POLITYCZNA GRA KOMISJI WENECKIEJ - POLITYCZNA STRONNICZOŚĆ W MIEJSCE BEZSTRONNEJ MIARODAJNOŚCI

Prześlij dalej:

POLITYCZNA GRA KOMISJI WENECKIEJ.
 
OPINIA PIOTRA ANDRZEJEWSKIEGO - PRZEWODNICZĄCEGO  PODKOMISJI  ŹRÓDEŁ PRAWA  KOMISJI  KONSTYTUCYJNEJ  ZGROMADZENIA  NARODOWEGO.
 
POLITYCZNA  STRONNICZOŚĆ W MIEJSCE BEZSTRONNEJ MIARODAJNOŚCI WPISUJE SIĘ W TREŚĆ SFORMUŁOWANEJ NA ŻYCZENIE POLSKIEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH  OPINII TZW. KOMISJI  WENECKIEJ.
 
Jest zrozumiałe, że Minister Spraw Zagranicznych chciał w swych ocenach stopnia przestrzegania praworządności w Polsce posłużyć się możliwie szerokim spektrum opinii i ocen różnych gremiów opiniodawczych krajowych i zagranicznych. Stało się to uzasadnione wobec szkalowania dobrego imienia Polski za granicą przez totalnie destrukcyjną opozycję, nie mogącą się pogodzić z odsunięciem jej, z mocy i woli Narodu w wyborach 25 października 2015 roku, od autokratycznie sprawowanej władzy.
 
KOMISJA WENECKA
 
Komisja Wenecka to powołany w 1990 roku organ doradczy Rady Europy, złożony z przedstawicieli zrzeszonych w Radzie państw nie tylko europejskich. Między innymi zasiadają w niej przedstawiciele Armenii, Korei czy Rosji. Do jej kompetencji należy opiniowanie, na wniosek zainteresowanych, dostosowywania i udoskonalania prawa i struktur instytucjonalnych do standardów europejskich w obszarze demokracji, praw człowieka, rządów prawa. Wice-przewodniczącą Komisji Weneckiej jest była premier III RP, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, profesor prawa Hanna Suchocka – prominentna członkini partii Unia Demokratyczna.
Rozbudzenie w Polsce konfliktu politycznego wokół wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego spowodowało niezbędność, jako warunku sine qua non, jednoznacznego zinterpretowania treści obowiązującego w Polsce systemu prawnego, zakotwiczonego w podległości normom konstytucyjnym.
W tym celu wyłoniony przez Komisję Wenecką zespół orzeczniczy złożył wizytę w Polsce celem zapoznania się z brzmieniem i treścią obowiązującego stanu prawnego i stanowiskiem w tej kwestii wszystkich stron konfliktu. W wyniku wizyty została sformułowana wstępna opinia dla umożliwienia ustosunkowania się do niej wnioskodawcy, co do jej miarodajności w świetle obowiązującego w Polsce systemu prawa.
System ten nie był i nie jest kwestionowany co do zgodności z europejskimi standardami demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Wstępna opinia zespołu orzeczniczego KW wykazuje rażące braki w rozpoznaniu treści konstytucyjnych kompetencji polskiej instytucji kontrolno-sądowniczej jaka jest Trybunał Konstytucyjny.
 
STRONNICZA INTERPRETACJA
 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego uzurpując sobie dodatkowe, nieprzewidziane w Konstytucji kompetencje poddał weryfikacji nie samą zgodność obowiązującej podkonstytucyjnej normy prawnej z Konstytucją, ale regulowaną przez nią działalność najwyższej władzy ustawodawczej jaką jest władza zwierzchnia w państwie należąca do Sejmu, jako prawowitej reprezentacji Narodu Polskiego.
Samo dokonanie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm nie podlega orzecznictwu TK. Opinia TK w tym zakresie nie wiąże Sejmu i innych organów państwa. Gdyby zespół orzeczniczy KW zechciał zapoznać się z treścią i rygorami ograniczającymi woluntaryzm orzeczniczy TK w Polsce z jego konstytucyjnymi kompetencjami, przesłanki wydawanej opinii byłyby bardziej miarodajne i uwzględniałyby, że:

Strony

1961 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Aleszumm

Autor artykułu: Aleszumm