Reklama

POLITYCZNA GRA KOMISJI WENECKIEJ.
 
OPINIA PIOTRA ANDRZEJEWSKIEGO – PRZEWODNICZĄCEGO  PODKOMISJI  ŹRÓDEŁ PRAWA  KOMISJI  KONSTYTUCYJNEJ  ZGROMADZENIA  NARODOWEGO.
 
POLITYCZNA  STRONNICZOŚĆ W MIEJSCE BEZSTRONNEJ MIARODAJNOŚCI WPISUJE SIĘ W TREŚĆ SFORMUŁOWANEJ NA ŻYCZENIE POLSKIEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH  OPINII TZW. KOMISJI  WENECKIEJ.
 
Jest zrozumiałe, że Minister Spraw Zagranicznych chciał w swych ocenach stopnia przestrzegania praworządności w Polsce posłużyć się możliwie szerokim spektrum opinii i ocen różnych gremiów opiniodawczych krajowych i zagranicznych. Stało się to uzasadnione wobec szkalowania dobrego imienia Polski za granicą przez totalnie destrukcyjną opozycję, nie mogącą się pogodzić z odsunięciem jej, z mocy i woli Narodu w wyborach 25 października 2015 roku, od autokratycznie sprawowanej władzy.
 
KOMISJA WENECKA
 
Komisja Wenecka to powołany w 1990 roku organ doradczy Rady Europy, złożony z przedstawicieli zrzeszonych w Radzie państw nie tylko europejskich. Między innymi zasiadają w niej przedstawiciele Armenii, Korei czy Rosji. Do jej kompetencji należy opiniowanie, na wniosek zainteresowanych, dostosowywania i udoskonalania prawa i struktur instytucjonalnych do standardów europejskich w obszarze demokracji, praw człowieka, rządów prawa. Wice-przewodniczącą Komisji Weneckiej jest była premier III RP, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, profesor prawa Hanna Suchocka – prominentna członkini partii Unia Demokratyczna.
Rozbudzenie w Polsce konfliktu politycznego wokół wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego spowodowało niezbędność, jako warunku sine qua non, jednoznacznego zinterpretowania treści obowiązującego w Polsce systemu prawnego, zakotwiczonego w podległości normom konstytucyjnym.
W tym celu wyłoniony przez Komisję Wenecką zespół orzeczniczy złożył wizytę w Polsce celem zapoznania się z brzmieniem i treścią obowiązującego stanu prawnego i stanowiskiem w tej kwestii wszystkich stron konfliktu. W wyniku wizyty została sformułowana wstępna opinia dla umożliwienia ustosunkowania się do niej wnioskodawcy, co do jej miarodajności w świetle obowiązującego w Polsce systemu prawa.
System ten nie był i nie jest kwestionowany co do zgodności z europejskimi standardami demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Wstępna opinia zespołu orzeczniczego KW wykazuje rażące braki w rozpoznaniu treści konstytucyjnych kompetencji polskiej instytucji kontrolno-sądowniczej jaka jest Trybunał Konstytucyjny.
 
STRONNICZA INTERPRETACJA
 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego uzurpując sobie dodatkowe, nieprzewidziane w Konstytucji kompetencje poddał weryfikacji nie samą zgodność obowiązującej podkonstytucyjnej normy prawnej z Konstytucją, ale regulowaną przez nią działalność najwyższej władzy ustawodawczej jaką jest władza zwierzchnia w państwie należąca do Sejmu, jako prawowitej reprezentacji Narodu Polskiego.
Samo dokonanie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm nie podlega orzecznictwu TK. Opinia TK w tym zakresie nie wiąże Sejmu i innych organów państwa. Gdyby zespół orzeczniczy KW zechciał zapoznać się z treścią i rygorami ograniczającymi woluntaryzm orzeczniczy TK w Polsce z jego konstytucyjnymi kompetencjami, przesłanki wydawanej opinii byłyby bardziej miarodajne i uwzględniałyby, że:
– Indywidualne decyzje wynikające z autonomicznych, konstytucyjnych kompetencji Sejmu dotyczące wyborów członków TK podejmowane jako uchwały Sejmu – nie podlegają kompetencji orzeczniczej TK.
– Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne tylko w zakresie przyznanych im kompetencji oraz, o ile zostały podjęte w wymaganym prawem, sine qua non, składzie orzeczniczym.
– TK jest uprawniony i zobowiązany do interpretacji normy konstytucyjnej tylko w aspekcie oceny, czy poddana jego kontroli norma prawa stanowionego, powszechnie obowiązującego – w zakresie jej zaskarżenia jest spójna z przyjętą jako wzorzec normą konstytucyjną. W pozostałym zakresie treść orzeczenia TK nie ma kompetencji prawotwórczych ani korygujących, a jest jedynie jego opinią oceniającą stosowanie prawa przez organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Zespół orzeczniczy KW mając do dyspozycji stronniczą interpretację obowiązującego w Polsce prawa przez motywowane politycznym zacietrzewieniem stanowisko prezesa TK i jego autorytatywnych stronników – mógł i powinien skorzystać z wiedzy o rygorach polskiej konstytucyjności vice-przewodniczącej Komisji Weneckiej profesor Hanny Suchockiej. Była ona, jak i autor tego tekstu, aktywnym członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego kształtującej treść Konstytucji w przedmiotowym zakresie. Rzetelne przedstawienie ograniczonych kompetencji TK, w których nie mieści się ani powszechnie obowiązująca wykładnia przepisów Konstytucji, ani kontrola wykonywania w drodze uchwał indywidualnych kompetencji Sejmu czy decyzji Prezydenta – pohamowałoby polityczną stronę ocen dokonywaną wbrew praworządności obowiązującej w Polsce.
 
ZŁAMANIE KONSTYTUCJI
 
Forsowany przez opozycję pogląd obligujący Prezydenta RP do odebrania przyrzeczenia od wadliwie wybranych przez ustępujący Sejm poprzedniej kadencji – trzech dodatkowych sędziów ponad zasiadających aktualnie w TK piętnastu, wobec samowolnego nieuznawania ważności dokonanego już wyboru takiej trójki przez Sejm aktualnej kadencji – jest postulowaniem złamania norm Konstytucji przez Prezydenta.
Powtórzenie takiej sugestii przez Komisję Wenecką nosiłoby charakter destrukcji polskiego systemu praworządności.
Zastosowanie się do tej sugestii przez Prezydenta mogłoby rodzić jego odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za złamanie Konstytucji RP. Należy wątpić czy w opinii Komisji Weneckiej taka ewentualność była brana pod uwagę.
W hierarchii funkcjonującego w Polsce systemu prawa obowiązuje klauzula polskiego porządku publiczno-prawnego. W praktyce stanowi ona, że opinie, orzeczenia, dyrektywy i wtórnie stanowione przepisy prawa Unii Europejskiej, Rady Europy i innych zewnętrznych podmiotów prawa międzynarodowego mogą być przyjmowane jako obowiązujące i egzekwowane w polskim obszarze prawnym tylko i wyłącznie w zakresie z nim zgodności.
 
Gdyby zespół ekspercki Komisji Weneckiej zechciał dogłębnie i miarodajnie zapoznać się z konstytucyjnie hierarchicznym obowiązującym w Polsce systemem prawa – doszedłby zapewne do wniosku, że Trybunał Konstytucyjny nie może naruszać praw suwerena jakim jest Naród polski stanowiący przez swoich reprezentantów w Sejmie i Senacie.
 
WICEPRZEWODNICZĄCĄ KOMISJI WENECKIEJ JEST BYŁA PREMIER III RP HANNA SUCHOCKA – PROMINENTNA CZŁONKINI PARTII UNIA DEMOKRATYCZNA.
 
 
Źródła:
 
Piotr Ł. J. Andrzejewski
 
http://nowa.gazetaobywatelska.info/materials/56edc07f242c49104f6946e0
 
Autor jest Przewodniczącym Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
 
 
 
 

Reklama