora, którego tekst zostanie wybrany jako trzeci w skali ocen Jury.

Przez tekst konkursowy rozumie się wpis na Portalu niereglamentowanym – www.kontrowersje.net , w kategorii „konkurs” i „publiczne”. Tematyka, forma i treść tekstu jest dowolna i pozostaje w gestii każdego uczestnika. Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane na innych blogach, portalach, stronach www itp.


Art. 4.

W konkursie biorą udział teksty wyłącznie w języku polskim.

Zgłoszenia
 

Art. 5.
Za zgłoszenie do konkursu uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego Portalu Kontrowersje.net, przed lub w trakcie trwania konkursu oraz opublikowanie tekstu konkursowego według opisanych w regulaminie zasad.
Art. 6.
1. Każdy Nick, a przez Nick rozumie się pseudonim lub imię i nazwisko uczestnika konkursu, którym uczestnik podpisze swój tekst, może zostać zgłoszony tylko jeden raz. Jednemu Nickowi może być przypisany tylko jeden tekst.
3. Po stronie uczestnika konkursu spoczywa obowiązek udowodnienia Organizatorowi, że dany uczestnik jest autorem tekstu.
Art. 7.
1. Zgłoszenia tekstów konkursowych przyjmowane są od 14 września do 30 listopada 2009 roku włącznie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia tekstu, jeśli ten narusza prawo lub dobre obyczaje.

Głosowanie
 

Art. 8.
1. Jury konkursu Kontrowersje 2009 – teskt roku wybiera zwycięzców, tj zbobywcę I nagordy i dwóch wyróznionych.
2. Skład Jury tworzą: Piotr Wielgucki (Matka Kurka) jako przewodniczący, oraz czterech członków wybranych spośród użytkowników kontrowersje.net, którzy z chwilą wyboru tracą prawo do udziału w konkursie.
3. Jury ogłosi werdykt w dniu 6 grudnia 2009 roku, przyznając nagrodę główną i dwa wyróżnienia.

Art. 9.
1. Laureatem nagrody Kontrowersje 2009 – teskt roku zostaje autor, na którego członkowie Jury oddadzą większość głosów, analogicznie zostaną przyznane wyróżnienia.

Art. 10.
Wyniki werdyktu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach portalu www.kontrowersje.net.

Art. 11.
1. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora i na adres podany przez zwycięzców. W razie nieodebrania nagrody, prawa do niej przechodzą na Organizatora, który zdecyduje o przekazaniu nagrody jednemu z autorów tekstów biorących udział w konkursie. 

Nagrody
 

Art. 12.
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Nagroda dla zwyciężcy konkursu Kontrowersje 2009 – teskt roku:
nagroda rzeczowa w postaci notebooka oraz nagroda pieniężna w wysokości zapewniającej uregulowanie należnego podatku, zarówno od nagrody rzeczowej, jak i pieniężnej.
b) Nagrody dla wyróżnionych:
dyplomy przyznane przez Organizatora konkursu

2. Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od łącznej wartości nagrody stanowiącej sumę nagrody pieniężnej i rzeczowej przyznanej zwycięzcy, beneficjent jest zobowiązany odprowadzić 10% podatek, o którym mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność przedmiotu stanowiącego nagrodę, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji/rękojmi oraz za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji.
4. Zwycięzca nagrody zobowiązany jest udostępnić swoje dane osobowe Organizatorowi.

Postanowienia końcowe
 

Art. 13.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu Kontrowersje 2009 – teskt roku, unieważnienia wyników w całości bądź części, zmiany terminów podanych w regulaminie.
2. Materiały reklamowe i promocyjne związane z konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają tylko i wyłącznie zapisy niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu lub konkursu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy polskiego prawa.
5. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany i udostępniony uczestnikom konkursu na Portalu www.kontrowersje.net .

 

Reklama

52 KOMENTARZE

 1. Witam poddaję publicznej
  Witam poddaję publicznej ocenie projekt regulaminu. Uwagi mile widziane, ale błagam o konkrety, nie o przegadanie dla gadania. Szczególnie mnie interesuje to, czy podoba się wam sama nazwa konkursu, starałem się omijać za wszelką cenę nowomowę “bloger”, “blogosfera” i inne głupie gadanie. Tekst to tekst i o najlepszy tekst mi chodzi, jak sądzę Wam też. Nie twierdzę, że tytuł jest idealny, ale przy propozycjach prosiłbym o bazowanie na “staropolszczyźnie”. Chciałbym też spytać czy zgodzą się zasiąść w Szanownym Jury następujące osoby:

  1) Quackie
  2) fM
  3) Dorola
  4) cmss

  Pragnę również zapewnić, że takich osób godnych tego zaszczytu widzę co najmniej kilkadziesiąt, ale musiałem wybrać 4. Kryteria miałem trzy:
  a) znajomość rzeczy, kompetencje do oceny jakości słowa
  b) różnorodność poglądów i temperamentów
  c) brak sympatii dla mojej nieskromnej osoby, spór “ideowy”, brak powszechnej akceptacji dla moich postaw, a wszystko po to by wykluczyć podejrzenia o intencjonalność dokonanych wyborów.

  Także Ci, których nie wybrałem ogólnie rzecz biorąc są sympatycznymi i rozsądnymi ludźmi kochającymi MK, którego nie lubić się nie da. Natomiast wybrani, to z natury wredne postaci, ze swoim odosobnionym zdaniem, cudacznym gustem i oporem wewnętrznym wobec mojej życiowej postawy, co mnie niezmiernie dziwi, ale takich wrednych dla dobra sprawy w Jury widzę najchętniej. Poważnie mówiąc, staram się, aby werdykt był jak najbardziej trudny do uzyskania i przez to maksymalnie uczciwy.

  Dziękuję serdecznie za wsparcie konkursu, tak jak zwykle drę zakazaną mordę, tak teraz jestem zbudowany Waszym zaangażowaniem, to naprawdę daje wiarę w sensu prowadzenia tego bałaganu. Pozdrawiam i proszę o konkretne uwagi, mogą być bezlitosne, ale KONKRETNE.

  • Zgadzam się
   Poruro… pojujor… pojurorować. Zaszczycony jestem. Tyrko jeszcze spojrzę w reguramin, czy czegoś mu nie trzeba…

   Edit: uprzejmie prosiłbym o określenie rozsądnych terminów, w jakich można zgłaszać teksty. Jeżeli zaczniemy od – powiedzmy – poniedziałku, a skończymy 6 grudnia, to szacowne jury się nie podniesie spod tekstów. Pozwól, że chwilę pomyślę o tych terminach…

   • Też o tym myślałem, ale gdyby
    Też o tym myślałem, ale gdyby nawet spadło nam tu 1000 tekstów naszym obowiązkiem jest temu podołać. To służy promocji portalu i propagowaniu jakości tekstów. I mam rozwiązanie dla jury. Teksty po porstu trzeba czytać na bieżąco i odhaczać sobie, te które zrobiły wrażenie, by do odhaczonych wrócić jeszcze raz przed werdyktem. Przynajmniej ja tak sobie wyobrażam moja pracę.

    • To ma owszem sens,
     tylko że jurorów będzie pięcioro, i trzeba będzie prowizorycznie przyjąć jakieś zasady, np. raz na tydzień nadsyłamy emilem (albo publikujemy na niepublicznym, jurorskim wątku) listę odhaczonych tekstów, po czym dalej punktujemy (albo nie) TYLKO te, które trafiły do części wspólnej, zakładając, że w ogóle taka część wspólna będzie… Te metodę trzeba będzie przedyskutować, jak tylko się wszyscy jurorzy zgodzą i ukonstytuują, bo inaczej zaraz będziemy się nawzajem pytać, jaką metodą wybierzemy metodę głosowania.

     • To już są sprawy techniczne
      To już są sprawy techniczne do omówienia przez nas, nie ma sensu tym zawracać głowy ludziom spoza jury. To nasz problem i wszelkie ustalenie nie powinny się odbywać drogą publiczną, bo tak nie działa żadne tego typu gremium z natury rzeczy.

  • Pewien problem, mianowicie
   1) tekst rozumiany w jakim sensie?

   11) Klasycznym tzn. litery, słowa, zdania, akapity i tytuł i tylko to?
   12) Uogólnionym, dla przykładu zdjęcie xxxxx saute?
   13) Kombinacja obu powyżej?

   2) Najlepszy zmusza do zastanowienia się nad kryterium, np długość tekstu ma znaczenie?

   PS Jako że nie istnieje nick cssm przyjąłem, błędnie może, że to do cmss 🙂

   PPS wredny znaczenie potocznie: pełen fałszu, podłości
   http://www.sjp.pl/co/wredny
   co zmusza do zastanowienia co autor ma na myśli, jeżeli ma?

   PPPS
   Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę spróbować ponownie, a jeśli błąd pojawia się stale, skontaktować się z administratorem witryny.

    • Zgadzam się.
     Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i później powielane na innych blogach, portalach i stronach www.

     sugeruję zastąpić przez:

     Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.

     Termin zakończenia przyjmowania tekstów konkursowych konieczny chyba.

     • Tak zmieniłem zapis:
      “Przez

      Tak zmieniłem zapis:

      “Przez tekst konkursowy rozumie się wpis na Portalu niereglamentowanym – http://www.kontrowersje.net , w kategorii „konkurs” i „publiczne”. Tekst w tytule lub w treści musi zawierać słowo „Internet”, poza tym warunkiem tematyka i treść tekstu jest dowolna. Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane na innych blogach, portalach i stronach www.”

      Rozumiem, że tak zgoda w tytule dotyczy członkostwa w Jury, proszę o potwierdzenie.

 2. no to ja proszę
  zmienić zapis z art 11
  “który zdecyduje o przekazaniu nagrody jednemu z autorów…..”
  na
  “który przekaże nagrodę kolejenemu wyróżnionemu”

  A dopiero później, w przypadku nieodebrania nagrody przez kolejnych wyróżnionych jury może dogrywkę urządzić.

  pozdrawiam
  rzl

  • W praktyce nie wyobrażam
   W praktyce nie wyobrażam sobie tego inaczej, nie chciałem po prostu komplikować tego zapisu, bo zaraz trzeba dodać, ze kolejnym, wyróżniony i kolejny po kolejnym, a jak żadne z nich nie odbierze, to już nie wiadomo co. Także, w praktyce będzie oczywiście tak jak piszesz, natomiast ten zapis jest taki jaki jest, żeby nie było pola do nadinterpretacji.

 3. Oczywiście, że nie musi, ale
  Oczywiście, że nie musi, ale musi podać dane osobowe Organizatorowi i udowodnić swoją tożsamość, co brzmi głupkowato, ale wszędzie tak było i na Onet i W24, znam z autopsji. I to jest warunek rozsądny, bo gwarantujący, że nagroda trafia w ręce autora, czyli właściwe ręce. Co do publikacji danych i wizerunku, to już wola autora.

 4. uwagi do regulaminu
  art. 6 ust. 1
  rozumiem, że można logować się pod kilkoma nickami – w skrajnym przypadku 1 osoba zgarnie nagrody
  art. 8
  brak precyzyjnych regulacji dot. składu jury
  art. 10
  brak sposobu podania wyniku werdyktu jury do publicznej wiadomości (dopisek “poprzez ogłoszenie na witrynie internetowej kontrowersje.net)
  art. 11
  uwaga redakcyjna – najpierw mowa o jednej nagrodzie potem mamy zwycięzców w liczbie mnogiej,
  art. 12 ust. 1
  “notebook” – wypadałoby określić jego wartość, celem ustalenia podatku – może mieć uwagi Urząd Skarbowy nagrodzonego
  I ogólna uwaga – zrezygnuj z rozbudowy nazwy organizatora ze słowa “niereglamentowany” – nie wynika to z domeny kontrowersje.net.
  Pozdrawiam,

  • art. 6 ust. 1
   rozumiem, że

   art. 6 ust. 1
   rozumiem, że można logować się pod kilkoma nickami – w skrajnym przypadku 1 osoba zgarnie nagrody

   Takich sytuacji nie unikniemy, więc lepiej zostawić jak jest

   art. 8
   brak precyzyjnych regulacji dot. składu jury

   Uważam to za zaletę, bo niby jak to precyzyjnie ująć, żeby 1000 wątpliwości nie namnożyć.
   art. 10
   brak sposobu podania wyniku werdyktu jury do publicznej wiadomości (dopisek “poprzez ogłoszenie na witrynie internetowej kontrowersje.net)

   Słusznie, to poprawiłem

   art. 11
   uwaga redakcyjna – najpierw mowa o jednej nagrodzie potem mamy zwycięzców w liczbie mnogiej,

   nie doczytałem się, ale sprawdzę

   art. 12 ust. 1
   “notebook” – wypadałoby określić jego wartość, celem ustalenia podatku – może mieć uwagi Urząd Skarbowy nagrodzonego

   To mam zrobić w osobnej informacji, biorąc pod uwagę to, że ceny takiego sprzętu w ciągu tygodnia potrafią się zmienić o kilkadziesiąt procent, to zapisywanie dziś w regulaminie wartości, jest samobójstwem.

   I ogólna uwaga – zrezygnuj z rozbudowy nazwy organizatora ze słowa “niereglamentowany” – nie wynika to z domeny kontrowersje.net.

   Jak nie wynika? A podtytuł portalu?

 5. Wszyscy wiemy, że jesteś ze
  Wszyscy wiemy, że jesteś ze sztabu PiS, być może chcielibyśmy wiedzieć kim konkretnie, ale nie przy tej okazji. Dane osobowe jury do czego mi potrzebne? Być może wypadałoby się przedstawić, ale nie uważam to za konieczne, dla mnie to nie ma znaczenia.

 6. Proponuję jako warunek
  Proponuję jako warunek zakwalifikowania tekstu do konkursu ograniczyć sensownie jego wielkość. Chyba, że chcemy umożliwić pełnowymiarowe prozatorskie debiuty. Chcemy?

  Herian może mieć rację z koniecznością zarejestrowania w GIODO faktu, że przetwarzasz, Matka, dane osobowe. Choć pewnie już masz to zarejestrowane. Jeśli nie to nie zwlekaj!

 7. Źle. Po pierwsze zakup
  Źle. Po pierwsze zakup e-booka, to dobrowolna forma wsparcia portalu, nie tylko w “obszarze” konkursu, bo to jeden z kosztów, ale funkcjonowania i utrzymania portalu jako takiego. Po drugie ten punkt jest na wypadek wojny jądrowej, zderzenia z asteroidą, mutacji multimedialnej wirusa N1AH1, czy jak mu tam itp. Słowem taki punkt występuje we wszystkich tego typu regulaminach jako żelazny punkt, ale bać się nie ma czego, poza wymienionymi przypadkami.

 8. Właśnie o to chodzi, żeby nie
  Właśnie o to chodzi, żeby nie było konkretnego tematu, czyli ograniczenia. Liczy się tekst, a czy on będzie o seksie, czy wstrzemięźliwości, piłce nożnej czy balecie, to nie mnie decydować. Wszyscy się tu spotykamy dzieki internetowi, to banał, ale też jedyny punkt wspólny i zaczepny. Taka była idea.

 9. Ale wymyślacie 😉
  Dla mnie “Tekst roku 2009” – brzmi wystarczająco dobrze i uniwersalnie ( a także prestiżowo). Do tego wyznacza tego kto w internecie ma prawo przyznać taką nagrodę 😉 Jest tutaj wystarczająco dużo dobrych tekstów aby obronić takie stanowisko. Imperializm nie może nosić imienia – gdy zyska imię stanie się jednym z wielu.
  Spacja – brzmi ja nazwa tygodnika komputerowego dla dzieci. A Internet – impresje – rzeczywiście sugeruje temat. TEKST ROKU 2009. Przemyślcie to.
  pozdrawiam.

  • Popieram Twoją propozycję TEKST ROKU 2009.
   Jasne, że nazwa na wyrost, ambicjonalna ale też inspirująca do podjęcia próby przez ambitnych. Widzę korelację z genialną nazwą Prawa i Sprawiedliwości, wymyśloną we właściwym czasie i trafiającą naonczas w punkt. To fakt, że słowa Prawo i Sprawiedliwość zostały zdeprecjonowane a nawet skompromitowane ale po wczorajszych tekstach na portalu, stawiam autorów wyżej niż Szczypińską, Kempę, Wróbel, Gosiewskiego, Suskiego, Kuchcińskiego czy Burzyńskiego.

 10. fM
  “Tekst” jest swobodniejszą formą niż “literacki”. Swój udział uzależniam jedynie od pomysłu. Jezeli będę miał jakiś ciekawy pomysł spróbuję sił. Nie będę jednak pisał tekstu dla samego napisania tekstu 😉
  (Mam litość nad jurorami). W razie czego mogę zająć się przyjmowaniem zakładów 😉